REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 175

DECYZJA NR 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej "Medal 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655), w związku z art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę okolicznościową "Medal 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej", zwaną dalej "medalem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór medalu określony w załączniku Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji medalu określony w załączniku Nr 2 do decyzji;

3) wzór wniosku o nadanie medalu określony w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 3.

Nadaje się regulamin medalu określony w załączniku Nr 4 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ”]

Załączniki do decyzji Nr 150/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2022 r. (poz. 175)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ "MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ"
Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ”]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ "MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ"
Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ”]

Załącznik Nr 3

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ "MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ"Załącznik 4. [REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ „MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ”]

Załącznik Nr 4

REGULAMIN ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ "MEDAL 100-LECIA UTWORZENIA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ"

1. Odznaka okolicznościowa "Medal 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej", zwana dalej "medalem", jest formą uhonorowania osób zasłużonych w kultywowaniu tradycji Marynarki Wojennej oraz szkolnictwa wojskowego. Medal jest symbolem tożsamości z Akademią Marynarki Wojennej, zwaną dalej "Akademią", oraz więzi łączącej żołnierzy i pracowników, której podstawą są wyszkolenie, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Medal stanowi koło o średnicy 40 mm w kolorze patynowanego złota. Na awersie umieszczony jest pośrodku wizerunek godła Akademii, a po jego prawej i lewej stronie daty "1922" oraz "2022". Na rewersie, w środkowej części medalu, znajduje się trzywierszowy poziomy napis "100. ROCZNICA UTWORZENIA". W górnej części po okręgu umieszczono napis: "AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ", natomiast w dolnej części po okręgu symbol stopnia admiralskiego. Medal zawieszony jest na złotej wstążce szerokości 38 mm z umieszczonym pośrodku pionowym granatowym pasem szerokości 26 mm.

3. Prawo do otrzymania medalu przysługuje:

1) Rektorowi - Komendantowi Akademii, zwanemu dalej "Rektorem - Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, którzy służyli co najmniej trzy lata w Akademii lub służyli w 2022 r. w Akademii, a w dwóch ostatnich opiniach służbowych otrzymali średnią ocenę bardzo dobrą (5,00) lub wyższą;

3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej trzech latach pracy w Akademii;

4) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Akademii, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 8, zwanej dalej "Komisją".

4. Medal nadaje Minister Obrony Narodowej.

5. W przypadku osób określonych w pkt 3 ppkt 2 i 3 wniosek o nadanie medalu składa przełożony żołnierza lub pracownika. W odniesieniu do osób wskazanych w pkt 3 ppkt 4, medal nadaje się z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, Rektora - Komendanta lub na wniosek Komisji.

6. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej "legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

7. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

8. Rektor - Komendant powołuje Komisję w składzie:

1) przewodniczący - kanclerz;

2) sekretarz - przedstawiciel struktury organizacyjnej objętej etatem Akademii;

3) członkowie - po jednym przedstawicielu z każdej komórki wewnętrznej Akademii, bezpośrednio podporządkowanej Rektorowi - Komendantowi.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Rektora - Komendanta.

10. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do medalu;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych medali;

3) wnioskowanie o przyznanie medalu osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 4;

4) wnioskowanie o pozbawienie medalu.

11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność ponad połowy jej składu.

12. W sprawach, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, 3 i 4 opinie Komisji są wydawane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Rektorowi - Komendantowi.

13. Rektor - Komendant za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej protokół z posiedzenia Komisji wraz z projektem decyzji o nadaniu medalu.

14. Medal wraz z legitymacją wręcza się z okazji Święta Akademii Marynarki Wojennej oraz innych szczególnie ważnych okoliczności dla Akademii i służby żołnierza.

15. Medal wręcza Minister Obrony Narodowej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.

16. Odznakę medalu nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach państwowych oraz medalach resortowych. Zamiast odznaki medalu można nosić baretkę.

17. Medal tracą żołnierze i pracownicy Akademii skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach medalu mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

18. Decyzję o pozbawieniu medalu podejmuje Minister Obrony Narodowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora - Komendanta bądź Komisji.

19. Od decyzji, o której mowa w pkt 18, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie do Ministra Obrony Narodowej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu medalu. Decyzja Ministra Obrony Narodowej jest ostateczna.

20. Fakt pozbawienia medalu odnotowuje się w decyzji Ministra Obrony Narodowej.

21. Wizerunek medalu może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych Akademię, za zgodą Rektora - Komendanta.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych medali finansowane są z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Rektora - Komendanta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-21
  • Data wejścia w życie: 2022-10-21
  • Data obowiązywania: 2022-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA