REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 133

DECYZJA NR 116/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), w związku z § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "założeń projektu ustawy,";

2) w § 6 w pkt 2 wyrazy "Inspektorat Informatyki" zastępuje się wyrazami "Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni we współpracy z Departamentem Cyberbezpieczeństwa";

3) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "a w przypadku projektu założeń projektu ustawy - projekt założeń wraz z oceną skutków regulacji,";

4) w § 10:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "założeń projektu ustawy, projekt",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komórka lub jednostka organizacyjna po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 8 albo § 9, kieruje projekt aktu normatywnego do uzgodnień wewnątrzresortowych.";

5) w § 11 w ust. 3 skreśla się wyrazy "założeń projektów ustaw oraz projekty";

6) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórka lub jednostka organizacyjna przekazuje uzgodniony wewnątrzresortowo projekt aktu normatywnego, przygotowany przy użyciu szablonu do opracowywania aktów normatywnych udostępnionego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, do Departamentu Prawnego, który ocenia go pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym i kieruje do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych. Komórka lub jednostka organizacyjna przekazuje także do Departamentu Prawnego zgodę, o której mowa w § 8 albo § 9, wykaz komórek lub jednostek organizacyjnych, które uzgodniły projekt aktu normatywnego oraz projekt zgłoszenia do właściwego wykazu prac zaakceptowany przez dyrektora (szefa, dowódcę) tej komórki lub jednostki organizacyjnej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku projektów decyzji i zarządzeń Ministra Obrony Narodowej dopuszcza się przygotowanie projektu aktu normatywnego bez użycia szablonu do opracowania aktów normatywnych.

1b. W przypadku projektów decyzji i zarządzeń nie przekazuje się projektu zgłoszenia do właściwego wykazu prac.";

7) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedstawienie projektów, o których mowa w ust. 1, do podpisu Ministra następuje po uzyskaniu akceptacji przez osobę udzielającą pomocy prawnej komórce lub jednostce organizacyjnej, która opracowała dany projekt, dyrektora (szefa, dowódcy) tej komórki lub jednostki organizacyjnej oraz, w przypadku zarządzeń i decyzji, członka Kierownictwa sprawującego nadzór nad tą komórką lub jednostką organizacyjną.";

8) w § 17 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Przepisy § 8, § 9 i § 11 ust. 1, 2, 5 i 6 dotyczące wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz ich uzgadniania, a także rozstrzygania rozbieżności, stosuje się odpowiednio.";

9) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedstawienie projektu, o którym mowa w ust. 1, do podpisu Ministra następuje po uzyskaniu akceptacji przez osobę udzielającą pomocy prawnej komórce lub jednostce organizacyjnej, która opracowała dany projekt, dyrektora (szefa, dowódcy) tej komórki lub jednostki organizacyjnej oraz członka Kierownictwa sprawującego nadzór nad tą komórką lub jednostką organizacyjną.";

10) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor Departamentu Prawnego przedkłada do podpisu Ministra projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa.";

11) w § 21 w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"W przypadku, gdy komórka lub jednostka organizacyjna nie zgłasza uwag, nie ma obowiązku przesyłania stanowiska do Departamentu Prawnego.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA