Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 89/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 193) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do dnia 31 marca 2021 r. i 30 września 2021 r. do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-24
  • Data obowiązywania: 2021-06-24

Dzienniki Urzędowe