REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 111

ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1

. W zarządzeniu Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 227, z 2019 r. poz. 138, z 2020 r. poz. 95 oraz z 2021 r. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są informacje niejawne w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w czasie realizacji zadań poza granicami kraju oraz w pomieszczeniach ataszatów obrony;";

2) w § 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ustawa - ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655);",

b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) środek mobilny - środek, który posiada możliwość przemieszczania się samodzielnie lub przy pomocy środka transportu;

10) kancelaria mobilna - Kancelarię Tajną posiadającą możliwość przemieszczania się przy pomocy środka transportu.";

3) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sposób przechowywania materiałów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urządzeniach innych niż wymienione w ust. 2 określa się w instrukcji, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy.";

4) w § 7 publikator "(Dz. U. z 2016 r. poz. 1720)" zastępuje się publikatorem "(Dz. U. z 2022 r. poz. 322)";

5) w § 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pomieszczenia kancelarii tajnych, pomieszczenia wydzielone, pomieszczenia wzmocnione oraz pomieszczenia innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych w rozumieniu art. 44 ustawy, w których przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub wyższej, powinny posiadać system alarmowy zbudowany z certyfikowanych urządzeń, spełniający wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów. Dopuszcza się dalsze stosowanie zainstalowanych systemów alarmowych wykonanych zgodnie z Polską Normą PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe lub normą obronną NO-04-A004 Obiekty Wojskowe. Systemy alarmowe.";

6) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są informacje niejawne w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w czasie realizacji zadań poza granicami kraju oraz w pomieszczeniach ataszatów obrony";

7) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Pomieszczenia ataszatów obrony w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przetwarzane są informacje niejawne zabezpiecza się zgodnie z przepisami rozdziału 3, a w przypadku braku możliwości spełnienia tych wymogów należy:

1) stosować standardy zabezpieczeń fizycznych nie niższe niż obowiązujące w placówce zagranicznej, w której funkcjonuje ataszat obrony;

2) przechowywać materiały niejawne w urządzeniach, o których mowa w § 5 ust. 2, lub w urządzeniach do przechowywania materiałów niejawnych zgodnych z wymaganiami określonymi dla placówki zagranicznej, w której funkcjonuje ataszat obrony;

3) przy tworzeniu ataszatu obrony oraz każdorazowej zmianie zabezpieczeń fizycznych poinformować Szefa SKW, poprzez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, o zastosowanych zabezpieczeniach fizycznych.";

8) w załączniku Nr 1:

a) w części I uchyla się pkt 7,

b) w części III poniżej tabeli "Kategoria K4: Okna pomieszczenia" uwaga dotycząca mocowania krat w otworze okiennym w lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kraty mocuje się na co najmniej dwóch (przeciwległych) krawędziach,";

9) w załączniku Nr 2:

a) w części II w pkt 6 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy;

2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafa powinna być wyposażona w klucz do zmiany kodu.

Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.",

b) w części III w pkt 6 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy;

2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, Co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w klucz do zmiany kodu.

Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-07
  • Data wejścia w życie: 2022-07-07
  • Data obowiązywania: 2022-07-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA