Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej "Pułkiem";

2) oznakę rozpoznawczą Pułku, zwaną dalej "oznaką";

3) proporczyk na beret żołnierzy Pułku, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;

4) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 133/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 września 2021 r. (poz. 206)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOZałącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOZałącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWYZałącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NA MUNDUR POLOWYZałącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOZałącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 14. SUWALSKIEGO PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej "Pułkiem", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Pułku. Jest również symbolem więzi łączących żołnierzy i pracowników.

2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego barwy białej z obwódką barwy złotej, wpisanego w prostokąt o wymiarach 40x40 mm. Pośrodku krzyża znajdują się dwie skrzyżowane lufy armatnie z nałożonym na nie granatem, barwy złotej. Na granacie widnieje liczba "14" - numer taktyczny Pułku. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się srebrny orzeł w złotej koronie. Na dolnym ramieniu krzyża jest pionowo umieszczony czarno-szkarłatno-pomarańczowy proporczyk Pułku, nawiązujący do barw dywizjonu przeciwpancernego 10. Brygady Kawalerii z okresu II RP. Poniżej znajdują się nałożone na siebie litery "JP" - inicjały patrona Pułku. Odznaka nawiązuje do odznaki 4. Dywizjonu Artylerii Konnej, którego tradycje dziedziczy Pułk.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Pułku, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej dwóch latach wzorowej służby;

3) byłym żołnierzom zawodowym, którzy pełnili służbę w Pułku przez co najmniej pięć lat;

4) żołnierzom rezerwy zasłużonym dla Pułku, będącym na przydziałach mobilizacyjnych przez co najmniej pięć lat;

5) pracownikom Pułku, po przepracowaniu w Pułku co najmniej trzech lat;

6) wyjątkowo, innym osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla Pułku, na wniosek Komisji do spraw odznaki pamiątkowej, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy oraz odnotowuje w kronice Pułku.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy Pułku;

2) sekretarz - szef Sekcji Wychowawczej;

3) Starszy Podoficer Dowództwa;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

7) przedstawiciel pracowników Pułku.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 4/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wręcza się w dniu święta Pułku, podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Pułk.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe