Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. 

1. W 2022 r. szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych prowadzone będzie w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu, zwanym dalej "Ośrodkiem Szkolenia".

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, realizowane będzie w dwóch edycjach.

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do Ośrodka Szkolenia przeprowadza się spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi, zwanych dalej "osobami", posiadających wykształcenie na poziomie co najmniej ukończonego gimnazjum.

§ 3.

Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 44 osoby, w tym:

1) w ramach I edycji szkolenia wojskowego - 22 osoby;

2) w ramach II edycji szkolenia wojskowego - 22 osoby.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71, z 2019 r. poz. 1475 oraz z 2020 r. poz. 1217), zwanego dalej "rozporządzeniem".

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami:

1) w ramach I edycji szkolenia wojskowego - do dnia 31 marca 2022 r.;

2) w ramach II edycji szkolenia wojskowego - do dnia 30 września 2022 r.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, określa § 4 ust. 5 rozporządzenia.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do Ośrodka Szkolenia stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Ośrodka Szkolenia uczestniczą przedstawiciele Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dyrektora Departamentu Kadr.

3. Preferowane kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do Ośrodka Szkolenia na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych określi Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych i przekaże komendantowi Ośrodka Szkolenia, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do Ośrodka Szkolenia odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu przyjęć, o którym mowa w § 3;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;

3) Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem Ośrodka Szkolenia do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz wskazania stanowisk dla absolwentów szkolenia;

4) Komendant Ośrodka Szkolenia - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego oraz powołanie do służby kandydackiej.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania w pełni limitu przyjęć w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustala Komendant Ośrodka Szkolenia, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Dyrektora Departamentu Kadr.

§ 10.

Komendant Ośrodka Szkolenia przekaże Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr:

1) harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w Ośrodku Szkolenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - w terminie 7 dni od dnia zakończenia tego postępowania;

3) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 7 dni od dnia zakończenia tego powołania;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia - w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.

§ 11.

Postępowanie rekrutacyjne do Ośrodka Szkolenia należy realizować przy zapewnieniu osłony przeciwepidemicznej oraz bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ogłoszonym stanem epidemii i w tym zakresie ściśle współpracować z właściwym Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 i § 10 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-14
  • Data wejścia w życie: 2021-10-29
  • Data obowiązywania: 2021-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe