Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 163/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535), w związku z art. 17 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1643), ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa sposób przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) ekspert - doradca prawny, o którym mowa w § 6 decyzji Nr 233/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Wojskowej Służby Prawnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 128), biegły rewident lub inna osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w sprawie wykonania zobowiązania offsetowego, nie będąca członkiem Zespołu Kontrolnego;

2) osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej - Minister Obrony Narodowej, Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, któremu podporządkowano jednostkę organizacyjną właściwą do spraw offsetu;

3) ustawa offsetowa - ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1643);

4) Zespół Kontrolny - zespół, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy offsetowej.

§ 3.

1. Nadzór nad wykonywaniem umów offsetowych sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez Szefa Agencji Uzbrojenia.

2. Do zadań, w zakresie nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych należy, w szczególności:

1) monitorowanie wykonywania zobowiązań offsetowych;

2) przygotowywanie projektów sprawozdań, o których mowa w art. 30 ustawy offsetowej.

§ 4.

Szef Agencji Uzbrojenia wykonuje obsługę i zabezpiecza organizacyjnie przedsięwzięcia związane z przeprowadzaniem kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych. Do zadań tych należy, w szczególności:

1) przygotowywanie projektów protokołów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy offsetowej;

2) organizacja pracy Zespołów Kontrolnych oraz bieżące monitorowanie ich prac;

3) odbieranie w imieniu Ministra Obrony Narodowej oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy offsetowej, od członków Zespołów Kontrolnych oraz przekazywanie ich do Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

4) podpisywanie wymaganych przez przepisy państw pochodzenia zagranicznych dostawców dokumentów dotyczących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej i niezastrzeżonych do kompetencji innych podmiotów.

§ 5.

1. Szef Agencji Uzbrojenia:

1) bada, po otrzymaniu od Ministra Obrony Narodowej, wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy offsetowej, w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy offsetowej;

2) w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy offsetowej, nie spełnia określonych wymogów, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, przygotowuje projekt wezwania zagranicznego dostawcy do uzupełnienia wniosku.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został złożony po terminie albo nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, Szef Agencji Uzbrojenia , informuje osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej o istnieniu podstaw do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 6.

1. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej ustala skład Zespołu Kontrolnego na wniosek Szefa Agencji Uzbrojenia.

2. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli wymaga specjalistycznej wiedzy, Szef Agencji Uzbrojenia może zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z prośbą o skierowanie ekspertów, którzy będą działać na rzecz Zespołu Kontrolnego.

3. Przełożeni osób, o których mowa w ust. 2, umożliwią wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaną kontrolą.

§ 7.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, Szef Agencji Uzbrojenia przedkłada osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej projekt upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określony art. 17 ust. 5 ustawy offsetowej, z którego treści wynikać będzie, że kontrola przeprowadzana jest w imieniu Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.

1. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych Szef Agencji Uzbrojenia prowadzi u offsetobiorcy, u którego wykonywane są czynności związane z realizacją umowy offsetowej.

2. W uzasadnionych przypadkach, Szef Agencji Uzbrojenia może zdecydować o przeprowadzeniu niektórych czynności w ramach kontroli, poza obiektami i pomieszczeniami offsetobiorcy.

§ 9.

Szef Agencji Uzbrojenia, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych:

1) odbiera w imieniu Ministra Obrony Narodowej od osób wchodzących w skład Zespołu Kontrolnego oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy offsetowej, złożone w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem a następnie przekazuje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

2) odbiera od członków i ekspertów Zespołu Kontrolnego oświadczenia wynikające z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 4;

3) zatwierdza szczegółowy tryb pracy Zespołu Kontrolnego.

§ 10.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przekazuje egzemplarz protokołu z przeprowadzonej kontroli dla Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Agencji Uzbrojenia.

§ 11.

1. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu przez offsetobiorcę lub zagranicznego dostawcę, Szef Agencji Uzbrojenia przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej propozycję:

1) ponownego przeprowadzenia kontroli albo

2) zmiany lub uzupełnienia protokołu.

2. W przypadku przeprowadzenia ponownej kontroli przepisy § 6-10 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

W przypadku pozytywnych wyników kontroli Szef Agencji Uzbrojenia przygotowuje wniosek o przedstawienie przez Komitet Offsetowy opinii, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy offsetowej.

§ 13.

W przypadku pozytywnych wyników kontroli oraz pozytywnej opinii Komitetu Offsetowego, Szef Agencji Uzbrojenia przygotowuje protokół o stwierdzeniu wykonania zobowiązania offsetowego, a następnie przedkłada go osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej i zagranicznemu dostawcy do podpisu.

§ 14.

W przypadku wykonania przez zagranicznego dostawcę wszystkich zobowiązań offsetowych wynikających z danej umowy offsetowej Szef Agencji Uzbrojenia przygotowuje projekt wniosku do Rady Ministrów o zatwierdzenie stwierdzenia wykonania umowy offsetowej.

§ 15.

Szef Agencji Uzbrojenia monitoruje wykonywanie zobowiązań offsetowych w oparciu o regulacje określone w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy offsetowej.

§ 16.

Szef Agencji Uzbrojenia, w terminie do końca maja każdego roku sprawozdawczego, przedkłada osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej projekt sprawozdania, o którym mowa w art. 30 ustawy offsetowej.

§ 17.

W przypadku niewykonania umowy offsetowej w całości lub części albo niewykonania umowy offsetowej w wyznaczonym terminie, braku dobrowolnej zapłaty należnych kar umownych lub odszkodowania i niezaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Szef Agencji Uzbrojenia jest upoważniony do skierowania do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wniosku o zastępstwo procesowe, w zakresie dochodzenia roszczeń Skarbu Państwa.

§ 18.

Traci moc decyzja Nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 19).

§ 19.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe