Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 134/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. generała artylerii konnej Marcina Kątskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. generała artylerii konnej Marcina Kątskiego, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 134/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 września 2021 r. (poz. 207)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII IM. GENERAŁA ARTYLERII KONNEJ MARCINA KĄTSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. generała artylerii konnej Marcina Kątskiego, zwanego dalej "1das", jest zewnętrznym znakiem więzi łączącej żołnierzy oraz osoby szczególnie zasłużone dla 1das. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 1. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej "1pal Leg", którego tradycje dziedziczy 1das. Podstawą odznaki jest tarcza w kolorze oksydowanego srebra, składająca się z czterech skrzyżowanych ze sobą słowiańskich toporów oraz czterech wici-strzał. W centrum odznaki znajduje się srebrna miniatura odznaki "Za wierną służbę". Na górnej tarczy znajduje się srebrna cyfra "1" umieszczona na skrzyżowanych lufach armatnich barwy srebrnej. Na dolnej tarczy umieszczono srebrne litery "das". Użyte elementy stanowią skrót nazwy 1das. Na lewej tarczy znajduje się srebrna liczba "1914" - rok zawiązania 1pal Leg, natomiast na prawej tarczy znajduje się srebrna liczba "2014" - rok przejęcia dziedzictwa tradycji 1pal Leg przez 1das.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 1das, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom, po co najmniej roku nienagannej służby w 1das;

3) innym osobom, szczególnie zasłużonym dla 1das, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy 1das;

2) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

3) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 1das, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-10
  • Data obowiązywania: 2021-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe