REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 52

DECYZJA NR 45/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2022 r. przez Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U z 2021 r. poz. 1131, 1666 i 2333), art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 2 ust. 1-7 i § 3-§ 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2331 oraz z 2021 r. poz. 1164), ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej "Komisją", w składzie określonym w załączniku Nr 1 do decyzji, której zadaniem jest:

1) przeprowadzenie w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprawdzianu sprawności fizycznej w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostek wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku Nr 4 do decyzji, dla żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe wymienione w dokumentach etatowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do decyzji;

2) przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę zawodową poza granicami państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do decyzji, po ich powrocie do kraju, w terminie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.;

3) przeprowadzenie w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 9.00 w obiektach sportowych Akademii Sztuki Wojennej instruktażu dla osób wyznaczonych decyzją (rozkazem) właściwych przełożonych do wykonania zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku Nr 2 do decyzji;

4) wprowadzanie na bieżąco do SI SPRAWDZIAN (centralnej instancji funkcjonującej w systemie teleinformatycznym MILNET-Z) wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych oraz zapewnienie do dnia 10 listopada 2022 r. uzupełnienia w wymienionym SI SPRAWDZIAN danych dotyczących wszystkich żołnierzy zawodowych podlegających temu sprawdzianowi, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

2. Uprawnionymi do przyjmowania poszczególnych testów i ćwiczeń realizowanych w ramach sprawdzianu sprawności fizycznej są osoby ze składu komisji, posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. (Dz. U. poz. 890).

§ 2.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) wyznaczy Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na Przewodniczącego Komisji;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli oraz zobowiąże Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do skierowania do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji;

3) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzom zawodowym jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do decyzji;

4) wyda rozkaz dotyczący realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej, określający zadania podległych mu dowódców (szefów, komendantów) w zakresie realizacji decyzji;

5) złoży Ministrowi Obrony Narodowej do dnia 15 grudnia 2022 r. meldunek ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Sił Zbrojonych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:

1) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz skieruje do sprawdzianu sprawności fizycznej przed Komisją swoich zastępców w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w terminach 4-14 kwietnia 2022 r., 23-31 maja 2022 r., 26-30 września 2022 r., 3-14 października 2022 r. w godzinach 13.00-14.00, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do decyzji;

3) rozliczy przed Przewodniczącym Komisji podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez przesłanie do dnia 10 listopada 2022 r., meldunku z realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej oraz o zaktualizowaniu do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu prawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 4.

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) skoordynuje i zapewni udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej podczas sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) zapewni żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w placówkach wojskowej służby zdrowia możliwość uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed komisjami Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do decyzji.

§ 5.

Dyrektor Departamentu Administracyjnego:

1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji;

3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

4) zapewni podległym żołnierzom zawodowym możliwość uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do decyzji.

§ 6.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji.

§ 7.

Dyrektor Departamentu Kadr:

1) spowoduje sporządzenie imiennych list żołnierzy zawodowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do decyzji, pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) spowoduje przekazanie sporządzonych list Przewodniczącemu Komisji do dnia 21 marca 2022 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w pkt 1, o miejscach i terminach prowadzonych sprawdzianów;

3) rozliczy, przed Przewodniczącym Komisji, żołnierzy wymienionych w pkt 1 z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w terminie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 poprzez przesłanie do dnia 10 listopada 2022 r. - liczby i wykazu żołnierzy zawodowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do decyzji, wraz z podaniem i udokumentowaniem powodu nieprzystąpienia przez nich do sprawdzianu w terminie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1;

4) umożliwi podległym żołnierzom zawodowym uczestnictwo w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

§ 8.

Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych:

1) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu sprawności fizycznej przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy zawodowych - szefów (kierowników) komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za realizację wychowania fizycznego i sportu, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, poprzez zaktualizowanie do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 9.

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej:

1) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji.

§ 10.

Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) skieruje personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje medyczne, aktualną wiedzę medyczną i realizujący ustawowy obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego - lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Sztuki Wojennej przy Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) rozliczy przed Przewodniczącym Komisji podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez zaktualizowanie do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 11.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej rozliczy przed Przewodniczącym Komisji wyniki podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, poprzez systematyczny nadzór poprawności aktualizowania do dnia 10 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 12.

Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozliczy przed Przewodniczącym Komisji podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez:

1) zaktualizowanie do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu;

2) skieruje do prac w składzie Komisji swojego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji;

3) umożliwi podległym żołnierzom zawodowym uczestnictwo w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją, w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

§ 13.

Szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego:

1) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz skieruje do sprawdzianu sprawności fizycznej przed Komisją swojego zastępcę i członków komisji egzaminacyjnej w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji;

2) rozliczy przed Przewodniczącym Komisji podległych żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez zaktualizowanie do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 14.

Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, we współpracy z Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zapewni przekazywanie z SEW online do instancji centralnej SI SPRAWDZIAN danych ewidencyjnych żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian oraz zwrotnie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu.

§ 15.

Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do decyzji:

1) spowodują przekazanie do dnia 21 marca 2022 r. Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy zawodowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do decyzji;

2) skierują w dniu 21 marca 2022 r. do Akademii Sztuki Wojennej (hala sportowa) na instruktaż osoby wyznaczone swoją decyzją (rozkazem) do realizacji zadań związanych z realizacją i rozliczeniem sprawdzianu sprawności fizycznej w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej w 2022 r.;

3) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej;

4) do dnia 31 grudnia 2022 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzającą uzyskane przez podległych żołnierzy zawodowych oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2022 r.;

5) dostarczą Przewodniczącemu Komisji wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych z podległych jednostek, które powołują własne komisje do przeprowadzenia tego sprawdzianu, poprzez:

a) zaktualizowanie do dnia 7 listopada 2022 r. w centralnej instancji SI SPRAWDZIAN wyników sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, w tym danych o powodach nieobecności żołnierzy podczas sprawdzianu,

b) przesłanie do dnia 10 listopada 2022 r. meldunku z realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej podległych żołnierzy zawodowych, według stanu na dzień 7 listopada 2022 r., wraz z rozliczeniem żołnierzy zawodowych z powodów nieprzystąpienia do sprawdzianu.

§ 16.

Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienieni w załącznikach Nr 2 i 3 do decyzji:

1) będący żołnierzami zawodowymi - przystąpią do sprawdzianu przed Komisją;

2) zapewnią podległym żołnierzom możliwość uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją w terminach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

§ 17.

Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, podlegających sprawdzianowi, wymienionych w załączniku Nr 5 do decyzji:

1) określą decyzją (rozkazem) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu - w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian sprawności fizycznej - dla podległych im żołnierzy zawodowych po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki;

2) do dnia 31 grudnia 2022 r. wydadzą decyzję (rozkaz) potwierdzającą uzyskane przez podległych żołnierzy zawodowych oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2022 r.;

3) osoby, o których mowa w § 15, rozliczą przed Przewodniczącym Komisji podległych im żołnierzy zawodowych z przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej poprzez przesłanie do dnia 10 listopada 2022 r. wyciągu z decyzji (rozkazu) właściwego przełożonego, w którym zamieszczono wykazy żołnierzy zawodowych zwolnionych ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 18.

Przewodniczący Komisji:

1) spowoduje, że do zaliczania testów sprawdzianu dopuszczani będą wyłącznie żołnierze zawodowi z aktualnymi badaniami okresowymi;

2) spowoduje przeprowadzenie, w terminie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku Nr 4 do decyzji;

3) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej;

4) do dnia 2 grudnia 2022 r przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek ze sprawdzianu sprawności fizycznej, przeprowadzonego przez Komisję.

§ 19.

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku Nr 2 do decyzji, którzy z usprawiedliwionych przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w sprawdzianie sprawności fizycznej w wyznaczonym dla nich i określonym w załączniku Nr 4 do decyzji terminie, odbywają sprawdzian sprawności fizycznej w ramach czasu pracy Komisji w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

§ 20.

Uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju, w celu zapewnienia odpowiednich działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusa), sprawdzian sprawności fizycznej realizować przy ograniczonej liczbie zdających żołnierzy, organizując maksymalnie 35-osobowe grupy egzaminowanych. W miarę posiadanych możliwości należy przeprowadzać sprawdzian na powietrzu oraz zastępować pływanie w czasie 12 minut1) marszobiegiem na 3000 m.

§ 21.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) w sytuacji braku dostępu do pływalni.

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH W 2022 R.]

Załączniki do decyzji Nr 45/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2022 r. (poz. 52)

Załącznik Nr 1

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH W 2022 R.

Lp.

Funkcja

Stopień, imię i nazwisko

Termin

Jednostka/komórka organizacyjna Urzędu MON

1.

Przewodniczący

Zastępca Szefa

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. dr Piotr BŁAZEUSZ

21.03-31.12

Sztab Generalny WP

2.

Zastępca przewodniczącego

Szef Wydziału WFiS ZPUSZiS-P3/P7 SG WP ppłk Mirosław BEMBNOWICZ

21.03-31.12

3.

Sekretarz

Starszy specjalista WWFiS

p. Anna KUZAWIŃSKA RÜEGG

21.03-31.12

4.

st. chor. szt. Jarosław KŁOCZEK

21.03-31.12

5.

Członkowie

kmdr por. Tomasz PAWĘSKA

21.03-31.12

6.

ppłk Tomasz BRYLEWSKI

04.04-31.10

7.

ppłk Tomasz ŻAK

04.04-31.10

8.

ppłk Jacek GRUSZKA

04.04-31.10

9.

p. Przemysław ZAŁĘCKI

04.04-31.10

Departament Administracyjny

10.

p. Mirosław ZAŁĘCKI

04.04-31.10

11.

p. Joanna WASZYŃSKA

04.04-31.10

12.

p. Sławomir BIAŁAS

04.04-31.10

13.

ppłk Witold ZUZIAK

04.04-31.10

Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

14.

ppłk Piotr BARCZAK

04.04-31.10

Inspektorat Wsparcia SZ

15.

ppłk Piotr NIEWĘGŁOWSKI

01.06-30.06

Akademia Sztuki Wojennej

16.

ppłk Włodzimierz WIĄZEK

04.04-31.10

Wojskowa Akademia Techniczna

17.

ppłk rez. Krzysztof GONTARSKI

04.04-31.10

Wojskowy Instytut Medyczny

18.

plut. Łukasz SZCZECH

04.04-31.10

Wojskowe Biuro Łączności

19.

st. szer. Anna SZYSZKA

04.04-31.10

JW 1230

Załącznik 2. [WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

1.

Komórki organizacyjne, o których mowa w załączniku do zarządzenia Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. z 2015 r. poz. 32, z 2016 r. poz. 481, z 2018 r. poz. 226, z 2020 r. poz. 818 oraz z 2021 r. poz. 711 i 955)

2.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

3.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

4.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

5.

Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

6.

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego

7.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

8.

Biuro Konwentu Dziekanów

9.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego

10.

Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie

11.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

12.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie

13.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

14.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

15.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

16.

Delegatura Departamentu Kontroli Bydgoszcz

17.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

18.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie

19.

KS/003/0 - Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznczonych dla Żołnierzy Zawodowych Planowanych do Objęcia Stanowiska w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej

20.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

21.

Ekspercie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSE)

22.

Agencja Uzbrojenia

23.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

24.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

25.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

26.

Ordynariat Polowy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

27.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej

28.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

29.

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

30.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

31.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska do Spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

32.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie

33.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

34.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU

36.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

38.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

39.

Wojskowe Biuro Historyczne

40.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami

41.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

42.

Wojskowe Centrum Krwiod. i Krwioleczn. SPZOZ - Warszawa

43.

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie

44.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

45.

Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Warszawie

46.

Wojskowy Dozór Techniczny Delegatura we Wrocławiu

47.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa

48.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Warszawa

49.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa

50.

Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

51.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka

52.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

53.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

54.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

55.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

56.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

57.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych w Miliczu Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

58.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego

59.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych

60.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

61.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Lublinie

62.

Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu (Wrocław)

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik Nr 3

WYKAZ STANOWISK ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ ZAWODOWĄ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Lp.

Nazwa wykazu

Stanowiska bezpośrednio podporządkowane/nadzorowane

1.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę Poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych

Szef

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

2.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę Poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych

3.

Etat Nr IS/010/0 - Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych na Terenie Polski (Szczecin, Elbląg, Lublin i Bydgoszcz)

Szef

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

4.

KS/001/0 - Wykaz Stanowisk Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

5.

KS/002/0 - Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej

6.

Wykaz Stanowisk

Służbowych

Przeznaczonych

dla

Żołnierzy Zawodowych

Szef

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Załącznik 4. [HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 4

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Lp

.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Miejsce, data, godzina

(Kart sprawdzianu sprawności fizycznej wydawane są przez członków Komisji Egzaminacyjnej MON w dniu sprawdzianu w godz. 08.40-11.00)

Hala sportowa przy SG WP

ul. Rakowiecka 4a

Akademicki Ośrodek Sportu ASzWoj.

Hala sportowa przy SG WP

ul. Rakowiecka 4a

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

1.

Kierownicza kadra Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Kierownictwo i Sekretariat), Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych.

1. Brygada Pancerna Warszawa Wesoła

dn.: 05.04

godz. 10.00-13.00

dn.: 05.05

godz.09.00-14.00

1. Brygada Pancerna Warszawa Wesoła

dn.: 01.06

godz. 09.00-13.00

-

-

dn.: 07.09

godz. 09.00-14.00

dn.: 04.10

godz. 09.00-14.00

Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

2.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej MON, głównych Komisji Egzaminacyjnych realizujący sprawdzian sprawności fizycznej: Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefostwa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej ŻW, Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

dn.: 04.04

godz. 09.00-11.00

dn.: 04.05

godz. 09.00-11.00

dn.: 06.06

godz. 09.00-11.00

-

-

dn.: 06.09

godz. 09.00-11.00

03.10

godz. 09.00-11.00

Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

3.

Szefowie i zastępcy szefów wojewódzkich sztabów wojskowych

dn.: 04.04

godz. 10.00-14.00

dn.: 04.05

godz. 10.00-

14.00

dn.: 06.06

godz. 10.00-14.00

-

-

dn.: 06.09

godz. 10.00-14.00

03.10

godz. 10.00-14.00


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

4.

Biuro Dyrektora Generalnego

dn.: 15.04

godz. 09.00-14.00

dn.: 06.05

godz. 09.00-14.00

dn.: 02.06

godz. 09.00-14.00

dn.: 04.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 08.09

godz. 09.00-14.00

dn.: 06.10

godz. 09.00-14.00

5.

Biuro Ministra Obrony Narodowej

6.

Departament Budżetowy

-

7.

Departament Prawny

Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

8.

Departament Kadr

dn.: 19.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 16.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 03.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 05.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 08.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 07.10;

godz. 09.00-14.00

9.

Departament Administracyjny

10.

Departament Kontroli

11.

Departament Cyberbezpieczeństwa

12.

Departament Innowacji

13.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

14.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, Szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego

dn.: 08.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 17.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 07.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 06.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 09.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 10.10;

godz. 09.00-14.00

15.

Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW)

w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

16.

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

dn.: 11.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 18.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 08.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 07.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 12.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 11.10;

godz. 09.00-14.00

17.

Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych

18.

Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

19.

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych

- P2

dn.: 12.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 19.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 09.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 08.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 13.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 12.10;

godz. 09.00-14.00

20.

Zarząd Logistyki - P4

21.

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-


-

godz. 13.00-14.00

22.

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5

dn.: 13.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 20.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 14.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 11.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 14.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 13.10;

godz. 09.00-14.00

23.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6

24.

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia

- P3/P7

Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

godz. 13.00-14.00

25.

Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy)

dn.: 14.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 24.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 13.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 12.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 15.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 14.10;

godz. 09.00-14.00

26.

Centrum Koordynacyjne SG WP

27.

Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

godz. 13.00-14.00

--

godz. 13.00-14.00

28.

Departament Strategii i Planowania Obronnego

dn.: 15.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 23.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 21.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 13.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 16.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 18.10;

godz. 09.00-14.00

29.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

30.

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych wraz z "Wykazem St. Służb. Przezn. dla Żoł. Zaw.

Planowanych do Objęcia St. w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych RP"


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

godz. 13.00-14.00

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

31.

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

dn.: 19.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 25.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 15.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 14.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 26.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 17.10;

godz. 09.00-14.00

32.

Departament Ochrony Informacji Niejawnych

33.

Departament Infrastruktury

34.

Departament Szkolnictwa Wojskowego

35.

Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

36.

Wojskowy Instytut Medyczny - Warszawa

dn.: 20.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 26.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 15,30.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 15.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 26.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 17.10;

godz. 09.00-14.00

37.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Warszawa

38.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska - Warszawa

39.

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

40.

Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie

41.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Legionowie
42.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska do Spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

43.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

dn.: 21.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 27.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 22.06;

godz. 09.00-14.00

-

-

dn.: 27.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 19.10;

godz. 09.00-14.00

44.

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii Warszawa

45.

Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Warszawa

46.

Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego

47.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

48.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU
49.

Centrum Doktryn i Szkolenia w Bydgoszczy

Batalion


BatalionBatalion

Batalion

50.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych na terenie Polski - żołnierze pełniący służbę w jednostkach i instytucja dyslokowanych

w m. Bydgoszcz.

Dowodzenia


DowodzeniaDowodzenia

Dowodzenia

IWsp. SZ

w Bydgoszczy

-

IWsp. SZ

w Bydgoszczy

-

-

IWsp. SZ

w Bydgoszczy

IWsp. SZ

w Bydgoszczy

dn.: 21.04;

godz. 09.00-14.00


dn.: 21.06;

godz. 09.00-14.00dn.: 30.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 25.10;

godz. 09.00-14.00

51.

Delegatura Departamentu Kontroli Bydgoszcz
52.

74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

9 Łódzka Brygada Obrony

9 Łódzka Brygada Obrony

9 Łódzka Brygada Obrony9 Łódzka Brygada Obrony

9 Łódzka Brygada Obrony

53.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Łódź

Terytorialnej

Terytorialnej

Terytorialnej

-

-

Terytorialnej

Terytorialnej

54.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU

dn.: 20.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 31.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 21.06;

godz. 09.00-14.00dn.: 29.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 26.10;

godz. 09.00-14.00

55.

Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych

56.

Departament Spraw Socjalnych 2

dn.: 22.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 30.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 23.06;

godz. 09.00-14.00

dn.: 15.07

godz.08.00-12.00

-

dn.: 28.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 20.10;

godz. 09.00-14.00

57.

Departament Polityki Zbrojeniowej

58.

Wojskowe Biuro Historyczne

59.

Biuro Infrastruktury Specjalnej

60.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
61.

Wykaz Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Instytucji Gospodarki Budżetowej pod Nazwą: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

62.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

63.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

dn.: 25.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 31.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 28.06;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 08.08

godz.08.00-12.00

dn.: 26.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 21.10;

godz. 09.00-14.00

64.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

65.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

66.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

67.

Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Warszawie

68.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa

69.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa

70.

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie

71.

Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

72.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

dn.: 26.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 31.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 20.06;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 09.08

godz.08.00-12.00

dn.: 28.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 24.10;

godz. 09.00-14.00

73.

Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

74.

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

75.

Biuro Konwentu Dziekanów

76.

Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

godz. 13.00-14.00

-

77.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU

dn.: 26.04;

godz. 09.00-14.00-

dn.: 31.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 21,29.06;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 09.08

godz.08.00-12.00

dn.: 26.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 26.10;

godz. 09.00-14.00

78.

Agencja Uzbrojenia


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

godz. 13.00-14.00

-

-

-

-

-

79.

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Warszawa

dn.: 28.04;

godz. 09.00-14.00

dn.: 31.05;

godz. 09.00-14.00

dn.: 24.06;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 10.08

godz.08.00-12.00

dn.: 30.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 27.10;

godz. 09.00-14.00

80.

Wojskowe Centrum Krwiod. i Krwioleczn. SPZOZ - Warszawa

81.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - Warszawa

82.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek

83.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka

84.

Muzeum Wojska Polskiego Warszawa

85.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

86.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie

87.

Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie

88.

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa

89.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

-

-godz. 13.00-14.00

-

90.

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami

dn.: 29.04;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 27.06;

godz. 09.00-14.00

-

dn.: 12.08

godz.08.00-12.00

dn.: 26.09;

godz. 09.00-14.00

dn.: 28.10;

godz. 09.00-14.00

91.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

92.

Wojskowe Biuro Łączności


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

93.

15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe


Sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej (OSŻW) w Warszawie ul. Jana Ostroroga 35

-

-

-

-


godz. 13.00-14.00

-

Załącznik 5. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, Z KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI]

Załącznik Nr 5

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH, Z KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ODBYWAJĄ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA DO JEGO REALIZACJI

Lp.

Jednostka organizacyjna podlegająca sprawdzianowi

Jednostka organizacyjna przeprowadzająca sprawdzian

1.

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikli. SPZOZ

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/

Batalion Dowodzenia IWsp. SZ w Bydgoszczy

2.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Bydgoszcz

3.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Bydgoszcz

4.

7 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

5.

2 Wojskowy Ośrodek Metrologii

6.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz

7.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Bydgoszcz

8.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy

9.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Ełk

Dowództwo Generalne RSZ/

15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku

10.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Ełk

11.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ - Filia w Ełku

12.

1 Wojskowy Ośrodek Metrologii

Dowództwo Generalne RSZ/ 3 Flotylla Okrętów w Gdyni

13.

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

14.

7 Szpital MW z Przychodnią SPZOZ - Gdańsk

15.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Gdynia

16.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdańsku

17.

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska - Gdańsk

18.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Gdańsk

19.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia

20.

Wojskowe Archiwum w Toruniu filia w Gdyni


21.

Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Gdyni

22.

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

23.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

24.

Wojskowy Sąd Garnizonowy Gdynia

25.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU

26.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ - Kraków

Dowództwo Generalne RSZ/

6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

27.

33 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

28.

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

29.

149 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

30.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie

31.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Kraków

32.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Kraków

33.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Kraków

34.

Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Krakowie

35.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU

36.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU

37.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU

38.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Kraków

39.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

40.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Lublin


41.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dowództwo Generalne RSZ/

19 Brygada Zmechanizowana w Lublinie

42.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Lublin

43.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Lublinie

44.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Lublin

45.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych na terenie Polski - żołnierze pełniący służbę w jednostkach i instytucja dyslokowanych w m. Lublin.

46.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie

47.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU

48.

4 Wojskowy Ośrodek Metrologii

Dowództwo Generalne RSZ/

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom

49.

3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

50.

6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

51.

43 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

52.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Olsztyn

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

53.

Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn

54.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie

55.

Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Olsztynie

56.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU

57.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

58.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU

Dowództwo Generalne RSZ/

18 Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku

59.

1 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

Dowództwo Generalne RSZ/

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny

60.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu

61.

Władza Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu

62.

Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii

63.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU

64.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu

65.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu

66.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ

Dowództwo Generalne RSZ/

12 Brygada Zmechanizowana Szczecin

67.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Szczecin

68.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Szczecin

69.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Szczecin

70.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

71.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie

72.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych na terenie polski - żołnierze pełniący służbę

w jednostkach i instytucja dyslokowanych w m. Szczecin.

73.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU

74.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnia SPZOZ w Wałczu

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/ 104 Batalion Logistyczny

75.

116 Szpital Wojskowy z Przychodnia SPZOZ w Opolu

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/ 10 Brygada Logistyczna

76.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin

Dowództwo Generalne RSZ/

2 Mazowiecki Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim

77.

Archiwum Wojskowe w Toruniu

Dowództwo Generalne RSZ/

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

78.

105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ

Dowództwo Generalne RSZ/

11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu

79.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Żagań

80.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Zielona Góra

Dowództwo Generalne RSZ/ 4 pplot w Czerwińsku

81.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU

82.

3 Wojskowy Ośrodek Metrologii

Dowództwo Generalne RSZ/

Centrum Szkolenia Wojsk Inż. i Chemicznych we Wrocławiu

83.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikl. SPZOZ

84.

20 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

85.

Stacja Terenowa WCKIK SPZOZ - Wrocław

86.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

87.

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Wrocław

88.

Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Wrocław

89.

Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu

90.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - Wrocław

91.

Wojskowy Dozór Techniczny Wrocław

92.

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław

93.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Wrocław

94.

Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu

95.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych

96.

Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU

97.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU

98.

Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych w Miliczu Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie

99.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU

Dowództwo Generalne RSZ/

21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

100.

Wykaz Stanowisk Służbowych Żołnierzy Zawodowych w Instytucjach Cywilnych


Załącznik 6. [IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ]

Załącznik Nr 6

IMIENNA LISTA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJZałącznik 7. [WYKAZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2022 R.]

Załącznik Nr 7

WYKAZ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W 2022 R.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-30
  • Data wejścia w życie: 2022-03-30
  • Data obowiązywania: 2022-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA