REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 216

DECYZJA NR 140/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskiwania, wdrażania i integracji bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskiwania, wdrażania i integracji bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnikiem jest osoba pełniąca obowiązki Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

3. Od dnia 1 stycznia 2022 r. Pełnomocnikiem jest osoba pełniąca obowiązki Szefa Agencji Uzbrojenia.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) inicjowanie, wspieranie oraz koordynowanie działań właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "komórkami i jednostkami organizacyjnymi", w obszarze przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i integracją bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich;

2) koordynowanie procesu planowania pozyskania systemów bezzałogowych, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania zmian w następujących obszarach:

a) doktryn,

b) organizacji,

c) systemu szkolenia,

d) dowodzenia,

e) personelu,

f) infrastruktury,

g) interoperacyjności;

3) koordynowanie procesu pozyskiwania, w tym przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz, w przypadku udzielenia stosownych upoważnień, zawieranie umów;

4) nadzór nad realizacją umów zawartych w wyniku postępowań, o których mowa w pkt 2, w tym weryfikacja i uzgadnianie pod względem merytorycznym dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanych umów;

5) ustalanie i dochodzenie należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych i nadzorowanych umów, o których mowa w pkt 3;

6) monitorowanie działalności naukowo-badawczej realizowanej w resorcie obrony narodowej w obszarze systemów bezzałogowych;

7) monitorowanie realizacji projektów realizowanych poza resortem obrony narodowej, tym, w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z wykorzystaniem narodowych rozwiązań technicznych w obszarze systemów bezzałogowych;

8) monitorowanie procesu eksploatacji i wycofywania bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych i morskich;

9) przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z niniejszej decyzji;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej w obszarze pozyskiwania, wdrażania i integracji systemów bezzałogowych.

§ 3.

Pełnomocnik w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2, ma prawo do:

1) reprezentowania Ministra Obrony Narodowej oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w zakresie dotyczącym realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Pełnomocnika;

2) podejmowania współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z właściwymi merytorycznie przedstawicielami sił zbrojnych państw sojuszniczych, w zakresie realizacji powierzonych zadań;

3) zwracania się do komórek i jednostek organizacyjnych, stosownie do ich właściwości, o przedstawienie wyjaśnień, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii dotyczących systemów bezzałogowych;

4) wyrażania opinii w zakresie dokumentów planistycznych dotyczących wprowadzenia na wyposażenie nowych systemów bezzałogowych oraz ich eksploatacji;

5) składania wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć, które wymagają decyzji Ministra Obrony Narodowej.

§ 5.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Inspektorat Uzbrojenia.

2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Agencja Uzbrojenia.

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz z 2021 r. poz. 142 i 214.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-22
  • Data wejścia w życie: 2021-09-22
  • Data obowiązywania: 2021-09-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA