REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 103

DECYZJA NR 90/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655), § 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 19, z 2020 r. poz. 74 oraz z 2021 r. poz. 26 i 230) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcję Pełnomocnika pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Michał Wiśniewski.";

2) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) realizacja zadań Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w art. 42 i 51 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 poz. 2033 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655);",

b) pkt 6 otrzymuje brzmieniu:

"6) reprezentowanie:

a) resortu obrony narodowej w pracach kierowniczych gremiów (komitetów, zespołów, grup) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

b) Ministra Obrony Narodowej w pracach Kolegium, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pełnomocnik, do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego, przygotowuje dla Ministra Obrony Narodowej, we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, roczny raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w resorcie obrony narodowej.";

4) w § 6 w ust. 3:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) I Zastępca Przewodniczącego - Szef CSIRT MON;",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) II Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa;",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

c) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

d) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,

e) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,

f) Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

g) Dyrektor Departamentu Kadr,

h) Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

i) Dyrektor Departamentu Prawnego,

j) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

k) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego,

l) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,

m) Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

n) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw rozwoju zintegrowanego systemu łączności i informatyki.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszcza

1 ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178, z 2021 r. poz. 142, 214 i 256 oraz z 2022 r. poz. 58.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-23
  • Data wejścia w życie: 2022-06-23
  • Data obowiązywania: 2022-06-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA