Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 132/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego, zwanego dalej "CRiWWRE";

2) oznakę rozpoznawczą CRiWWRE, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 września 2021 r. (poz. 205)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO GRÓJECKIE CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ im. ppłk. JANA KOWALEWSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO GRÓJECKIE CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ im. ppłk. JANA KOWALEWSKIEGO

Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ GRÓJECKIEGO CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. PPŁK. JANA KOWALEWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Grójeckiego Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk. Jana Kowalewskiego, zwanego dalej "CRiWWRE", stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników CRiWWRE za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla CRiWWRE. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Podstawą odznaki, o wymiarach 40x40 mm, jest niebieska tarcza w kształcie konturów stylizowanej mapy Polski z jasnobrązowym obrzeżem. W dolnej części tarczy znajduje się szachownica lotnicza - symbol Sił Powietrznych. W centralnej część tarczy umieszczony jest srebrny wizerunek elementu systemu antenowego, odzwierciedlającego charakter zadań CRiWWRE. Z lewej strony tarczy widnieje srebrny talerz anteny odbiorczej skierowany w stronę źródeł emitujących srebrne fale radiowe, którymi są samolot i rakieta w kolorze srebrnym, usytuowane w prawej górnej części tarczy. Poniżej wizerunku rakiety i samolotu, między odciągami masztu anteny znajdują się srebrne litery "CRiWWRE" - skrót nazwy jednostki.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi CRiWWRE, zwanemu dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) byłym i obecnym żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku nienagannej służby w CRiWWRE;

3) pracownikom CRiWWRE, po przepracowaniu w CRiWWRE co najmniej dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla CRiWWRE, na wniosek Komisji do spraw odznaki pamiątkowej, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie opinii Komisji do spraw odznaki pamiątkowej, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Komendanta CRiWWRE;

2) zastępca przewodniczącego - szef Sekcji Wychowawczej CRiWWRE;

3) sekretarz - kierownik klubu;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

7) przedstawiciel pracowników wojska CRiWWRE.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 4/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Komendanta przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych CRiWWRE, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe