REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 177

ZARZĄDZENIE Nr 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 118 oraz z 2018 r. poz. 39 i 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 6 w lit. k kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) archiwum urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej.";

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Do zakresu działania archiwum urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, należy w szczególności:

1) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych w toku działalności urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej;

2) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA