REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 60

DECYZJA Nr 51/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 60)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA KOMPONENTU WOJSK SPECJALNYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, zwanego dalej "DKWS", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników DKWS za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla DKWS. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego barwy oksydowanego srebra z obramowaniem zakończonym kulkami. Pośrodku krzyża umieszczono srebrny nóż szturmowy wzoru 98, będący symbolem wojsk specjalnych. Od środkowej części noża odchodzą na lewą i prawą stronę odznaki srebrne skrzydła orła wojsk specjalnych, symbolizujące zwycięstwo. Na lewym ramieniu krzyża znajdują się srebrne litery "DK", a na prawym ramieniu krzyża - srebrne litery "WS". Użyte elementy stanowią skrót nazwy DKWS.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w DKWS;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej dwóch latach pracy w DKWS;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w DKWS przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla DKWS, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 7-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) sekretarz - Dziekan Korpusu Podoficerów Wojsk Specjalnych;

3) Dziekan Korpusu Oficerów Wojsk Specjalnych;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) żołnierz z najdłuższym stażem służby w DKWS;

7) przedstawiciel pracowników DKWS.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 5/7 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy DKWS skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych DKWS, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-20
  • Data wejścia w życie: 2022-04-20
  • Data obowiązywania: 2022-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA