REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 157

DECYZJA NR 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 136/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 września 2022 r. (poz. 157)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 18. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. BRYG. FELIKSA KAMIŃSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 18. Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego, zwanego dalej "18.pplot", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników 18.pplot za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 18.pplot. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego z obramowaniem koloru srebrnego. Ramiona krzyża są barwy żółtozielonej. Użyte barwy nawiązują do barw wojsk przeciwlotniczych. W centrum odznaki umieszczona jest czerwona tarcza z czarnym obramowaniem, na której znajdują się trzy złote kopie nawiązujące do herbu Jelita hetmana Jana Zamoyskiego, umieszczonego m.in. w herbach Zamościa i powiatu zamojskiego - miejsca stacjonowania 18pplot. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono srebrną liczbę "18", natomiast na dolnym ramieniu - srebrne litery "pplot". Użyte elementy, stanowią skrót nazwy 18.pplot.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 18.pplot, zwanego dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej 2 latach służby w 18.pplot;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej 2 latach pracy w 18.pplot;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 18.pplot przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla 18.pplot, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Dowódcy;

2) Szef Sekcji Komunikacji Społecznej;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników 18.pplot.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznawanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy 18.pplot skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 18.pplot, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-14
  • Data wejścia w życie: 2022-09-14
  • Data obowiązywania: 2022-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA