Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 184/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 233) w § 9 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 6 oraz ust. 6 pkt 1 i 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą ulec zmianie na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, za zgodą Ministra Obrony Narodowej.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka

Dzienniki Urzędowe