REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 139

DECYZJA Nr 119/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190 i 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) wartość szacunkowa - przybliżona wartość zadania rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych (pozyskiwanego SpW), ustalona na etapie przygotowania tego zadania do realizacji z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz rezerwy;",

b) po pkt 35 dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) Umowa EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) - Umowa, o której mowa w ustawie z dnia 17 września 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1827) oraz oświadczeniu rządowym z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2154).";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 po lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) uzgadnia decentralny plan rzeczowy opracowany przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w części dotyczącej inwestycji budowlanych oraz jego korekty;",

3) w § 5 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Plan, o którym mowa w ust. 8, w zakresie inwestycji budowlanych, stanowi podstawę, stosownie do potrzeb, do aktualizacji wartości zadań rzeczowych na zasadach określonych w § 35 ust. 1.";

4) w § 9:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Procedury zamówień, o których mowa w § 5 ust. 8, należy wszcząć najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu

"7a. W zakresie Planu Inwestycji Budowlanych, w przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 6, Szef ZPR - P8 przygotowuje zbiorcze zestawienie zadań i przedstawia je Przewodniczącemu Komisji Inwestycyjnej celem określenia zasadności ich realizacji albo wstrzymania.",

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Szefowie instytucji realizujących zadania rzeczowe zapewnią umieszczenie w umowach klauzul gwarantujących, że ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówień upływa z dniem 30 listopada, a termin dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do zamawiającego (umożliwiających dokonanie wydatków) w zakresie zadań rzeczowych finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej, upływa z dniem 10 grudnia każdego roku realizacji umowy.";

5) w § 10 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) poziomu finansowania zadań rzeczowych wynikające ze zmiany kursu walut oraz opłat z tytułu zobowiązań podatkowych i celnych.",

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) aktualizacji podziału rocznych limitów przeznaczonych na finansowanie zadań dotyczących inwestycji budowlanych wynikające z bieżącego zaawansowania realizacji tych zadań, jeżeli nie wpłynie to na wydłużenie terminu ich zakończenia.";

6) w § 11:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) aktualizacja wartości zadania rzeczowego:

a) do poziomu kwoty wskazanej w PI, który został opracowany na etapie programowania, w przypadku ujęcia zadania rzeczowego w Planie Inwestycji Budowlanych, według wartości określonej we wniosku inwestycyjnym lub wartości szacunkowej,

b) do poziomu kwoty wskazanej w zestawieniu kosztów zadania rzeczowego lub jego aktualizacji, sporządzonego w ramach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

c) będącej wynikiem rozstrzygnięcia przez inwestora lub inwestora zastępczego procedury wyboru wykonawcy, na podstawie zatwierdzonej aktualizacji zestawienia kosztów zadania str. 2/17

- o ile te zmiany zostaną zbilansowane przez właściwy organ planujący w ramach wniosku, o którym mowa w ust. 6, a zmiana ta nie powoduje wzrostu wartości zadania rzeczowego powyżej 20%;",

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 4, inwestor uzgadnia z właściwym beneficjentem dołączając stosowne uzasadnienie. Beneficjent rozpatruje propozycje zmian w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

6. Wniosek inwestora lub właściwego organu planującego drugiego stopnia dotyczący zmian, o których mowa w ust. 1 i 4, w zakresie Planu Inwestycji Budowlanych, przesłany drogą służbową, wraz z załączonym uzgodnieniem, o którym mowa w ust. 5, rozpatrywany jest przez ZPR - P8, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. O złożeniu wniosku inwestor informuje szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP i beneficjenta w części ich dotyczącej.";

7) w § 15 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "(dla Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków materiałowych)";

8) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Postanowienia decyzji stosuje się do narodowych inwestycji budowlanych, planowanych:

1) centralnie - zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej powyżej 4 mln zł oraz zadania finansowane lub dofinansowane w ramach dotacji celowych, które wyszczególnia się w centralnym planie niezależnie od ich wartości kosztorysowej,

2) decentralnie - zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej do 4 mln zł przez:

a) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w szczególności wspierających funkcjonalnie zadania planowane centralnie, ujętych w planie uzgadnianym z osoba zajmująca kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury przed jego zatwierdzeniem przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

b) Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

c) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

d) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,

e) Dyrektora Generalnego MON

- finansowanych w całości lub w części z budżetu resortu obrony narodowej, lub innego źródła znajdującego się w dyspozycji Ministra i odnoszących się do nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, bądź wykorzystywanych przez te jednostki na podstawie innego tytułu prawnego.";

9) w § 24:

a) ust. 4-7 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek inwestycyjny negatywnie zaopiniowany nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i zwracany jest wnioskodawcy, z wyłączeniem § 25 ust. 3 pkt 5 lit. a.

5. Wniosek inwestycyjny, w odniesieniu do którego organ opiniujący zgłosił uwagi, ale nie wydał opinii negatywnej zwracany jest wnioskodawcy, celem uzupełnienia (poprawy, aktualizacji, itp.), z wyłączeniem § 25 ust. 3 pkt 5 lit. a.

6. Wniosek inwestycyjny dla zadań planowanych do wprowadzenia do Planu Inwestycji Budowlanych może być korygowany w terminie do dnia sporządzenia Listy priorytetów str. 3/17 inwestycyjnych. Korekta wniosku podlega procedowaniu na zasadach określonych w § 25 i § 26.

7. Korekta wniosku inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, sporządzona po terminie sporządzania Listy Priorytetów Inwestycyjnych, podlega dodatkowo akceptacji przez Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej lub Szefa ZPiPR SZ - P5. Korekta taka zawiera szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem:

1) przyczyn dokonania zmian;

2) skutków finansowych;

3) wpływu na termin realizacji zadania rzeczowego.";

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Warunkiem zmiany zakresów rzeczowych zadań ujętych w Planie Inwestycji Budowlanych, nie będących na etapie robót budowlanych, skutkującej zwiększeniem kosztów realizacji zadania, jest uzyskanie przez osoby funkcyjne, które je zatwierdziły, akceptacji Szefa ZPR-P8 stosownego wniosku w tej sprawie (zawierającego szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących potrzebę dokonania zmian), po uprzednim zaopiniowaniu proponowanej zmiany przez instytucję sprawującą merytoryczny nadzór nad inwestorem właściwym do realizacji zadania, w szczególności pod względem:

1) skutków finansowych;

2) wpływu na termin realizacji zadania;

3) możliwości i celowości uzyskania efektu rzeczowego bez zmiany zakresu.",

c) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Wniosek inwestycyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, instytutu badawczego, muzeum i innych instytucji, których zadania rzeczowe o charakterze budowlanym finansowane są z dotacji przekazywanej z budżetu resortu obrony narodowej, a także Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, po jego zaakceptowaniu przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury, podlega ujęciu w Liście priorytetów inwestycyjnych, a następnie stosownie do możliwości finansowych i wykonawczych, ujęciu w Planie Inwestycji Budowlanych. W odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych AMW za równoważny z wnioskiem inwestycyjnym uznaje się zatwierdzony przez Ministra Trzyletni Plan Wykorzystania Zasobu Mieszkaniowego i Internatowego Agencji Mienia Wojskowego w zakresie nowych zadań dotyczących roku planowego.

10. Wniosek inwestycyjny sporządzony przez Departament Administracyjny, po jego zaakceptowaniu przez Dyrektora Generalnego MON, podlega ujęciu w Liście priorytetów inwestycyjnych, bez konieczności realizacji czynności, o których mowa w § 25 ust. 5 i § 28 ust. 2, a następnie stosownie do możliwości finansowych i wykonawczych, inwestycję ujmuje się w Planie Inwestycji Budowlanych.";

10) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, sporządzany jest przez użytkownika lub użytkowników, po uzyskaniu zgody beneficjenta, na podstawie potrzeb wynikających w szczególności: z programu rozwoju Sił Zbrojnych RP, programu operacyjnego lub zatwierdzonego wniosku w sprawie pozyskania nowego SpW, Programu NSIP (w zakresie zadań okołopakietowych), partnerstwa publiczno-prywatnego lub w związku z obecnością wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek inwestycyjny może zostać sporządzony także przez beneficjenta lub szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP. Wniosek inwestycyjny sporządza się przy współpracy administratora nieruchomości objętej planowaną inwestycją.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, opiniowany jest, stosownie do kompetencji kolejno przez:

1) administratora nieruchomości, w zakresie określenia możliwości podłączenia nieruchomości do istniejących sieci (wodociągowej, energetycznej, gazowej itp.) - w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 26;

2) szefa właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego, w zakresie odziaływania na resortową sieć telekomunikacyjną - w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania;

3) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych organu sporządzającego wniosek - w zakresie wymaganej klauzuli tajności oraz stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla wykonawcy, w tym określenie odpowiedniego poziomu poświadczeń bezpieczeństwa dla personelu realizującego zadania wraz z uzasadnieniem - w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania;

4) zarządcę nieruchomości, w zakresie jej stanu prawnego oraz uwarunkowań lokalizacyjnych w tym ustanowionych lub koniecznych do ustanowienia stref ochronnych - w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania;

5) inwestora, który w terminie 21 dni roboczych:

a) jednokrotnie zaopiniuje wniosek inwestycyjny w zakresie jego przydatności do opracowania PI, a w przypadku wydania opinii negatywnej, szczegółowo ją uzasadnia, enumeratywnie wskazując informacje wymagające uzupełnienia,

b) dokona oceny branżowej z zakresu służb materiałowych i technicznych pod kątem rozwiązań technicznych i organizacyjnych, takich jak niezbędna ilość stanowisk warsztatowych, wielkość powierzchni magazynowej, placów manewrowych, współczynników heksogenowych,

c) oceni możliwości kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych, uprzednio dostarczonymi zdolnościami generowanymi, w szczególności poprzez funkcjonującą infrastrukturę,

d) przygotuje, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi elektronicznego (programowego) wsparcia i rekomenduje propozycję infrastrukturalnego zabezpieczenia potrzeb określonych we wniosku, z przedstawieniem możliwych wariantów technologicznych,

e) wstępnie określi dodatkowe zamierzenia dotyczące infrastruktury towarzyszącej, a w szczególności drogi i sieci,

f) określi wartość szacunkową oraz szacunkowy termin realizacji inwestycji, w tym infrastruktury towarzyszącej,

g) przekaże informacje o możliwości zastosowania rozwiązań powtarzalnych.";

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Niezależnie od czynności podejmowanych przez inwestora, o których mowa w ust. 3 pkt. 5, jego przełożony, stosownie do potrzeb:

1) dokonuje oceny branżowej z zakresu służb materiałowych i technicznych pod kątem rozwiązań technicznych i organizacyjnych, takich jak niezbędna ilość stanowisk warsztatowych, wielkość powierzchni magazynowej, placów manewrowych, współczynników heksogenowych;

2) dokonuje oceny możliwości kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych, uprzednio dostarczonymi zdolnościami generowanymi, w szczególności poprzez funkcjonującą infrastrukturę.";

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 3, a także w § 30 ust. 3 i § 31 ust. 2, sporządzający przesyła wniosek inwestycyjny celem oceny pod względem zgodności z wydaną zgodą, o której mowa w ust. 1, oraz akceptacji odpowiednio przez:

1) właściwego beneficjenta w stosunku do jednostek organizacyjnych mu podporządkowanych;

2) osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury:

a) w zakresie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi, z wyjątkiem instytucji, których wniosek akceptuje beneficjent,

b) w zakresie wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których realizacja inwestycji nie będzie odbywała się w ramach Programu NSIP;

3) Dyrektora Generalnego MON, w zakresie planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych na nieruchomościach, dla których sprawuje stały zarząd.

5. Po akceptacji wniosku inwestycyjnego przez właściwą osobę określoną w ust. 4, wniosek inwestycyjny przesyłany jest do Szefa ZPiPRSZ - P5 SG WP, celem określenia kompletności oraz uzgodnienia z szefem właściwej komórki Sztabu Generalnego WP, w odniesieniu do zadań związanych z pozyskaniem SpW, w zakresie zgodności z dokumentami, programami i wnioskami, o których mowa w ust. 1. Szef właściwej komórki Sztabu Generalnego WP w szczególności kategoryzuje wniosek inwestycyjny i określa poziom istotności dla bezpieczeństwa państwa wraz z możliwością wyłączenia postępowania z procedur Prawa zamówień publicznych. W sytuacji, gdy beneficjent lub komórki wewnętrzne tego beneficjenta pełnią także funkcję szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP, kategoryzacja wniosku oraz określenie poziomu istotności dla bezpieczeństwa państwa wraz z możliwością wyłączenia postępowania z procedur Prawa zamówień publicznych, następuje na etapie zatwierdzania wniosku inwestycyjnego.";

e) uchyla się ust. 6 i 7;

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Po uzgodnieniach, o których mowa w ust. 5, wniosek podlega rozpatrzeniu przez Komisję Inwestycyjną.";

g) ust. 10-12 otrzymują brzmienie:

"10. Czynności, o których mowa w ust. 4 i 5, wykonywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Wniosek niezaakceptowany albo negatywnie str. 6/17 zaopiniowany podlega zwrotowi, w tym samym terminie, do instytucji go przesyłającej.

11. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 8, nie dotyczą wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 9 i 10.

12. W przypadku wydania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a:

1) inwestor informuje składającego wniosek i beneficjenta o przyczynach wydania negatywnej opinii;

2) wnioskodawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania negatywnej opinii, przesyła inwestorowi oraz do wiadomości beneficjenta, wniosek inwestycyjny uzupełniony o wymagane informacje;

3) termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a, ulega wydłużeniu o 7 dni roboczych.";

h) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Wniosku inwestycyjnego nie sporządza się w odniesieniu do:

1) zadania rzeczowego polegającego na nabyciu nieruchomości;

2) zadań inwestycyjnych wynikających z umowy międzynarodowej, w stosunku do której strony umowy opracowały odrębne dokumenty inicjujące proces inwestycyjny, za wyjątkiem zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych wyłącznie w oparciu o powszechnie stosowane standardy międzynarodowe (np. standardy ICAO, standardy NATO).";

11) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, po zaakceptowaniu podlega rozpatrzeniu przez Komisję Inwestycyjną.";

12) w § 27:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Komisja Inwestycyjna w terminie do dnia 30 kwietnia roku przedplanowego:

1) sporządza Listę priorytetów inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w roku planistycznym;

2) dokonuje przeglądu oraz priorytetyzacji zadań, planowanych do rozpoczęcia i ujętych w Planie Inwestycji Budowlanych w dwóch latach następujących po roku planistycznym.

5. Lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest akceptowana przez Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej, a następnie niezwłocznie przesyłana do Ministra, celem zatwierdzenia.",

b) uchyla się ust. 6;

13) w § 28:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 skreśla się wyraz "wieloletnim",

- w pkt 2 skreśla się wyrazy "o wartości powyżej 2 mln zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. PI, o których mowa w ust. 1, po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu przez inwestora przekazywane są w formie elektronicznej do ZPR - P8 wraz ze stosownym wnioskiem o korektę celem ujęcia w Planie Inwestycji Budowlanych lub dokonania korekty we właściwym planie rzeczowym.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

"4. Realizację zadań rzeczowych, dla których zidentyfikowano niedoszacowanie wartości kosztorysowej rzędu co najmniej 100%, wstrzymuje się, a zasadność ich realizacji poddawana jest ponownej ocenie przez Komisję Inwestycyjną. Informacja dotycząca zidentyfikowania niedoszacowania wartości kosztorysowej rzędu co najmniej 100 %, zgłaszana jest Szefowi ZPR-P8 przez Szefa (dowódcę, komendanta, dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorem.

5. W przypadku pozytywnej oceny Komisji Inwestycyjnej realizacja zadania zostaje wznowiona. Inwestor wystąpi z wnioskiem o dokonanie korekty zadania rzeczowego, polegającej na zmianie jego wartości w trybie i na zasadach określonych w § 39 ust. 1 i 2.

6. W terminie do dnia 15 sierpnia roku przedplanowego inwestorzy (z wyłączeniem inwestorów podległych Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego) przesyłają do ZPR-P8 zatwierdzone programy inwestycji (w formie elektronicznej) dla zadań planowanych do rozpoczęcia w roku planistycznym.

7. W terminie do dnia 20 sierpnia roku przedplanowego szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad inwestorami (z wyjątkiem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego), przesyłają Szefowi ZPR - P8 wykazy zadań planowanych do rozpoczęcia w roku planistycznym, dla których nie zostały opracowane Programy Inwestycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyn braku sporządzenia dokumentu.

8. Do dnia 31 sierpnia roku przedplanowego Szef ZPR-P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury zbiorczy wykaz zadań, o których mowa w ust. 6.";

14) w § 29:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonawcę zewnętrznego na zlecenie inwestora, jeżeli przełożony inwestora lub inwestora zastępczego w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go o sprawie nie złoży sprzeciwu.",

b) uchyla się ust. 6,

c) w ust. 7 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8,

d) uchyla się ust. 8 i 9,

e) w ust. 10:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dyrektora komórki organizacyjnej MON udzielającego dotacji w imieniu Ministra - w zakresie zadań finansowanych ze środków dotacji (z wyłączeniem zadań realizowanych przez uczelnie wojskowe oraz ZIOTP);",

- w pkt 3 skreśla się wyrazy "lub wartość kosztorysowa",

f) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. PI dla zadań z listy projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez Rzeczpospolitą Polskę zgodnie z Umową EDCA jest opracowywane w minimalnym zakresie, zaspokajającym formalne wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579). Dla tych zadań przed zatwierdzeniem PI nie zwołuje się posiedzenia Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego.";

15) w § 30 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

16) w § 31 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wniosek inwestycyjny uczelni wojskowej, której zadania rzeczowe o charakterze budowlanym finansowane są z dotacji przekazywanej z budżetu resortu obrony narodowej, po jego zaakceptowaniu przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON, której podporządkowano komórkę organizacyjną właściwą do spraw szkolnictwa wojskowego, podlega ujęciu w Liście priorytetów inwestycyjnych, a następnie stosownie do możliwości finansowych i wykonawczych, ujęciu w Planie Inwestycji Budowlanych.

5. Wniosek inwestycyjny uczelni wojskowej, zatwierdzony po dniu sporządzenia Listy priorytetów inwestycyjnych, może być ujmowany w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach limitu środków przyznanych dla uczelni wojskowych w Planie Inwestycji Budowlanych w roku, którego dotyczy Lista priorytetów inwestycyjnych.";

17) w § 34:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W zestawieniu kosztów zadania rzeczowego ujmuje się rezerwę na sfinansowanie nieprzewidzianych kosztów mogących wystąpić podczas realizacji zadania, w wysokości do 10% wartości zadania inwestycyjnego.

3. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez względu na wartość kosztorysową zadania rzeczowego, inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy, po uzgodnieniu z inwestorem, zwołuje posiedzenie KOPI z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 29 ust. 4 i 5, oraz przedstawicieli wyspecjalizowanych służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przedstawionej dokumentacji.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

"3a. Dokumentacja projektowa dla projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez Polskę zgodnie z Umową EDCA, jest zatwierdzana przez amerykański organ wykonawczy bez zwoływania posiedzenia KOPI.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przedstawiciela właściwej terytorialnie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej nie powołuje się do składu KOPI w przypadku, gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W uzasadnionych przypadkach, w zakresie wątpliwości co do zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami przepisów o ochronie przeciwpożarowej, inwestor może wystąpić do właściwego miejscowo szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej o ocenę uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji projektowej (projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego). Kompletną dokumentację z opisem wątpliwości, inwestor przekazuje do delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Ocenę, co do przekazanych wątpliwości właściwy miejscowo szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej przekazuje inwestorowi na piśmie przed terminem posiedzenia KOPI.",

d) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opatrzenia projektu odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

a) w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu - w części rysunkowej projektu na rysunku zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii,

b) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego - w części rysunkowej projektu na rzucie pierwszej kondygnacji nadziemnej, a gdy część rysunkowa projektu go nie zawiera, na rzucie najwyższej kondygnacji podziemnej albo na rzucie najniższego charakterystycznego poziomu,

c) w przypadku projektu technicznego - w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w lit. b, a gdy część rysunkowa projektu ich nie zawiera, na schemacie i rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjno-budowlanego, istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego,

d) w przypadku projektu urządzenia przeciwpożarowego - w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w lit. b, a gdy projekt ich nie zawiera, na rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów urządzenia przeciwpożarowego;",

e) uchyla się ust. 6,

f) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"14. Po zatwierdzeniu PI, akceptacji zestawienia kosztów zadania lub po rozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy, inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy w terminie 5 dni roboczych:

1) powiadamia beneficjenta oraz szefa (dowódcę, komendanta, dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad działalnością inwestora, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW, także sprawującej merytoryczny nadzór nad działalnością inwestora zastępczego oraz inwestora, o zaakceptowanej wartości szacunkowej, przybliżonej lub kosztorysowej wartości zadania, a także o dacie jej akceptacji;

2) występuje z wnioskiem, w trybie i na zasadach określonych w decyzji, o dokonanie stosownej korekty (zmiany) właściwego centralnego planu rzeczowego.

15. Aktualizacja zestawienia kosztów zadania akceptowana jest przez inwestora lub inwestora zastępczego, a w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia, przez dyrektora komórki organizacyjnej MON udzielającego dotacji w imieniu Ministra.";

18) w § 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wartość zadania rzeczowego o charakterze budowlanym ujętego w Planie Inwestycji Budowlanych, z wyłączeniem kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, podlega aktualizacji, stosownie do średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ujmowanego w ustawie budżetowej.

2. Aktualizacja wartości kosztorysowej zadania rzeczowego, o której mowa w ust. 1, ujętego w Planie Inwestycji Budowlanych, następuje na podstawie zatwierdzonego zestawienia kosztów zadania lub jego aktualizacji, z wyłączeniem środków spoza budżetu państwa, po złożeniu stosownego wniosku o korektę lub zmianę. Ostatnia aktualizacja może nastąpić po rozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy.";

19) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37 1. W Planie inwestycji budowlanych jednostkowo wyszczególnia się, podając numery identyfikacyjne i nazwy zadania o wartości kosztorysowej lub szacunkowej przekraczającej 4 mln zł (za wyjątkiem zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach dotacji celowych, które wyszczególnia się w centralnym planie niezależnie od ich wartości kosztorysowej.

2. Inwestycje budowlane planowane decentralnie, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2, ujmuje się w Planie Inwestycji Budowlanych w kwotach zbiorczych.",

3. Na inwestycje budowlane podlegające planowaniu decentralnemu przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w roku planistycznym i latach kolejnych przeznacza się nie mniej niż 2% wartości ujętej w zaktualizowanym Planie Inwestycji Budowlanych, o którym mowa w § 5 ust. 3.

4. Limit finansowy, o którym mowa w ust. 3, może ulec zmianom na etapie realizacji planu.";

20) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Użytkownik zobowiązany jest przyjąć obiekt do użytkowania, jeżeli inwestor dokonał skutecznego odbioru, o którym mowa w ust. 1, a także posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonał skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Użytkownik zobowiązany jest również przyjąć do użytkowania efekty rzeczowe prac niewymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeżeli inwestor dokonał skutecznego odbioru, o którym mowa w ust. 1, a prace zostały zrealizowane zgodnie zatwierdzoną na posiedzeniu KOPI dokumentacją projektowo-kosztorysową.";

21) załączniki nr 20 i 24 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji;

22) po załączniku nr 25 dodaje się załącznik nr 26 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Do Wniosków Inwestycyjnych, których procedowanie zostało rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8 i 19, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK INWESTYCYJNY]

Załączniki do decyzji Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 sierpnia 2022 r. (poz. 139)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK INWESTYCYJNY

Załącznik 2. [WZÓR – ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO (ZKZ)]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO (ZKZ)

Załącznik 3. [WZÓR – OPINIA ADMINISTRATORA]

Załącznik nr 3

WZÓR - OPINIA ADMINISTRATORA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-31
  • Data wejścia w życie: 2022-08-31
  • Data obowiązywania: 2022-08-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA