REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 181

DECYZJA NR 155/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa kompetencje i zasady realizacji przedsięwzięć przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, zwanego dalej "RON", w obszarze zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz RON oraz w obszarze zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną, podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną;

2) komórka organizacyjna - departament, zarząd, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, biuro - wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) prawa własności intelektualnej - autorskie prawa majątkowe uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655), dotyczące utworów, tj. w szczególności dokumentów, w tym dokumentacji technicznej, programów komputerowych, baz danych spełniających cechy utworu lub utwory audiowizualne oraz prawa własności przemysłowej dotyczące wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), a także prawa dotyczące baz danych uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386);

4) projekt - projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1117), zwanej dalej "ustawą o NCBR", związany z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz badania naukowe i prace rozwojowe finansowane lub współfinansowane ze środków budżetowych lub finansowane ze środków własnych wykonawcy lub prace rozwojowe, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego;

5) dokumentacja techniczna SpW (DT SpW) - usystematyzowany zbiór dokumentów dotyczący SpW, umożliwiający jego produkcję, certyfikację, nabycie, odbiór, ukompletowanie, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymanie, zabezpieczenie materiałowo-techniczne oraz integrację z innymi systemami.

6) wykonawca - podmiot realizujący projekt w oparciu o zawartą umowę na wykonanie projektu, podmiot realizujący projekt ze środków własnych lub podmiot realizujący umowę o pozyskanie DT SpW;

7) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia, jako broń, amunicja lub materiały wojenne, o którym mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

§ 3.

Zadania związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i DT SpW realizują, nadzorują i koordynują:

1) Szef Agencji Uzbrojenia, zwany dalej "Szefem AU", w zakresie:

a) zasad postępowania w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów oraz do DT SpW,

b) pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów, w tym prac rozwojowych wynikających z WS, dla których zaplanowano pozyskanie w odpowiednich planach rzeczowych, a także autorskimi prawami majątkowymi, zwanymi dalej "APM", do DT SpW nabywanej w procesie pozyskiwania SpW, z zastrzeżeniem pkt 2-3,

c) informowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej "NCBR", o przejęciu praw własności intelektualnej w projektach finansowanych przez NCBR,

d) stosowania w RON przepisów i trybu postępowania w sprawach dotyczących projektów wynalazczych z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym realizacji zadań związanych z udzielaniem i utrzymywaniem w mocy patentów, praw ochronnych albo praw z rejestracji,

e) zarządzania danymi, dotyczącymi praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie prawami własności intelektualnej w RON,

f) przygotowania i przedstawienia, do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego, sprawozdania z zarządzania prawami własności intelektualnej, do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przesyła się do wiadomości Departamentu Innowacji, zwanego dalej "DIn",

g) kierowania systemem zarządzania DT SpW w resorcie, według "Zasad funkcjonowania systemu zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej" określonych w załączniku do decyzji;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej "Szefem IWsp SZ", w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji prac rozwojowych wynikających z WS, dla których zaplanowano pozyskanie w odpowiednich planach rzeczowych, realizowanych lub nadzorowanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej "IWsp SZ", a także APM do DT SpW nabywanej w procesie pozyskiwania SpW przez jednostki podległe Szefowi IWsp SZ, jak również APM do zmian do tej DT SpW;

3) Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zwany dalej "Dowódcą KWOC", w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów realizowanych lub nadzorowanych przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zwane dalej "DKWOC", a także APM do DT SpW nabywanej w procesie pozyskiwania SpW przez jednostki podległe Dowódcy KWOC, a także zmian w tej DT SpW;

4) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, w zakresie pozyskiwania i zarządzania DT SpW, dla którego Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej pełni funkcję instytucji eksperckiej, nabywaną w ramach zamówień realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Dyrektor DIn w zakresie przekazywania do Agencji Uzbrojenia, zwanej dalej "AU", informacji o zakończeniu projektów finansowanych przez NCBR wraz z dokumentacją zapewniającą przeprowadzenie procedury przeniesienia lub pozyskania praw własności intelektualnej;

6) koordynatorzy, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej, przekazują do AU informacje o zakończeniu badań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z dokumentacją zapewniającą przeprowadzenie procedury przeniesienia lub pozyskania praw własności intelektualnej.

§ 4.

Dysponenci środków finansowych, posiadający prawo do realizacji decentralnych dostaw SpW, prac rozwojowych oraz usług remontowych, w wyniku których należy pozyskać DT SpW, zobowiązani są do stosowania niniejszej decyzji oraz "Zasad funkcjonowania systemu zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej" określonych w załączniku do decyzji.

§ 5.

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, Szef AU może zwracać się bezpośrednio do NCBR.

§ 6.

1. Minister Obrony Narodowej, z urzędu lub na pisemny wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, rozstrzyga spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją niniejszej decyzji.

2. Minister Obrony Narodowej, z urzędu lub na pisemny wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, podejmuje decyzje w kwestiach nieuregulowanych niniejszą decyzją, a objętych jej zakresem przedmiotowym określonym w § 1.

§ 7.

Za organizację i zarządzanie systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie prawami własności intelektualnej w RON odpowiada Szef AU.

§ 8.

Dowódca KWOC zapewnia bieżące wsparcie, modernizację i modyfikację systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie prawami własności intelektualnej w RON.

§ 9.

Przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie dokumentacji powstałej w związku z realizacją projektów, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem, że w zakresie DT SpW zasady te określa załącznik do decyzji.

Rozdział 2

Zasady zarządzania prawami własności intelektualnej

§ 10.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów oraz nabytymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej "SP-MON", w ramach pozyskiwania SpW, a także DT SpW dokonywane jest w celu zabezpieczenia i ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zabezpieczenia potrzeb RON.

§ 11.

Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne w procesie zarządzania prawami własności intelektualnej i DT SpW kierują się:

1) ochroną interesów Skarbu Państwa oraz zabezpieczeniem potrzeb RON;

2) celowością oraz racjonalnością wydatków publicznych związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej i DT SpW.

§ 12.

1. Zasadniczą formą pozyskiwania, na potrzeby RON, praw własności intelektualnej oraz DT SpW nabywanej w ramach zakupów SpW lub oddzielnie od SpW, jest pozyskiwanie licencji lub korzystanie z uprawnień wynikających z art. 32 ust. 4 ustawy o NCBR.

2. Prawa własności intelektualnej mogą być pozyskiwane w innej formie niż wskazana w ust. 1, na pisemny uzasadniony wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, po akceptacji:

1) Szefa AU;

2) Szefa IWsp SZ, w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2;

3) Dowódcy KWOC, w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 3.

§ 13.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, w szczególności realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony lub Organizacji NATO do spraw Nauki i Technologii, jest wykonywane, w uzgodnieniu z Szefem AU, przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad ich realizacją lub w nich uczestniczące.

§ 14.

Prawa własności intelektualnej dotyczące wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na podstawie umów na wykonanie projektu zawieranych przez Ministra Obrony Narodowej reprezentującego Skarb Państwa, pozyskiwane są na podstawie zapisów zawartych w tych umowach.

§ 15.

Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2 i 3, na każdym etapie realizacji projektów, w szczególności na etapie planowania, nadzoru oraz zagospodarowania wyników projektów:

1) uzgadniają z Szefem AU dokumenty w zakresie dotyczącym praw własności intelektualnej, w szczególności:

a) założenia do realizacji projektu,

b) regulamin konkursu na wykonanie projektu, tylko w odniesieniu do badań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

c) umowę na wykonanie projektu,

d) plan zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac rozwojowych;

2) przekazują bezzwłocznie Szefowi AU:

a) informacje dotyczące realizacji projektu, w szczególności o dacie jego rozpoczęcia i zakończenia oraz o zmianach terminu zakończenia projektu lub informacje dotyczące praw własności intelektualnej,

b) informacje o dokonaniu przez wykonawcę wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego,

c) protokół z końcowej oceny merytorycznej realizacji projektu;

3) na wniosek Szefa AU przekazują dane do systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie prawami własności intelektualnej w RON.

§ 16.

Przejęcie i zagospodarowanie pozyskanych wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw własności intelektualnej, następuje przez właściwą komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z umową na wykonanie projektu i planem zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac rozwojowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W zakresie DT SpW zastosowanie mają "Zasady funkcjonowania systemu zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej" określone w załączniku do decyzji.

§ 17.

1. W przypadku, gdy APM do utworów powstałych w wyniku realizacji projektów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o NCBR związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, przysługują SP-MON, Szef AU sporządza umowę dotyczącą przeniesienia APM przez wykonawcę na rzecz SP-MON.

2. Po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, opracowuje się "Protokół przekazania/przyjęcia przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji projektu". Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie planu zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac rozwojowych potwierdza w "Protokole przekazania/przyjęcia przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji projektu" zgodność merytoryczną przekazywanych przedmiotów praw własności intelektualnej z "Wykazem praw własności intelektualnej i przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektu".

3. W przypadku, gdy APM do utworów powstałych w wyniku realizacji projektów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o NCBR związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, przysługują SP-MON na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o NCBR, Szef AU sporządza oświadczenie SP-MON i w uzasadnionych przypadkach pozyskuje licencję do korzystania z przedmiotów praw związanych.

4. W umowach, o których mowa w ust. 1, lub oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, należy uwzględniać zobowiązanie wykonawcy, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do SP-MON (w tym następców prawnych, licencjobiorców lub osób trzecich działających na jego zlecenie lub rzecz).

5. Szef AU przedstawia umowę, o której mowa w ust. 1, lub oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej lub osobie upoważnionej przez Ministra Obrony Narodowej.

6. Szef AU przechowuje, udostępnia i archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust. 5.

§ 18.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji projektów, innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, nie pozyskano praw własności intelektualnej, Szef AU, na pisemny uzasadniony wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, podejmuje działania w celu pozyskania wyżej wymienionych praw, na rzecz SP-MON, poprzez:

1) analizę wniosku i przedstawienie propozycji do akceptacji Ministra Obrony Narodowej;

2) po akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej wniosku, o którym mowa w pkt 1, przeprowadzenie negocjacji z właściwym podmiotem oraz przedłożenie Ministrowi Obrony Narodowej do podpisania stosownej umowy.

§ 19.

1. Realizacja zadań, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się za pośrednictwem rzecznika patentowego zatrudnionego w AU posiadającego stosowne pełnomocnictwo Ministra Obrony Narodowej. W zakresie czynności objętych pełnomocnictwem nadzór nad rzecznikiem patentowym sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Szef AU inicjuje działanie rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia do ochrony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, w przypadku gdy:

1) w wyniku realizacji projektu dokonano wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego;

2) w umowie na wykonanie projektu określono, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego przysługuje SP-MON.

3. Szef AU inicjuje działanie rzecznika patentowego w celu wpisania do właściwego rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej praw własności przemysłowej nabytych w ramach pozyskania SpW.

§ 20.

W przypadkach innych niż określone w § 18 i § 19 ust. 1, Szef AU:

1) w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub jednostkami organizacyjnymi dokonuje analizy zasadności pozyskania praw własności przemysłowej, mając na względzie przepisy § 10-12, i na jej podstawie wydaje pisemną decyzję o sposobie pozyskania tych praw wraz z uzasadnieniem;

2) informuje DIn, komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną nadzorującą projekt lub NCBR oraz wykonawcę o sposobie i formie przekazania praw na rzecz SP-MON.

§ 21.

Przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej do rezultatów:

1) prac rozwojowych, o których mowa w § 3 pkt 2, Szef IWsp SZ realizuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) projektów, o których mowa w § 3 pkt 3, Dowódca KWOC realizuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 22.

Potrzeby w zakresie środków finansowych na pozyskiwanie praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, i utrzymywanie ich w mocy zabezpiecza Szef AU.

§ 23.

Pozyskane prawa własności intelektualnej przyjmuje się na ewidencję zgodnie z planem zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac rozwojowych. W przypadku braku planu zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac rozwojowych. pozyskane prawa własności intelektualnej przyjmuje na ewidencję jednostka gospodarcza właściwa dla komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej pozyskaniem praw.

§ 24.

Opłaty z tytułu pozyskiwania i utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów:

1) innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, dokonuje Szef AU;

2) o których mowa w § 3 pkt 2, dokonuje właściwy dysponent środków budżetowych na zlecenie Szefa IWsp SZ;

3) o których mowa w § 3 pkt 3, dokonuje właściwy dysponent środków budżetowych na zlecenie Dowódcy KWOC.

§ 25.

Przeglądów posiadanych licencji oraz praw własności przemysłowej, powstałych w wyniku realizacji projektów:

1) innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, dokonuje Szef AU,

2) o których mowa w § 3 pkt 2, dokonuje Szef IWsp SZ,

3) o których mowa w § 3 pkt 3, dokonuje Dowódca KWOC

- uwzględniając terminy wnoszenia opłat okresowych za utrzymanie w mocy posiadanych praw.

§ 26.

1. O zaniechaniu utrzymywania posiadanych licencji lub praw własności przemysłowej, powstałych w wyniku realizacji projektów innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu przedmiotowych praw, decyduje Szef AU.

2. W celu zaniechania utrzymywania posiadanych licencji lub praw własności przemysłowej, powstałych w wyniku realizacji projektów:

1) o których mowa w § 3 pkt 2, Szef IWsp SZ opracowuje, w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu przedmiotowych praw, projekt wniosku w sprawie zaniechania utrzymywania posiadanych licencji lub praw własności przemysłowej i przedkłada go poprzez Szefa AU, do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej;

2) o których mowa w § 3 pkt 3, Dowódca KWOC opracowuje, w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu przedmiotowych praw, projekt wniosku w sprawie zaniechania utrzymywania posiadanych licencji lub praw własności przemysłowej i przedkłada go poprzez Szefa AU, do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 27.

1. W przypadku wpłynięcia do Ministra Obrony Narodowej lub Szefa AU wniosku o udzielenie licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, Szef AU:

1) w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, które uczestniczyły w pozyskaniu przedmiotowych praw przedstawia stosowną propozycję do podjęcia decyzji przez Ministra Obrony Narodowej;

2) przekazuje pisemną informację o podjętej przez Ministra Obrony Narodowej decyzji wnioskodawcy oraz wykonawcy.

2. W przypadku podjęcia decyzji przez Ministra Obrony Narodowej o udzieleniu licencji, Szef AU:

1) opracowuje i uzgadnia z wnioskodawcą oraz komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi treść umowy licencyjnej;

2) przedstawia do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej lub osobie upoważnionej przez Ministra Obrony Narodowej podpisany przez wnioskodawcę projekt umowy licencyjnej;

3) informuje o podpisaniu umowy licencyjnej wykonawcę oraz inne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne według właściwości;

4) przy odpłatnym udzielaniu licencji, przygotowuje analizę należności na rzecz Skarbu Państwa, w oparciu o propozycje i rekomendacje właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;

3. W zakresie licencji do DT SpW i jej elementów stosuje się "Zasady funkcjonowania systemu zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej", określone w załączniku do decyzji.

4. Na wniosek, odpowiednio Szefa IWsp SZ lub Dowódcy KWOC, Szef AU realizuje procedurę, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 w odniesieniu do licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektów, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3.

§ 28.

Szef AU przygotowuje na wniosek Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej opinię w sprawie klauzuli tajności zgłoszonych do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności państwa.

§ 29.

Opracowanie postanowienia o uznaniu wynalazku lub wzoru użytkowego dotyczącego obronności państwa za tajny lub przygotowanie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej opinii, że mogą one być rozpatrywane jako jawne, realizuje Szef AU przy wsparciu właściwych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych.

§ 30.

Szef AU w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych uznanych, jako:

1) jawne - przesyła, podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej, stosowną opinię do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku osoby składającej zawiadomienie o dokonaniu wynalazku lub wzoru użytkowego do Ministra Obrony Narodowej, informuje tę osobę o nieuznaniu go za tajny;

2) tajne:

a) przedkłada do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej:

- postanowienie o uznaniu wynalazku lub wzoru użytkowego za tajny,

- podanie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o zastrzeżenie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek lub pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,

b) przeprowadza analizę dotyczącą wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

§ 31.

Szef AU, stosownie do potrzeb, dokonuje w kancelarii tajnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przeglądu zgłoszeń tajnych wynalazków, wzorów użytkowych oraz topografii układów scalonych i wskazuje, które wynalazki, wzory użytkowe lub topografie układów scalonych mogą zostać uznane za jawne oraz przedstawia projekt postanowienia w tej sprawie do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 32.

Tracą moc:

1) decyzja Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego" oraz "Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną sprzętu wojskowego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 290);

2) decyzja Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 63, z 2020 r. poz. 31 oraz z 2021 r. poz. 262).

§ 33.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ SPRZĘTU WOJSKOWEGO W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 listopada 2022 r. (poz. 181)

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ SPRZĘTU WOJSKOWEGO W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-08
  • Data wejścia w życie: 2022-11-08
  • Data obowiązywania: 2022-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA