Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 96/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2021 Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 89, 108, 124, 132 i 151) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 6 „Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 96/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 lipca 2021 r. (poz. 163)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZE SZ

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

SKW

SWW

OZ ŻW

750

 

 

 

25 053

-25 053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

 

25 053

-24 253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

4050

 

25 053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 053

4060

 

 

-24 253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24 253

75057

 

 

 

-800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-800

4060

 

 

-800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-800

752

 

 

7 884 884

-10 243 034

-17 238

-3 663 884

-2 834 269

-2 549 917

-3 792 445

1 283 100

-2 143 706

-7 931 730

28 375

29 500

-6 343 531

-30 293 895

75201

 

 

-1947 240

 

 

 

66 717 608

 

 

 

 

 

 

 

64 770 368

4010

 

-1570 000

 

 

 

31 031

 

 

 

 

 

 

 

-1 538 969

4050

 

 

 

 

 

70 200 000

 

 

 

 

 

 

 

70 200 000

4060

 

 

 

 

 

-3 513 423

 

 

 

 

 

 

 

-3 513 423

4110

 

-329 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-329 888

4120

 

-47 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-47 352

75202

 

 

 

 

 

 

-7 317 045

 

 

 

 

 

 

 

-7 317 045

4010

 

 

 

 

 

194 025

 

 

 

 

 

 

 

194 025

4050

 

 

 

 

 

-6 800 000

 

 

 

 

 

 

 

-6 800 000

4060

 

 

 

 

 

-758 070

 

 

 

 

 

 

 

-758 070

4110

 

 

 

 

 

41 000

 

 

 

 

 

 

 

41 000

4120

 

 

 

 

 

6 000

 

 

 

 

 

 

 

6 000

75203

 

 

 

 

 

 

-6 936 287

 

 

 

 

 

 

 

-6 936 287

4010

 

 

 

 

 

40 333

 

 

 

 

 

 

 

40 333

4050

 

 

 

 

 

-6 800 000

 

 

 

 

 

 

 

-6 800 000

4060

 

 

 

 

 

-184 620

 

 

 

 

 

 

 

-184 620

4110

 

 

 

 

 

7 000

 

 

 

 

 

 

 

7 000

4120

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

1000

75206

 

 

 

 

 

 

-31 556 243

 

 

 

 

 

 

 

-31 556 243

4010

 

 

 

 

 

-531 031

 

 

 

 

 

 

 

-531 031

4050

 

 

 

 

 

-31 000 000

 

 

 

 

 

 

 

-31 000 000

4060

 

 

 

 

 

-25 212

 

 

 

 

 

 

 

-25 212

75207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 343 531

-6 343 531

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7169

7169

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 353 000

-6 353 000

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300

1300

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

1000

75211

 

10 894 884

-326 000

 

 

 

-2 740 000

 

 

 

 

 

 

 

7 828 884

4010

2 326 000

-326 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

4050

5 570 000

 

 

 

 

-2 700 000

 

 

 

 

 

 

 

2 870 000

4060

-1 116

 

 

 

 

-40 000

 

 

 

 

 

 

 

-41 116

4300

3 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000

75213

 

0

-162 704 731

 

-6 397 907

-2 834 269

-900 000

 

 

 

 

 

 

 

-172 836 907

4010

 

-165 731

 

 

165 731

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4050

 

 

 

-8 000 000

-3 000 000

-900 000

 

 

 

 

 

 

 

-11 900 000

4060

 

 

 

-2 907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 907

4110

 

-58 939 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-58 939 000

4180

 

 

 

1 605 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 605 000

4300

 

-53 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-53 600 000

4540

 

-50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

75216

 

-3 000 000

 

 

 

 

-204 300

 

 

 

 

 

 

 

-3 204 300

4220

 

 

 

 

 

-36 710

 

 

 

 

 

 

 

-36 710

4270

 

 

 

 

 

-101 590

 

 

 

 

 

 

 

-101 590

4300

-3 000 000

 

 

 

 

-66 000

 

 

 

 

 

 

 

-3 066 000

75217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 500

 

29 500

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 600

 

24 600

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 300

 

4 300

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

600

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 375

 

 

28 375

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 717

 

 

23 717

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 077

 

 

4 077

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581

 

 

581

 

 

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

CZC SZ

DB

DG MON

DGW

DO RSZ

IWsp. SZ

JW 2305

JW 4026

JW 4101

JW 4724

SKW

SWW

OZ ŻW

752

 

 

-10 000

154 734 937

-17 238

2 734 023

 

-19 613 650

-3 792 445

1 283 100

-2 143 706

-7 931730

 

 

 

125 243 291

75219

 

 

-517 732

 

 

 

 

-3 792 445

1 283 100

-2 143 706

-7 931730

 

 

 

-13 102 513

4010

 

-517 732

 

 

 

 

202 046

83 100

53 598

226 755

 

 

 

47 767

4050

 

 

 

 

 

 

-4 000 000

1 200 000

-2 200 000

-8 150 000

 

 

 

-13 150 000

4060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 662

 

 

 

-9 662

4110

 

 

 

 

 

 

4 821

 

2 360

1 030

 

 

 

8 211

4120

 

 

 

 

 

 

688

 

336

147

 

 

 

1 171

75220

 

 

-63 222 381

 

1 783 492

 

-16 617 995

 

 

 

 

 

 

 

-78 056 884

4010

 

-2 042 000

 

134 776

 

1 253 901

 

 

 

 

 

 

 

-653 323

4050

 

25 891 369

 

-871 000

 

-17 700 000

 

 

 

 

 

 

 

7 320 369

4060

 

 

 

-224

 

-515 196

 

 

 

 

 

 

 

-515 420

4110

 

-7 000

 

23 000

 

122 000

 

 

 

 

 

 

 

138 000

4120

 

-1000

 

3 000

 

17 000

 

 

 

 

 

 

 

19 000

4210

 

 

 

 

 

21 000

 

 

 

 

 

 

 

21 000

4220

 

 

 

 

 

36 710

 

 

 

 

 

 

 

36 710

4270

 

-87 061 000

 

 

 

101 590

 

 

 

 

 

 

 

-86 959 410

4300

 

 

 

2 493 940

 

45 000

 

 

 

 

 

 

 

2 538 940

4710

 

-2 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 750

75222

 

 

219 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 600 000

2840

 

219 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 600 000

75295

 

-10 000

-1 124 950

-17 238

950 531

 

-2 995 655

 

 

 

 

 

 

 

-3 197 312

4010

 

-1 134 950

 

591 242

 

638 275

 

 

 

 

 

 

 

94 567

4050

 

 

 

4 492 000

 

-3 700 000

 

 

 

 

 

 

 

792 000

4060

 

 

-17 238

-51 771

 

-59 930

 

 

 

 

 

 

 

-128 939

4110

 

 

 

16 000

 

110 000

 

 

 

 

 

 

 

126 000

4120

 

 

 

2 000

 

16 000

 

 

 

 

 

 

 

18 000

4180

 

 

 

-1 605 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 605 000

4220

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

4300

-10 000

 

 

-2 493 940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 503 940

755

 

 

-5 000

582 174

 

 

 

-577 174

 

 

 

 

 

 

 

0

75503

 

-5 000

582 174

 

 

 

-577 174

 

 

 

 

 

 

 

0

4010

 

-23 600

 

 

 

23 600

 

 

 

 

 

 

 

0

4050

 

600 774

 

 

 

-600 000

 

 

 

 

 

 

 

774

4060

 

 

 

 

 

-774

 

 

 

 

 

 

 

-774

4300

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

4360

-5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 000

851

 

 

 

-12 000

 

 

 

 

 

6 000

 

6 000

 

 

 

0

85156

 

 

-12 000

 

 

 

 

 

6 000

 

6 000

 

 

 

0

4130

 

-12 000

 

 

 

 

 

6 000

 

6 000

 

 

 

0

2000

 

219 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 600 000

4000

7 879 884

-229 247 807

-42 291

-3 663 884

-2 834 269

-3 127 091

-3 792 445

1 289 100

-2 143 706

-7 925 730

28 375

29 500

-6 343 531

-249 893 895

cz. 29

7 879 884

-9 647 807

-42 291

-3 663 884

-2 834 269

-3 127 091

-3 792 445

1 289 100

-2 143 706

-7 925 730

28 375

29 500

-6 343 531

-30 293 895

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

par.

WBE
Bydgoszcz

WBE
Gdańsk

WBE
Katowice

WBE
Kielce

WBE
Kraków

WBE
Lublin

WBE
Olsztyn

WBE
Poznań

WBE
Rzeszów

WBE
Szczecin

WBE
Warszawa

WBE
Wrocław

WBE
Zielona Góra

752

 

 

1 063 358

37 591

6 000 000

31000

2 023 329

3 083 140

2 000 000

2 025 338

2 000 000

1 000 000

6 030 139

2 000 000

3 000 000

30 293 895

75295

 

1 063 358

37 591

6 000 000

31000

2 023 329

3 083 140

2 000 000

2 025 338

2 000 000

1 000 000

6 030 139

2 000 000

3 000 000

30 293 895

4010

63 358

37 591

 

31000

23 329

83 140

 

25 338

 

 

27 389

 

 

291 145

4080

1 000 000

 

6 000 000

 

2 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

6 000 000

2 000 000

3 000 000

30 000 000

4710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 750

 

 

2 750

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

353 390

 

 

 

 

 

353 390

3110

 

 

 

 

 

 

 

353 390

 

 

 

 

 

353 390

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

-353 390

 

 

 

 

 

-353 390

3110

 

 

 

 

 

 

 

-353 390

 

 

 

 

 

-353 390

4000

1 063 358

37 591

6 000 000

31000

2 023 329

3 083 140

2 000 000

2 025 338

2 000 000

1 000 000

6 030 139

2 000 000

3 000 000

30 293 895

cz. 29

1 063 358

37 591

6 000 000

31000

2 023 329

3 083 140

2 000 000

2 025 338

2 000 000

1 000 000

6 030 139

2 000 000

3 000 000

30 293 895

2000

 

219 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 600 000

4000

8 943 242

-229 210 216

5 957 709

-3 632 884

-810 940

-43 951

-1 792 445

3 314 438

-143 706

-6 925 730

6 058 514

2 029 500

-3 343 531

-219 600 000

cz. 29

8 943 242

-9 610 216

5 957 709

-3 632 884

-810 940

-43 951

-1 792 445

3 314 438

-143 706

-6 925 730

6 058 514

2 029 500

-3 343 531

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2021 R.]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2021 R.

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

I.

Dotacje podmiotowe*/

514 799

1.

2270

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych:

x

447 461

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową.

75295

386 306

Akademia Sztuki Wojennej

41 300

Akademia Marynarki Wojennej

38 000

Wojskowa Akademia Techniczna

157 906

Akademia Wojsk Lądowych

100 700

Lotnicza Akademia Wojskowa

48 400

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń.

73015

38 500

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej.

73014

272

Akademia Sztuki Wojennej

 

48

Akademia Marynarki Wojennej

 

78

Wojskowa Akademia Techniczna

 

10

Akademia Wojsk Lądowych

 

11

Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych.

73016

22 383

Akademia Sztuki Wojennej

5 262

Akademia Marynarki Wojennej

2 001

Wojskowa Akademia Techniczna

9 145

Akademia Wojsk Lądowych

979

Lotnicza Akademia Wojskowa

2 539

Departament Budżetowy**/

2 457

2.

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury:

x

43 112

Dotacja podmiotowa z budżetu dla muzeów wojskowych:

x

34 382

Muzeum Wojska Polskiego

92118

24 380

Muzeum Marynarki Wojennej

3 662

Muzeum Wojsk Lądowych

3 693

Muzeum Sił Powietrznych

2 647

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

8 730

3.

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:

x

24 226

Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego.

75222

15 000

Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

75295

9 226

II.

Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */

x

526 330

1.

2520

Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą.

x

235 991

Akademia Sztuki Wojennej

73014

47 326

Akademia Marynarki Wojennej

31 641

Wojskowa Akademia Techniczna

123 991

Akademia Wojsk Lądowych

5 281

Lotnicza Akademia Wojskowa

23 752

Departament Budżetowy**/

4 000

Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

x

290 339

Akademia Sztuki Wojennej

73015

3 674

Akademia Marynarki Wojennej

19 813

Wojskowa Akademia Techniczna

140 015

Akademia Wojsk Lądowych

73 419

Lotnicza Akademia Wojskowa

30 291

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

18 127

Departament Budżetowy**/

5 000

III.

Dotacje celowe

2 529 057

1.

2009

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

85195

2 392

2.

2130

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

x

20 847

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” oraz programu szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW).

75295

17 200

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”.

 

3 647

3.

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej).

75295

159

4.

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).

75295

4 800

5.

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzic twa).

75295

7 400

6.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”).

75215

107 500

7.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa).

75295

800

8.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w tym na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych).

75295

3 800

9.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych).

75295

2 940

10.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej):

x

3 270

Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej.

75295

3 000

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

270

11.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności).

75295

12 000

12.

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej).

85195

551

13.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na realizację szkoleń).

75001

72

14.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Akademii Technicznej na realizację szkoleń).

75001

50

15.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na realizację szkoleń).

75001

20

16.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).

75222

1 216 204

17.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych).

75295

776

18.

2840

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO).

75295

580

19.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego).

75204

419 645

20.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego).

75222

54 000

21.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz wojsk sojuszniczych).

75222

43 400

22.

6220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych).

75295

9 976

23.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej):

x

6 088

– inwestycje budowlane

75295

1 100

– zakupy inwestycyjne

4 988

24.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych):

x

116 895

Akademia Sztuki Wojennej

73015

5 058

Akademia Marynarki Wojennej

15 252

Wojskowa Akademia Techniczna

42 400

Akademia Wojsk Lądowych

28 623

Lotnicza Akademia Wojskowa

25 562

25.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ):

x

111 627

– inwestycje budowlane

85195

80 127

– zakupy inwestycyjne

31 500

26.

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury):

x

209 174

Muzeum Wojska Polskiego

92118

207 274

Muzeum Marynarki Wojennej

1 900

27.

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia):

x

154 091

– inwestycje budowlane

85195

135 201

– zakupy inwestycyjne

18 890

28.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego).

75295

15 000

29.

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego).

75295

5 000

Ogółem (I +II +III)

3 570 186

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).

**/ Część uzupełniająca przeznaczona na zwiększenia wysokości dotacji i subwencji oraz podziały uzupełniające i korygujące.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27

Dzienniki Urzędowe

<