REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 162

DECYZJA NR 141/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Wojskowego Biura Łączności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojskowego Biura Łączności, zwanego dalej "WBŁ";

2) oznakę rozpoznawczą WBŁ, zwaną dalej "oznaką";

3) proporczyk na beret żołnierzy WBŁ, zwany dalej "proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określony w załączniku Nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 4;

4) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 5.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 6.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI]

Załączniki do decyzji Nr 141/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 września 2022 r. (poz. 162)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 5. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOSCI]

Załącznik Nr 5

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOSCI


Załącznik 6. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI]

Załącznik Nr 6

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WOJSKOWEGO BIURA ŁĄCZNOŚCI

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Wojskowego Biura Łączności, zwanego dalej "WBŁ", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników WBŁ za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób, szczególnie zasłużonych dla WBŁ. Jest również wyrazem przynależności oraz szczególnej więzi łączącej posiadacza odznaki ze społecznością WBŁ.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego z krawędziami barwy oksydowanego srebra, którego górne i dolne ramię jest barwy chabrowej, natomiast lewe i prawe - barwy czarnej. Kolory te nawiązują do historycznych barw wojsk łączności. Środkową część krzyża okala wieniec laurowy w kolorze oksydowanego srebra - symbol zwycięstwa, na który nałożony jest centralnie wizerunek orła Ministerstwa Obrony Narodowej barwy oksydowanego srebra z koroną i dziobem koloru złotego, trzymającego w szponach dwa skrzyżowane złote pioruny, symbolizujące wojska łączności.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi WBŁ, zwanemu dalej "Szefem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po przesłużeniu w WBŁ co najmniej dwóch lat;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po przepracowaniu w WBŁ co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WBŁ przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla WBŁ, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Szef na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Szefa.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Szef powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - zastępca Szefa;

2) Szef Sekcji Administracyjno-Personalnej;

3) Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

4) Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

5) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

6) przedstawiciel pracowników WBŁ.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu odznaki lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Szefowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy WBŁ skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych WBŁ, za zgodą Szefa.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Szefa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-14
  • Data wejścia w życie: 2022-09-14
  • Data obowiązywania: 2022-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA