Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 77

DECYZJA Nr 66/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i § 34a pkt 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 66/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 maja 2022 r. (poz. 77)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH


Załącznik Nr 3

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH]

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ SIŁ POWIETRZNYCH

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, zwanej dalej "ORSP", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników ORSP za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla ORSP. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 35x40 mm, jest trzywarstwowa. Warstwą pierwszą jest podstawa odznaki. W warstwie drugiej znajdują się: tarcza herbowa w kolorze niebieskim, określającym lotnicze tradycje ORSP, umieszczone po bokach tarczy szare gałązki laurowe, symbolizujące sukcesy ORSP oraz szara wstęga z czarnym napisem "ORSP", będącym skrótem nazwy ORSP. Warstwę trzecią stanowią: szachownica lotnicza, nawiązująca do rodzaju Sił Zbrojnych, który reprezentuje ORSP, dwa koziołki barwy czarnej, nawiązujące do koziołków poznańskich, symbolizujących miasto Poznań - miejsce stacjonowania ORSP oraz lira barwy czarnej, odnosząca się do artystycznych zadań realizowanych przez ORSP.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy - Kapelmistrzowi ORSP, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po co najmniej trzech latach służby w ORSP;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po co najmniej trzech latach pracy w ORSP;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w ORSP przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla ORSP, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) 3 członków.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy ORSP skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych ORSP, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe