REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 143

DECYZJA Nr 122/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2023 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej zakończone egzaminem na podoficera

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2023 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie: w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu, zwanych dalej „szkołami podoficerskimi".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do szkół podoficerskich przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej „rozporządzeniem", posiadających co najmniej świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej albo szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 3.

1. Limit przyjęć do szkół podoficerskich wynosi 797 miejsc.

2. Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2023 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe realizuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do szefa wojskowego centrum rekrutacji, wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia, w następujących terminach:

1) do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - do dnia 16 czerwca 2023 r.;

2) do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie:

a) w grupach osobowych:

- przeciwlotniczych zestawów rakietowych,

- inżynieryjno-lotnicza - I edycja

- do dnia 2 grudnia 2022 r.,

b) w grupach osobowych:

- bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów,

- radiotechniczna

- do dnia 5 maja 2023 r.,

c) w grupach osobowych:

- ruch lotniczy,

- inżynieryjno-lotnicza - II edycja

- do dnia 18 sierpnia 2023 r.;

3) do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce - do dnia 2 czerwca 2023 r.;

4) do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu - do dnia 23 czerwca 2023 r.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

3. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do szkół podoficerskich stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podoficerskich uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nie osoby, a także mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Dyrektora Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dowódcy Garnizonu Warszawa.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do szkół podoficerskich na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), i przekażą komendantom szkół podoficerskich, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do szkół podoficerskich odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc, określonego w załączniku do decyzji;

2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem szkół podoficerskich do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

3) komendanci szkół podoficerskich - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, o których mowa w § 3 ust. 1, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci szkół podoficerskich, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr, Dowódcę Garnizonu Warszawa w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.

§ 10.

Komendanci szkół podoficerskich przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa:

1) harmonogram w zakresie realizacji procesu rekrutacji i szkolenia wojskowego w szkołach podoficerskich w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po jego zakończeniu;

3) meldunek o stawieniu się osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej - w terminie 14 dni od dnia ich stawiennictwa;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia wojskowego - w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego szkolenia.

§ 11.

Postępowania rekrutacyjne do szkół podoficerskich polecam realizować przy zapewnieniu osłony przeciwepidemicznej oraz bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, wynikających z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i w tym zakresie ściśle współpracować z właściwymi wojskowymi ośrodkami medycyny prewencyjnej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITU MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA PODOFICERA W 2023 R., PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)???????]

Załącznik do decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 września 2022 r. (poz. 143)

ZESTAWIENIE LIMITU MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM NA PODOFICERA W 2023 R., PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

Dysponent limitu

DG RSZ

IWspSZ

DGW

ŻW

DO RSZ

DWOT

DKWOC

OGÓŁEM

24

Marynarki Wojennej

T

techniczna15

15

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE15

15

28

Łączności i informatyki

B

eksploatacji systemów łączności

356


30

5

76

D

eksploatacji systemów informatycznych

2046

30

T

techniczna

1515

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SONDA W ZEGRZU

7010


30

11

121

29

Kryptologii i cyberbezpieczeństwa

A

kryptologii

1

1
10

3

15

B

cyberbezpieczeństwa30

30

30

Rozpoznania i walki radioelektronicznej

B

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

3535

40

Medyczny

G

pielęgniarstwa

15

1


16

H

ratownictwa medycznego

40

2
35


77

52

Wychowawczy

D

orkiestr i zespołów estradowych20

20

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

91

4

2045

33

193

22

Sił powietrznych

E

ruchu lotniczego

2525

G

radiotechniczna

20

14


1

26

I

bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów

4040

J

inżynieryjno - lotnicza

315

2


317

32

Przeciwlotniczy

B

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

6060

RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

460

34


1

468

OGÓŁEM W SZKOŁACH PODOFICERSKICH

621

7

20

10

4

75

60

797

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA