REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 119

DECYZJA Nr 104/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 18. Pułku Artylerii im. płk. Witolda Sztarka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", 18. Pułku Artylerii im. płk. Witolda Sztarka, zwanego dalej "18.pa";

2) oznakę rozpoznawczą 18.pa, zwaną dalej "oznaką";

3) proporczyk na beret żołnierzy 18.pa, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;

4) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA]

Załączniki do decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 lipca 2022 r. (poz. 119)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA


Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU ARTYLERII IM. PŁK. WITOLDA SZTARKA

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 18. Pułku Artylerii im. Witolda Sztarka, zwanego dalej "18.pa", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników 18.pa za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla 18.pa. Jest również symbolem więzi łączących żołnierzy i pracowników 18.pa.

2. Odznaka, o wymiarach 30x45 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 18. Pułku Artylerii Lekkiej, którego tradycje dziedziczy 18.pa, wprowadzonej do użytku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 marca 1929 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9, poz. 80). Podstawą odznaki jest stylizowana tarcza o pogrubionej srebrnej krawędzi z zaznaczonymi nitami. Pośrodku białego pola odznaki znajduje się zielonoczarny proporczyk, umieszczony na dwóch skrzyżowanych srebrnych lufach armatnich, będących symbolem uzbrojenia 18.pa. Barwy proporczyka - zielona i czarna, nawiązują do barw artylerii. Na proporczyku umieszczono białą liczbę "18". Po jego lewej stronie znajduje się srebrna litera "P", a po prawej stronie - srebrna litera "A". Użyte elementy stanowią skrót nazwy 18.pa.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 18.pa, zwanego dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w 18.pa;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 18.pa co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 18.pa przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 18.pa, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) zastępca przewodniczącego - Szef Sekcji Wychowawczej;

3) sekretarz - Starszy Podoficer;

4) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

6) przedstawiciel pracowników 18.pa.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 18.pa skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych 18.pa, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-26
  • Data wejścia w życie: 2022-07-26
  • Data obowiązywania: 2022-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA