Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 89, 108, 124 i 132), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 30 lipca 2021 r.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r." ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 6 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

5) załącznik Nr 11 "Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 88/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 czerwca 2021 r. (poz. 151)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik 2. [Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r. liczba żołnierzy]

Załącznik Nr 2

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2021 r. liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział/ Wyszczególnienie Dysponenci środków budżetowych Ogółem
DGW IWSZ
Cz. 29 Obrona narodowa 0 0 0
Cz. 29 Jednostki budżetowe 0 0 0
752 Obrona narodowa 0 0 0 0 0 0
75201 Wojska Lądowe
200 200
75202 Siły Powietrzne
-60 -60
75203 Marynarka Wojenna
-100 -100
75220 Zabezpieczenie wojsk 30 -120 -90
75295 Pozostała działalność -30 80 50


Załącznik 3. [Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.]

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.


Załącznik 4. [Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części]

Załącznik Nr 4

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części.

Lp.

Wyszczególnienie

Osoba funkcyjna/instytucja

1.

Budżet wojskowy NATO

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO

2.

NSPA ( NATO Support and Procurement Agency )

Dyrektor Departamentu Budżetowego

3.

Eurokorpus (NRDC EC)

Dyrektor Departamentu Budżetowego

4.

EDA (Europejska Agencja Obrony)

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

5.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

6.

NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA)

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

7.

NCIA (Agencja Łączności i Informatyki NATO)

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO

8.

Współfinansowanie Programu NAEW&C (NATO Airborne Early Warning System)

Szef Zarządu Planowania Użycia SZ i Szkolenia - P3/P7 SG WP

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dzienniki Urzędowe