REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 58

ZARZĄDZENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) zestawienie celów operacyjnych - zestawienie celów operacyjnych Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w kolejnym cyklu planistycznym w rozumieniu przepisów w sprawie planowania i rozliczania działalności w dziale administracji rządowej - obrona narodowa.";

2) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpowiadają za organizację, koordynację i nadzór nad funkcjonowaniem planowania i rozliczania działalności oraz zarządzaniem ryzykiem w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi za ich pośrednictwem;",

b) w pkt 5 wyrazy "podległym pionie" zastępuje się wyrazami "podporządkowanych im pionach",

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) składają Koordynatorowi Systemu Kontroli Zarządczej oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie podporządkowanych im pionów;";

3) w § 8 w ust. 4 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) organizację, koordynację i nadzór nad funkcjonowaniem planowania i rozliczania działalności oraz zarządzaniem ryzykiem w Ministerstwie,";

4) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za realizację zadań i osiąganie celów komórki organizacyjnej wynikających w szczególności z regulaminu, dokumentów wykonywanych w procesie planowania działalności w resorcie oraz zadań zleconych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1.",

b) w ust. 3:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) definiowanie celów dla komórki organizacyjnej do planów działań, zarządzanie ryzykiem w ramach ich osiągania oraz rozliczanie działalności w komórce organizacyjnej;

2) organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem planowania i rozliczania działalności oraz zarządzaniem ryzykiem w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi za jego pośrednictwem;",

- w pkt 18 wyrazy "§ 27 ust. 3 pkt 1 lit. b" zastępuje się wyrazami "§ 23a ust. 3 pkt 2 lit. c";

5) w § 12 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) udział w przygotowywaniu zestawienia celów operacyjnych wraz z rejestrem ryzyka, w osiąganiu celów i realizacji zadań wynikających z tego dokumentu, a także w przygotowaniu sprawozdań z jego wykonania;";

6) w § 18 w ust. 1 wyrazy "Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni";

7) w § 22a w ust. 3 w pkt 4 uchyla się lit. b;

8) w § 30 w ust. 3:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) przygotowywanie informacji w zakresie ustanawiania, utrzymania lub rozwoju zdolności przemysłowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewniających zachowanie bezpieczeństwa dostaw na potrzeby przygotowania wniosku o ocenę występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;",

b) w pkt 4 w lit. a wyrazy ", z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 7 lit. c" zastępuje się wyrazami "oraz instytutu, o którym mowa w § 22a ust. 3 pkt 4 lit. c";

9) w § 32 w ust. 3 w pkt 2a wyrazy "załączniku do decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem, z wyłączeniem spółek prawa handlowego" zastępuje się wyrazami "decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa albo kierownikom komórek organizacyjnych";

10) w § 33 w ust. 3:

a) w pkt 3:

- w lit. c skreśla się wyrazy "organizowanie ćwiczeń obronnych o zasięgu regionalnym, jak też";

- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) koordynowanie szkolenia obronnego, w tym organizowanie kursów obronnych i wyższych kursów obronnych,",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) organizacja, realizacja i monitorowanie funkcjonowania procesu planowania i rozliczania działalności Ministra, w tym:

a) opracowanie zestawienia celów operacyjnych i planu działalności Ministra oraz sprawozdań z ich wykonania,

b) monitorowanie realizacji zestawienia celów operacyjnych,

c) koordynacja zarządzania ryzykiem w odniesieniu do celów ujętych w zestawieniu celów operacyjnych;";

11) w § 38 w ust. 3 w pkt 10:

a) skreśla się wyrazy ", utworzenia Władzy Lotnictwa Wojskowego",

b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) planowanie organizacji i funkcjonowania Wojennego Systemu Dowodzenia Siłami Zbrojnymi;

12) koordynowanie funkcjonalnego powiązania Wojennego Systemu Dowodzenia Siłami Zbrojnymi z systemem kierowania obroną państwa.";

12) w § 41 w ust. 3 uchyla się pkt 2 i 4;

13) w § 46 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie spraw związanych z organizacją, koordynacją i nadzorem nad funkcjonowaniem planowania i rozliczania działalności oraz zarządzaniem ryzykiem w Ministerstwie;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178 oraz z 2021 r. poz. 142, 214 i 256.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-19
  • Data wejścia w życie: 2022-04-20
  • Data obowiązywania: 2022-04-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA