REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 142

DECYZJA Nr 121/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie naboru do centrów szkolenia w 2023 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2023 r. szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych będzie realizowane w: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Centrum Szkolenia Logistyki oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, zwanych dalej "centrami szkolenia".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do centrów szkolenia przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej "rozporządzeniem", posiadających co najmniej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły zasadniczej lub szkoły zawodowej.

§ 3.

1. Limit przyjęć do centrów szkolenia wynosi 200 miejsc.

2. Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 2023 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do szefa wojskowego centrum rekrutacji, wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w centrum szkolenia wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia, w następujących terminach:

1) do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - do dnia 30 czerwca 2023 r.;

2) do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - do dnia 10 marca 2023 r.;

3) do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - do dnia 21 listopada 2022 r.;

4) do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych:

a) do dnia 30 listopada 2022 r. - I edycja,

b) do dnia 26 maja 2023 r. - II edycja;

5) do Centrum Szkolenia Logistyki - do dnia 30 czerwca 2023 r.;

6) do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych - do dnia 17 lutego 2023 r.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

3. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w centrum szkolenia.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do centrów szkolenia stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do centrów szkolenia uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), a także mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Dyrektora Departamentu Kadr.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do centrów szkolenia na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), i przekażą komendantom centrów szkolenia, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do centrów szkolenia odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc, określonego w załączniku do decyzji;

2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji;

3) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem centrów szkolenia do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4) komendanci centrów szkolenia - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, o których mowa w § 3 ust. 1, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci centrów szkolenia, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektora Departamentu Kadr, Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.

§ 10.

Komendanci centrów szkolenia przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr odpowiednio:

1) harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w centrach szkolenia - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po jego zakończeniu;

3) meldunek o stawieniu się osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w centrum szkolenia - w terminie 14 dni od dnia ich stawiennictwa;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia - w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

§ 11.

Postępowania rekrutacyjne do centrów szkolenia polecam realizować przy zapewnieniu osłony przeciwepidemicznej oraz bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, wynikających z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i w tym zakresie ściśle współpracować z właściwymi wojskowymi ośrodkami medycyny prewencyjnej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 2023 r. przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)]

Załącznik do decyzji Nr 121/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 września 2022 r. (poz. 142)

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 2023 r. przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

DYSPONENT LIMITU

DG RSZ

IWspSZ

DGW

DKWS

ogółem

28

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

B

eksploatacji systemów łączności

15


5


20

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

15


5


20

20

WOJSK LĄDOWYCH

B

pancerno-zmechanizowana

50
50

30

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

A

rozpoznania ogólnego

15
15

RAZEM W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

65
65

20

WOJSK LĄDOWYCH

D

rakietowa i artylerii

10
10

RAZEM W CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA

10
10

26

WOJSK SPECJALNYCH

B

lądowych działań specjalnych
30

30

D

wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych
30

30

RAZEM W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH
60

60

38

LOGISTYKI

B

materiałowa

10

1020

RAZEM W CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI

10

1020

22

SIŁ POWIETRZNYCH

G

radiotechniczna

5
5

32

PRZECIWLOTNICZY

A

artylerii przeciwlotniczej

10
10

B

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

10
10

RAZEM W CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH

25
25

OGÓŁEM W CENTRACH SZKOLENIA

125

10

5

60

200

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-06
  • Data wejścia w życie: 2022-09-21
  • Data obowiązywania: 2022-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA