REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 104

DECYZJA NR 91/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Zmechanizowanego 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2020 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 1. Batalionu Zmechanizowanego 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego, zwanego dalej "1.bz";

2) oznakę rozpoznawczą 1.bz, zwaną dalej "oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 91/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 czerwca 2022 r. (poz. 104)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGOZałącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO
Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO NA MUNDUR POLOWYZałącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO 20. BARTOSZYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. HETMANA WINCENTEGO GOSIEWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 1. Batalionu Zmechanizowanego 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego, zwanego dalej "1.bz", jest zewnętrznym znakiem więzi łączących żołnierzy oraz osoby szczególnie zasłużone dla 1.bz. Posiadanie odznaki jest wyrazem uhonorowania i stanowi widoczny znak przynależności do społeczności wojskowej kultywującej chlubne tradycje oręża polskiego.

2. Odznaka, o wymiarach 35x45 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 79. Pułku Piechoty, zwanego dalej "79.pp", którego tradycje dziedziczy 1.bz, zatwierdzonej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 marca 1925 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9, poz. 99). Odznaka ma kształt stylizowanej tarczy rycerskiej, na środku której umieszczona jest cyfra "1" - numer taktyczny 1.bz. Za tarczą umieszczone są dwa skrzyżowane bagnety. Tarcza otoczona jest wieńcem laurowym, na którym znajdują się litery "B", "P", "S", będące skrótem od Białostockiego Pułku Strzelców - jednostki, z której wywodzi się przemianowany późniejszy 79.pp. Nad tarczą umieszczony jest stylizowany wizerunek orła. Pole tarczy ma barwę granatową, pozostałe elementy odznaki są barwy srebrzystej.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 1.bz, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w 1.bz;

3) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 1.bz przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 1.bz, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 9-osobową Komisję w składzie:

1) 3 oficerów;

2) 3 podoficerów;

3) 3 szeregowych.

8. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

10. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 6/9 jej członków.

12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze 1.bz skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji, o której mowa w pkt 17, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 1.bz, za zgodą Dowódcy.

21. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-23
  • Data wejścia w życie: 2022-06-23
  • Data obowiązywania: 2022-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA