REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 61

DECYZJA NR 52/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, zwanego dalej "POchr";

2) oznakę rozpoznawczą POchr, zwaną dalej "oznaką";

3) proporczyk na beret żołnierzy POchr, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;

4) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Traci moc decyzja Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego w Warszawie (Dz. Rozk. MON poz. 23).

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 61)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ PUŁKU OCHRONY IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Pułku Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, zwanego dalej "POchr", stanowi istotną formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników POchr za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla POchr. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka ma wymiary 35x45 mm. W pierwszej warstwie odznaki znajduje się siedzący srebrny orzeł z częściowo rozpostartymi skrzydłami. W drugiej warstwie odznaki umieszczono wizerunek srebrnego hełmu karabinierów, będącego nawiązaniem do symboliki 1. Dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu nr 1, którego tradycje dziedziczy PChor. Trzecią warstwę odznaki stanowi szarfa koloru złotoczerwonego, na której umieszczony jest napis koloru złotego "pochr" - skrót nazwy POchr. W szarfę wplecione są dwie złote gałązki laurowe okalające hełm.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy POchr, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum roku nienagannie pełnionej służby w POchr;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po przepracowaniu w POchr co najmniej dwóch lat;

4) innym osobom i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla POchr, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy oraz księdze ewidencji wydanych odznak.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - przedstawiciel korpusu oficerów starszych;

2) przedstawiciel korpusu oficerów młodszych;

3) przedstawiciel korpusu szeregowych;

4) przedstawiciel pracowników POchr.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o nadanie odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących POchr, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-20
  • Data wejścia w życie: 2022-04-20
  • Data obowiązywania: 2022-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA