Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz.1383) zarządza się, co następuje:

§ 1

.1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, uchwalony przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 8 marca 2021 r.

2. Statut, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 151).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Statut Wojskowego instytutu łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego]

Załącznik do Zarządzenia Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 162)

Statut
Wojskowego instytutu łączności

im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

- Państwowego Instytutu Badawczego

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 poz. 1383), zwanej dalej "ustawą";

2) przepisów wykonawczych do ustawy określonej w pkt 1;

3) uchwały Rady Ministrów Nr 104/65 z 28 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia wojskowych instytutów naukowo-badawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. Rozk. Tajnych Nr 6 poz. 27);

4) zarządzenia organizacyjnego Nr 090/Org. z dnia 16 listopada 1965 r. Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w sprawie przemianowania Ośrodka Badawczego Sprzętu Łączności na Wojskowy Instytut Łączności;

5) decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 175/MON z dnia 26 września 1997 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojskowemu Instytutowi Łączności w Zegrzu (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz.145);

6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 2020 poz. 1599);

7) innych przepisów odnoszących się do instytutów badawczych;

8) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Instytut posiada osobowość prawną - podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Siedzibą Instytutu jest miejscowość Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22A, województwo mazowieckie.

3. Tłumaczeniem nazwy Instytutu w języku angielskim jest "Military Communications Institute - National Research Institute".

4. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku polskim jest "WIŁ - PIB", a w języku angielskim - "MCI - NRI".

5. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy" w otoku.

6. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Minister Obrony Narodowej.

Rozdział II

Działalność Instytutu

§ 3.

1. Do podstawowej działalności Instytutu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. Zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych elektronika, informatyka i telekomunikacja;

2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności na potrzeby resortu obrony narodowej.

3. Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój oprogramowania, systemów, narzędzi i usług wspierających działania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:

1) ochrony kryptologicznej, w szczególności prowadzenie badań podstawowych z zakresu matematycznych podstaw kryptologii, wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom, opracowywanie metod i kryteriów oceny narzędzi i urządzeń kryptograficznych, opracowywanie metod kryptoanalizy;

2) cyberbezpieczeństwa i rozpoznania cyberzagrożeń: rozpoznanie i analiza cyberzagrożeń oraz ochrona przed cyberzagrożeniami;

3) funkcjonowania systemów dowodzenia i łączności, w tym tworzenia bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej;

4) rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej i wywiadu sygnałowego;

5) komunikacji strategicznej, zarówno w zakresie operacji informacyjnych, jak i operacji psychologicznych.

4. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ust. 3, jest Minister Obrony Narodowej.

5. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a także propozycje w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

3) wykonywać badania i analizy oraz opinie i ekspertyzy;

4) podejmować działania w celu doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych;

5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;

6) prowadzić działalność uzupełniającą, a w szczególności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

7) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

8) prowadzić szkolenia;

9) wytwarzać obiekty, aparaturę, urządzenia, materiały, oprogramowanie i inne wyroby;

10) prowadzić oceny metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

11) prowadzić działalność biblioteczną.

6. Instytut prowadzi również inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie:

1) produkcji obiektów, urządzeń, podzespołów i oprogramowania, zwłaszcza w zastosowaniach specjalnych;

2) świadczenia usług w zakresie testowania i badania obiektów, urządzeń, podzespołów i oprogramowania;

3) świadczenia usług w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obiektów i urządzeń, zwłaszcza specjalnego przeznaczenia;

4) doradztwa technicznego;

5) doradztwa gospodarczego;

6) organizacji targów, wystaw, konferencji krajowych i międzynarodowych;

7) organizacji kursów doskonalenia zawodowego i szkoleń;

8) świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego na rzecz działalności podstawowej, gospodarczej oraz osób fizycznych;

9) odsprzedaży zbędnych składników majątkowych;

10) wynajmu systemów, urządzeń, aparatury oraz innego wyposażenia technicznego;

11) prowadzenia działalności publicystycznej;

12) prowadzenia działalności wydawniczej;

13) prowadzenia stołówki pracowniczej.

7. Instytut może podejmować działalność badawczą, rozwojową i wdrożeniową na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, mając na uwadze zabezpieczenie potrzeb resortu obrony narodowej jako zadanie priorytetowe.

8. Instytut może współdziałać z innymi instytutami badawczymi, uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami w prowadzonych badaniach naukowych i pracach rozwojowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

9. Instytut, z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 8, może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstawanie.

10. Instytut może współpracować w ramach centrów naukowo-przemysłowych, zgodnie z art. 38 ustawy.

11. Instytut zobowiązany jest wykonywać na zlecenie finansowane przez Ministra Obrony Narodowej zadania wojskowe wynikające z:

1) procedur związanych z osiąganiem stanów gotowości bojowej;

2) planowania i realizowania badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz na czas wojny;

3) uczestnictwa w ćwiczeniach poligonowych wojsk w zakresie przedmiotowym wynikającym z zadań statutowych.

§ 4.

1. Zmiana przedmiotu działalności Instytutu, przewidzianego w akcie o jego utworzeniu w zakresie związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

2. Podjęcie nowej działalności, nie objętej treścią § 3, podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział III

Organy Instytutu

§ 5.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 6.

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Ministrem Obrony Narodowej za prawidłowe kierowanie Instytutem i uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

3. Dyrektor odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

4. Dyrektor kształtuje dyscyplinę żołnierzy pełniących służbę w Instytucie.

5. Dyrektor:

1) ustala plany działalności Instytutu;

2) realizuje politykę kadrową;

3) zarządza mieniem i odpowiada za jego wykorzystanie na realizację zadań statutowych Instytutu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy;

4) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;

5) reprezentuje Instytut;

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

§ 7.

1. Dyrektor kieruje działalnością Instytutu w zakresie zadań mobilizacyjnych oraz planowania badań naukowych i prac rozwojowych na czas wojny, przy pomocy wyznaczonych i upoważnionych do tych działań pracowników Instytutu.

2. Wydatki związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, podlegają finansowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla bieżącej działalności Instytutu, a w wydzielonej części ze środków budżetowych w ramach limitów wydatków obronnych - według ustaleń i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, kontrolują organy określone w odrębnych przepisach, a także osoby upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub jednostkę bezpośredniego nadzoru.

§ 8.

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Zadania, kompetencje i tryb działania rady naukowej określa ustawa.

3. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Rada naukowa Instytutu liczy 22 członków, w tym:

1) osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, które w dniu rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej są zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej rok, wchodzą w skład rady w liczbie 2;

2) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu ze stopniem naukowym doktora - w liczbie 7 osób;

3) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi Instytutu bez stopnia lub tytułu naukowego - w liczbie 2 osób;

4) osoby spoza Instytutu, które powołuje Minister Obrony Narodowej, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu - w liczbie 11.

5. W skład rady naukowej wchodzą:

1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 4 pkt 1, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,4,5-11, 17-20 ustawy

- które nie są zaliczane do osób, których liczba została określona w ust. 4.

6. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

7. Regulamin rady naukowej może przewidywać możliwość udziału w posiedzeniach rady za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania, a także organizację posiedzeń zdalnych.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Instytutu

§ 9.

1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej.

2. Żołnierzy zawodowych w Instytucie wyznacza się na stanowiska służbowe i zwalnia z tych stanowisk w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. W Instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5. Zastępcy dyrektora, główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podległych bezpośrednio dyrektorowi ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za wyniki działalności pionów i komórek Instytutu, którymi kierują, oraz za użycie właściwych środków dla uzyskania tych wyników.

§ 10.

1. W Instytucie może być utworzone stanowisko sekretarza naukowego. Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Sekretarza naukowego powołuje i odwołuje dyrektor.

3. Szczegółowy zakres działania, obowiązki i uprawnienia sekretarza naukowego określa regulamin organizacyjny.

§ 11.

1. W Instytucie mogą działać stale lub okresowo organy doradcze i opiniodawcze dyrektora, w liczbie nie przekraczającej 5.

2. Członków organów wymienionych w ust.1 powołuje i odwołuje dyrektor.

3. Regulamin pracy powołanych organów doradczych i opiniodawczych ustala dyrektor.

§ 12.

1. Instytut zatrudnia pracowników:

1) naukowych;

2) badawczo-technicznych;

3) inżynieryjno-technicznych;

4) administracyjno-ekonomicznych;

5) na stanowiskach robotniczych;

6) obsługi i innych.

§ 13.

Wymagane kwalifikacje, podstawowe prawa, obowiązki, odpowiedzialność dyscyplinarną oraz zasady oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych określa ustawa.

§ 14.

1. Zatrudnienie pracownika naukowego zostaje poprzedzone konkursem.

2. Konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu, na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne wobec kandydata, listę dokumentów, które składa kandydat, termin składania dokumentów i wskazanie komórki organizacyjnej, która dokumenty przyjmuje.

5. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.

6. Przy wyłanianiu zwycięzcy konkursu brane są pod uwagę (oprócz wymogów formalnych wynikających z ustawy):

1) ocena dorobku naukowego, w tym publikacji;

2) wykazany dorobek techniczny, w tym projekty rozwojowe, wdrożeniowe i patenty;

3) okazywane doświadczenie naukowe, w tym kierowanie zespołami lub projektami, realizacja projektów i staże naukowe;

4) znajomość języków obcych.

7. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu we wskazanej komórce organizacyjnej.

8. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzana jest przez dyrektora, jego zastępcę oraz kierownika komórki organizacyjnej, w której kandydat może być zatrudniony, rozmowa kwalifikacyjna. Z przeprowadzonej rozmowy sporządzana jest notatka, którą podpisują wszystkie osoby uczestniczące w rozmowie. Notatka załączana jest do dokumentów kandydata.

9. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej dyrektor Instytutu wyłania zwycięzcę konkursu.

10. Z pracownikiem naukowym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniami przewidzianymi w ustawie.

§ 15.

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych na podstawie ustawy orzekają:

1) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w Instytucie, w składzie orzekającym trzech członków, którzy są wybierani w Instytucie w sposób określony w ust. 3;

2) w drugiej instancji - komisja do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.

3. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru komisji jest następujący:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje 3-osobową komisję wyborczą, wskazuje jej przewodniczącego oraz wyznacza termin wyborów;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu, który w dniu zarządzenia wyborów jest zatrudniony w Instytucie nie krócej niż rok;

4) głosowanie, o którym mowa, jest tajne, a przeliczenia głosów dokonuje komisja wyborcza;

5) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

6) dyrektor ogłasza wynik wyborów w drodze zarządzenia.

4. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata.

5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.

§ 16.

1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego powołanego przez radę naukową.

2. Zasady, tryb i zakres postępowania dyscyplinarnego określa ustawa i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego dotyczącego pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych (Dz. U. poz. 1312).

§ 17.

1. Strukturę organizacyjną odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania Instytutu oraz podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny Instytutu ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

3. Struktura organizacyjna jest uaktualniana na bieżąco, w oparciu o wyniki badania jej przydatności pod względem realizowanych zadań, sprawnego zarządzania Instytutem oraz uzyskiwania planowanych efektów ekonomicznych.

§ 18.

Wykaz stanowisk pracy, zasady wynagradzania oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania określa regulamin wynagradzania pracowników Instytutu.

§ 19.

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika określa regulamin pracy Instytutu.

Rozdział V

Mienie i zasady gospodarki Instytutu

§ 20.

1. Mienie Instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

2. Instytut gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.

3. Instytut gospodarując mieniem, zapewnia jego ochronę.

4. Instytut może dysponować składnikami majątku trwałego, stosując przepisy ustawy.

5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

§ 21.

1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.

3. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

4. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

5. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;

2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy w ramach limitu wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020);

3) z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejską Agencję Obrony;

4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

5) uzyskiwane z innych źródeł.

6. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 5, jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Plan ten uwzględnia zadania określone przez Ministra Obrony Narodowej lub jednostkę bezpośredniego nadzoru.

7. Roczny plan finansowy obejmuje:

1) przychody własne;

2) dotacje z budżetu państwa;

3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) koszty majątkowe.

8. Instytut prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i na jej podstawie sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 22.

Instytut tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Rozdział VI

Realizacja zadań specjalnych

§ 23.

1. Minister Obrony Narodowej ma prawo nałożyć na Instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności kraju, w wypadku klęski żywiołowej bądź w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Minister Obrony Narodowej zapewnia Instytutowi środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy zawartej między Instytutem a jednostką organizacyjną wskazaną przy nakładaniu zadania.

Rozdział VII

Przedstawicielstwo Instytutu

§ 24.

Do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor.

§ 25.

1. Dyrektor ustanawia i odwołuje prokurentów oraz pełnomocników.

2. Udzielenie prokury oraz pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dyrektor w pełnomocnictwie określa zakres i sposób realizacji umocowania.

4. Udzielenie i odwołanie prokury podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. O udzieleniu pełnomocnictwa zawiadamia się Krajowy Rejestr Sądowy. Nie dotyczy to pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

Rozdział VIII

Łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie i likwidacja Instytutu

§ 26.

1. O łączeniu, podziale, reorganizacji, przekształceniu i likwidacji Instytutu decyduje Rada Ministrów, na wniosek ministra nadzorującego złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja Instytutu może nastąpić również na wspólny wniosek rady naukowej i dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, złożony Ministrowi Obrony Narodowej.

3. W przypadku likwidacji Instytutu, o majątku pozostałym po zaspokojeniu wierzycieli, decyzja następuje zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-19
  • Data wejścia w życie: 2021-07-19
  • Data obowiązywania: 2021-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe