REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 173

DECYZJA NR 148/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia znaku specjalnego "Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się znak specjalny "Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej", zwany dalej "znakiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór znaku, określony w załącznikach Nr 1-3;

2) wzór legitymacji znaku, określony w załącznikach Nr 4-6.

§ 3.

Nadaje się regulamin znaku, określony w załączniku Nr 7.

§ 4.

Określa się wzór wniosku o nadanie znaku, określony w załączniku Nr 8.

§ 5.

W 2022 r. zakup znaków zostanie dokonany ze środków przekazanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Dyrektora Departamentu Kadr.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” III STOPNIA]

Załączniki do decyzji Nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 października 2022 r. (poz.173)

Załącznik Nr 1

WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" III STOPNIA


Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” II STOPNIA]

Załącznik Nr 2

WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" II STOPNIA

Załącznik 3. [WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” I STOPNIA]

Załącznik Nr 3

WZÓR ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" I STOPNIA

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” III STOPNIA]

Załącznik Nr 4

WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" III STOPNIA

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” II STOPNIA]

Załącznik Nr 5

WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" II STOPNIA

Załącznik Nr 6

Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” I STOPNIA]

WZÓR LEGITYMACJI ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" I STOPNIA

Załącznik Nr 7

Załącznik 7. [REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”]

REGULAMIN ZNAKU SPECJALNEGO "ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

1. Znak specjalny "Za Ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej", zwany dalej "znakiem", jest formą uhonorowania żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pracowników resortu obrony narodowej, żołnierzy innych państw oraz innych osób, którzy przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Znak nadawany jest w trzech stopniach:

1) w stopniu III - brązowy;

2) w stopniu II - srebrny;

3) w stopniu I - złoty.

3. Wzór znaku w stopniu III (brązowy) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: "ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy ciemnego brązu, sylwetki żołnierzy są srebrzyste, napis jest koloru jasnego brązu, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych.

4. Wzór znaku w stopniu II (srebrny) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: "ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy oksydowanego srebra, sylwetki żołnierzy i napis są srebrzyste, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych.

5. Wzór znaku w stopniu I (złoty) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: "ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy oksydowanego złota, sylwetki żołnierzy są srebrzyste, napis jest złocisty, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych.

6. Znak w danym stopniu może być nadany tylko jeden raz. Osobie uhonorowanej tym znakiem nadaje się go w stopniu wyższym od posiadanego.

7. Prawo do otrzymania znaku przysługuje żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownikom resortu obrony narodowej, z zastrzeżeniem pkt 12.

8. Prawo do otrzymania znaku w stopniu II (srebrny) oraz I (złoty) przysługuje również żołnierzom armii innych państw oraz innym osobom, szczególnie zasłużonym dla zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Znak w stopniu III (brązowy) nadawany jest za bezpośrednie wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo i nienaruszalność granic państwa w wymiarze co najmniej 60 dni.

10. Znak w stopniu II (srebrny) nadawany jest za szczególne zasługi w realizacji zadań podczas ochrony granic państwa i zapewnienia ich nienaruszalności.

11. Znak w stopniu I (złoty) nadawany jest za dokonanie czynu bohaterskiego z narażeniem życia lub zdrowia w trakcie realizacji zadań podczas ochrony granic państwa i zapewnienia ich nienaruszalności.

12. Znaku nie nadaje się żołnierzowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownikowi resortu obrony narodowej:

1) skazanemu w postępowaniu karnym prowadzonym z urzędu o przestępstwo umyślne bądź ukaranemu w postępowaniu dyscyplinarnym lub wobec którego orzeczono środek dyscyplinarny w postępowaniu dyscyplinarnym;

2) wobec którego zastosowano okres próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary;

3) wobec którego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub wyjaśniające przez Policję, Żandarmerię Wojskową, prokuraturę, bądź inne uprawnione organy;

4) wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.

13. Znak w stopniu III (brązowy) żołnierzowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownikowi resortu obrony narodowej nadaje przełożony zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódca jednostki wojskowej.

14. Znak w stopniu II (srebrny) i I (złoty) nadaje Minister Obrony Narodowej:

a) żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownikom resortu obrony narodowej z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego, o którym mowa w pkt 13,

b) żołnierzom innych państw oraz innym szczególnie zasłużonym osobom z własnej inicjatywy lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) lub dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

15. Wnioski, o których mowa w pkt 14, przesyła się z zachowaniem drogi służbowej do Ministra Obrony Narodowej poprzez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

16. Fakt nadania znaku odnotowuje się w rozkazie/decyzji osoby uprawnionej do jego nadania.

17. Procedury związane z nadawaniem znaku oraz ewidencję (w tym SI SEW Online) i dokumentację prowadzi komórka właściwa do spraw kadr podległa przełożonemu nadającemu znak.

18. Znak nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jego przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

19. Z tytułu nadania znaku nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

20. Znak wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

21. Znak nosi się w miejscu przewidzianym dla odznaki pamiątkowej na kurtce munduru. Znak mocowany jest na słupek i nakrętkę.

22. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki znaku.

23. Prawo do noszenia znaku traci osoba pozbawiona praw publicznych lub skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, w tym wobec której został zastosowany okres próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. W uzasadnionych przypadkach prawa do noszenia znaku mogą zostać pozbawieni żołnierze ukarani dyscyplinarnie.

24. Decyzję o pozbawieniu prawa do znaku w stopniu III (brązowy) podejmuje przełożony, o którym mowa w pkt 13, z własnej inicjatywy, po powzięciu informacji uzasadniającej odebranie prawa do jej noszenia. Od decyzji przełożonego przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

25. Decyzję o pozbawieniu prawa do znaku w stopniu II (srebrny) i I (złoty) podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) lub dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

26. Fakt pozbawienia prawa do znaku odnotowuje się w rozkazie/decyzji uprawnionego do jego pozbawienia.

27. Wizerunek znaku może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

28. Pierwszy egzemplarz znaku w I, II i III stopniu przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.

29. Zakupu znaków dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych jednostek budżetowych.

Załącznik 8. [WZÓR WNIOSKU]

Załącznik Nr 8

WZÓR WNIOSKU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-17
  • Data wejścia w życie: 2022-10-17
  • Data obowiązywania: 2022-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA