Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej, wprowadzenia wytycznych do działalności psychologów i wykonywania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej oraz programu opieki psychologicznej dla uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa organizację i funkcjonowanie opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej, wprowadza wytyczne do działalności psychologów i wykonywania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej i program opieki psychologicznej dla uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin.

§ 2.

Ilekroć w decyzji mowa jest o:

1) dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych oraz wyspecjalizowanych formacjach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - należy przez to rozumieć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;

2) jednostce wojskowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną i komórkę organizacyjną resortu obrony narodowej;

3) Polskim Kontyngencie Wojskowym (PKW) - należy przez to rozumieć związek taktyczny, oddział, pododdział skierowany do udziału w misji (operacji wojskowej) poza granicami państwa, samodzielnie lub w składzie organizacji międzynarodowej, a także żołnierzy stanowiących wkład narodowy do dowództw i sztabów misji (operacji wojskowej) poza granicami państwa i organizacji międzynarodowych;

4) psychologu jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć psychologa pełniącego zawodową służbę wojskową lub zatrudnionego w jednostce wojskowej, który wykonuje zadania z obszaru psychologii społecznej;

5) psychologu-koordynatorze - należy przez to rozumieć psychologa pełniącego zawodową służbę wojskową lub zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, którego zadaniem jest koordynacja działalności psychologicznej w podległych związkach organizacyjnych i jednostkach wojskowych;

6) psychologu wojskowej pracowni psychologicznej - należy przez to rozumieć psychologa pełniącego służbę wojskową lub zatrudnionego w wojskowej pracowni psychologicznej;

7) psychologu z obszaru psychologii klinicznej - należy przez to rozumieć psychologa pełniącego zawodową służbę wojskową lub zatrudnionego w wojskowym instytucie medycznym, szpitalu wojskowym, wojskowym szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym lub wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej;

8) pracowniku - należy przez to rozumieć pracowników jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

9) osobach uprawnionych - należy przez to rozumieć żołnierzy, pracowników, weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w związku ze służbą lub pracą oraz najbliższych członków rodzin tych osób, a także najbliższych członków rodzin żołnierzy i pracowników zmarłych w związku ze służbą lub pracą;

10) obszarach opieki psychologicznej i działalności psychologów - należy przez to rozumieć:

a) psychologię społeczną,

b) psychologię służby i pracy,

c) psychologię kliniczną.

§ 3.

Zadania z zakresu opieki psychologicznej realizują:

1) w obszarze psychologii społecznej - psycholodzy jednostek wojskowych oraz psycholodzy-koordynatorzy;

2) w obszarze psychologii służby i pracy - psycholodzy wojskowych pracowni psychologicznych;

3) w obszarze psychologii klinicznej - psycholodzy wojskowego instytutu medycznego, szpitala wojskowego, wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego lub wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej.

§ 4.

Nadzór nad działalnością psychologów i wykonywaniem opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 5.

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, do dnia 30 marca każdego roku, roczną informację na temat działalności psychologów i wykonywania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej za ubiegły rok.

§ 6.

Roczna informacja, o której mowa w § 5, stanowi podstawę informacji na potrzeby sprawozdawczości z działalności psychologów i wykonywania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej oraz do formułowania kierunków dalszego rozwoju i planowania działań w trzech obszarach opieki psychologicznej, o których mowa w § 3.

§ 7.

Regionalne wojskowe pracownie psychologiczne oraz podlegające im wojskowe pracownie psychologiczne są jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej.

§ 8.

Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna podlega Ministrowi Obrony Narodowej, pozostając w podporządkowaniu osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 9.

Wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej "Wytyczne do działalności psychologów i wykonywania opieki psychologicznej w resorcie obrony narodowej", które stanowią załącznik Nr 1 do decyzji, z uwzględnieniem podziału na specyfikę zadań poszczególnych trzech obszarów opieki psychologicznej, o których mowa w § 3.

§ 10.

Wprowadza się do realizacji w resorcie obrony narodowej "Program opieki psychologicznej dla uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin", który stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 129).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WYTYCZNE DO DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGÓW I WYKONYWANIA OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 155/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 października 2021 r. (poz. 235)

Załącznik Nr 1

WYTYCZNE DO DZIAŁALNOŚCI PSYCHOLOGÓW I WYKONYWANIA OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PROGRAM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ DLA UCZESTNIKÓW MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN]

Załącznik Nr 2

PROGRAM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ DLA UCZESTNIKÓW MISJI POZA GRANICAMI PAŃSTWA I ICH RODZIN

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-27
  • Data wejścia w życie: 2021-10-27
  • Data obowiązywania: 2021-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe