REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 53

DECYZJA NR 46/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek i określenia zasad ich finansowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 12 lit. c i § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551 i 583) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 497), ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Celem prac Zespołu jest opracowanie i wdrożenie ramowych programów wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek, zwanych dalej "Ramowymi programami", wskazanie organizatorów wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek oraz określenie zasad finansowania tych kursów.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, której podporządkowany jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia lub osoba przez nią wyznaczona;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia lub osoba przez niego wyznaczona;

3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

4) Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub osoba przez niego wyznaczona;

5) Sekretarz - wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu;

6) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego lub jego zastępca;

7) Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego lub jego zastępca;

8) Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub jego zastępca;

9) Naczelnik Wydziału Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

10) Główny specjalista Wydziału Psychologii Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

11) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie anestezjologii lub upoważniony przez niego Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie medycyny ratunkowej;

12) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie farmacji lub upoważniony przez niego Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie farmacji;

13) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie psychologii;

14) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie chirurgii ogólnej;

15) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

16) Konsultant Krajowy do spraw obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych;

17) przedstawiciele legitymujący się doświadczeniem zawodowym w zakresie medycyny ratunkowej i medycyny pola walki - maksymalnie po 2-3 osoby z danej instytucji (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny) wyznaczeni z:

a) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym z:

- 1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy,

- 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu,

- Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,

- Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

c) Dowództwa Garnizonu Warszawa,

d) Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

e) Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,

f) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

g) Wojskowego Instytutu Medycznego,

h) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej,

i) Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.

2. Przewodniczący Zespołu lub w jego imieniu Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawiciela Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

3. Dane osobowe członków Zespołu zawierające imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, e-mail oraz nr telefonu zostaną przekazane przez kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych do Sekretarza Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji.

§ 4.

1. Prace Zespołu prowadzone będą w ramach następujących podzespołów wyodrębnionych ze względu na zakres tematyki szkolenia:

1) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego w zakresie czynności ratunkowych;

2) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego w zakresie drobnych zabiegów chirurgicznych;

3) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego w zakresie wykonania badania USG u pacjenta w stanie zagrożenia zdrowotnego;

4) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego w zakresie farmakoterapii;

5) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego w zakresie oceny symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres;

6) Podzespół do spraw opracowania Ramowego programu wojskowo-medycznego kursu dokształcającego z podejmowania czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizootycznej stanów osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear - CBRN).

2. Skład podzespołów określa Przewodniczący Zespołu poprzez wyznaczenie:

1) Przewodniczącego Podzespołu;

2) Zastępcy Przewodniczącego Podzespołu;

3) Sekretarza Podzespołu;

4) Członków Podzespołu.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu lub w jego imieniu Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, specjalistów w dziedzinach objętych Ramowymi programami, a także występować do właściwych podmiotów z wnioskami o opinie oraz wykonanie niezbędnych analiz na potrzeby prac Zespołu.

§ 6.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, należy zwoływanie posiedzeń Zespołu, przewodniczenie im oraz koordynowanie prac Zespołu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Podzespołu lub jego Zastępcy, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Podzespołu, należy zwoływanie posiedzeń Podzespołu, przewodniczenie im oraz koordynowanie prac Podzespołu.

§ 7.

Po opracowaniu przez Zespół Ramowych programów, Przewodniczący Zespołu po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia przedstawi Ramowe programy do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 8.

Zespół opracuje rekomendacje dla Ministra Obrony Narodowej w zakresie organizatorów prowadzących kursy, zwanych dalej "jednostką szkolącą", z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

§ 9.

Zespół opracuje rekomendacje dla Ministra Obrony Narodowej w zakresie stanowisk w jednostkach wojskowych, na których wymagane będzie stałe utrzymywanie zdolności do wykonywania świadczeń zapobiegawczych i leczniczych objętych Ramowym programem.

§ 10.

Wdrożenie do systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych wybranych wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek nastąpi na zasadach określonych w decyzji Nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 241 oraz z 2015 r. poz. 255).

§ 11.

Finansowanie wojskowo-medycznych kursów dokształcających dla pielęgniarek, prowadzonych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane realizowane będzie w zależności od statusu jednostki szkolącej, odpowiednio:

1) jednostki organizacyjne podległe - realizacja w ramach zadań statutowych z finansowaniem w oparciu o Wojskowe Oddziały Gospodarcze lub jednostki pełniące ich funkcje, na których zaopatrzeniu znajduje się jednostka szkoląca;

2) jednostki organizacyjne nadzorowane, prowadzące samodzielną gospodarkę finansową - realizacja w formie zadania zleconego w oparciu o art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) albo art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711,1773 i 2120) oraz w trybie i na zasadach określonych w pkt 4a ppkt 2 decyzji Nr 451/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 324, z 2017 r. poz. 117, z 2018 r. poz. 60, z 2019 r. poz. 171 oraz z 2021 r. poz. 123).

§ 12.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stosownie do swojej właściwości, udzielą niezbędnej pomocy Przewodniczącemu Zespołu w zakresie realizacji zadań określonych w decyzji.

§ 13.

Obsługę posiedzeń i prac Zespołu zapewnia Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

§ 14.

Z dniem zatwierdzenia Ramowych programów oraz przyjęciem przez Ministra Obrony Narodowej rekomendacji, o których mowa w § 8 i w § 9 Zespół rozwiązuje się.

§ 15.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-31
  • Data wejścia w życie: 2022-03-31
  • Data obowiązywania: 2022-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA