Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 24 i § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej "proporcem", Dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, zwanej dalej "16PDZ";

2) oznakę rozpoznawczą 16PDZ, zwaną dalej "oznaką";

3) proporczyk na beret żołnierzy 16PDZ, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór proporca Dowódcy 16PDZ określony w załączniku Nr 1;

2) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 2,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 3;

3) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA]

Załączniki do decyzji Nr 98/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 sierpnia 2021 r. (poz. 165)

Załącznik Nr 1

WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


Załącznik 2. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 2

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 4. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA]

Załącznik Nr 4

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 16. POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-05
  • Data wejścia w życie: 2021-08-05
  • Data obowiązywania: 2021-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe