REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 122

DECYZJA NR 107/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej im. płk. Felicjana Plato Bałabana w Mińsku Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej im. płk. Felicjana Plato Bałabana, zwaną dalej "SPŻW";

2) odznakę absolwenta SPŻW, zwaną dalej "odznaką absolwenta".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór odznaki absolwenta określony w załączniku Nr 3;

4) wzór legitymacji odznaki absolwenta określony w załączniku Nr 4.

§ 3.

Nadaje się:

1) regulamin odznaki określony w załączniku Nr 5;

2) regulamin odznaki absolwenta określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załączniki do decyzji Nr 107/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 lipca 2022 r. (poz. 122)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIMZałącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załącznik Nr 3

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIMZałącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załącznik Nr 4

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej im. płk. Felicjana Plato Bałabana w Mińsku Mazowieckim, zwanej dalej "SPŻW", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników SPŻW za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla SPŻW. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 38x38 mm, ma kształt krzyża maltańskiego barwy szkarłatnej z obramowaniem barwy srebrnej. Barwa szkarłatna nawiązuje do historycznej barwy Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej "ŻW". Pośrodku krzyża umieszczono historyczny znak ŻW w postaci srebrnego hełmu żandarmów z okresu Powstania Listopadowego, wspartego na pękających srebrnych granatach, u podnóża którego znajdują się stylizowane złote litery "ŻW" - inicjały ŻW. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się srebrna litera "S", a na prawym ramieniu krzyża - srebrna litera "P". Użyte elementy stanowią skrót nazwy SPŻW. Tło odznaki wypełnia srebrny wieniec laurowy nałożony na pióra husarii barwy srebrnej, będące symbolem zwycięstwa i chwały polskiego oręża.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi SPŻW, zwanego dalej "Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w SPŻW;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po przepracowaniu w SPŻW co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w SPŻW przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla SPŻW, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej "Komisją".

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 3-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - przedstawiciel korpusu podoficerów starszych;

2) przedstawiciel korpusu podoficerów młodszych;

3) przedstawiciel pracowników SPŻW.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają na zasadzie jednomyślności. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy SPŻW skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych SPŻW, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Komendanta.

Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ IM. PŁK. FELICJANA PLATO BAŁABANA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

1. Odznaka absolwenta, zwana dalej "odznaką", Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej im. płk. Felicjana Plato Bałabana w Mińsku Mazowieckim, zwanej dalej "SPŻW", jest zewnętrznym symbolem ukończenia kursu podoficerskiego prowadzonego w SPŻW. Celem wprowadzenia odznaki jest uhonorowanie żołnierzy, którzy opanowali wiedzę i umiejętności, uzyskując kwalifikacje niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej "ŻW".

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt koła barwy szkarłatnej z obramowaniem w kształcie srebrnego wieńca laurowego, symbolizującego zwycięstwo. Barwa szkarłatna nawiązuje do historycznej barwy ŻW. Pośrodku odznaki umieszczono historyczny znak ŻW w postaci srebrnego hełmu żandarmów z okresu Powstania Listopadowego, wspartego na pękających srebrnych granatach, u podnóża którego znajdują się stylizowane złote litery "ŻW" - inicjały ŻW. Powyżej znaku umieszczono srebrny napis "SZKOŁA", poniżej znajduje się srebrny napis "PODOFICERSKA". Okrągła tarcza odznaki nałożona jest na skrzyżowane pióra husarii barwy srebrnej, będące symbolem dumy i chwały polskiego oręża.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje absolwentom SPŻW, po ukończeniu przewidzianego programem okresu nauki i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych.

4. Odznakę nadaje Komendant SPŻW, zwany dalej "Komendantem", a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystej zbiórki z okazji zakończenia nauki w SPŻW, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

8. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

10. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych SPŻW, za zgodą Komendanta.

11. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

12. Zakupu pozostałych odznak dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-26
  • Data wejścia w życie: 2022-07-26
  • Data obowiązywania: 2022-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA