REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 182

DECYZJA Nr 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 listopada 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), w związku z § 1 pkt 11 lit. f i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 150 oraz z 2022 r. poz. 90), w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej uczestniczą w standaryzacji NATO, w szczególności poprzez udział swoich przedstawicieli w gremiach standaryzacyjnych NATO, opracowujących lub aktualizujących dokumenty standaryzacyjne NATO. Proces opracowywania dokumentów standaryzacyjnych w NATO reguluje publikacja sojusznicza AAP-03, dostępna w bazie NSDD.",

b) w ust. 4:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) baza NSDD - NATO Standardization Document Database - informatyczna baza dokumentów standaryzacyjnych NATO zawierająca informacje dotyczące wszystkich dokumentów standaryzacyjnych NATO oraz dokumenty standaryzacyjne NATO w formie elektronicznej:

a) jawne - dostępne poprzez zabezpieczoną stronę internetową Biura Standaryzacji NATO - http://nso.nato.int,

b) niejawne - dostępne poprzez niejawny system obiegu dokumentów elektronicznych NATO;",

- w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) dokument związany z normą (Standard-related Document, SRD) - dokument ułatwiający zrozumienie i implementację jednej lub więcej norm sojuszniczych; może dostarczać dodatkowe dane i informacje pomocne w zarządzaniu i implementacji norm sojuszniczych; przykładem mogą być katalogi z danymi narodowymi, przewodniki dotyczące implementacji norm;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kierownik komórki/jednostki organizacyjnej (KKJ) - dowódca, szef, dyrektor, komendant komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, właściwy w zakresie przyporządkowania odpowiedzialności w obszarze tematycznym określonym w danym dokumencie standaryzacyjnym NATO, wyznaczony do prac w ramach organu nadrzędnego gremium standaryzacyjnego NATO, Unii Europejskiej oraz innych organizacji i struktur międzynarodowych, które opracowało dany dokument standaryzacyjny, na podstawie obowiązujących w resorcie obrony narodowej przepisów dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarze Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia oraz delegowania przedstawicieli narodowych do gremiów standaryzacyjnych NATO w obszarze operacyjnym;",

- pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) NSI - Normalizacyjny System Informatyczny - baza danych resortowych dokumentów normalizacyjnych zawierająca informacje dotyczące Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) oraz elektroniczne pliki z treścią jawnych NO i PDNO, dostępna poprzez resortowy system teleinformatyczny w sieci ST MILNET-Z - http://nsi.ron.int;

19) NSO - NATO Standardization Office - Biuro Standaryzacji NATO - odpowiada za inicjowanie, wspieranie, koordynację i administrowanie działalnością standaryzacyjną NATO;";

2) w § 2 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Centrum prowadzi aktualizację zasobu. Informacja dotycząca aktualnych resortowych dokumentów normalizacyjnych dostępna jest w NSI.

7. Informacje o ratyfikacji, zatwierdzeniu, implementacji lub wdrożeniu dokumentów standaryzacyjnych NATO dostępne są poprzez bazę NSDD. Informacje udostępnia również Centrum poprzez resortowy system teleinformatyczny ST MILNET-Z.";

3) w § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Kwalifikacja dokumentu standaryzacyjnego NATO obejmuje zespół przedsięwzięć zmierzających do określenia, czy dokument ten będzie wprowadzony do stosowania w oryginale, czy też będzie wykorzystany w inny sposób.

2. Decyzja dotycząca kwalifikacji dokumentu standaryzacyjnego NATO powinna wynikać z analizy jego treści pod względem zgodności z przepisami prawa polskiego, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz możliwości i zakresu wykorzystania lub dostosowania istniejących i opracowywanych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych dokumentów do wymogów NATO.

3. Analizy treści dokumentu standaryzacyjnego NATO dokonuje KKJ lub inna komórka/jednostka organizacyjna, której takie zadanie powierzono. Analiza podejmowana jest na bieżąco w przypadku powzięcia wiedzy o istnieniu takiego dokumentu, w tym jego projektu ratyfikacyjnego - RD, lub na wniosek dyrektora Centrum.

4. Jeżeli KKJ zdecyduje o konieczności podjęcia pracy normalizacyjnej na podstawie dokumentu standaryzacyjnego NATO, zgłasza do Centrum temat pracy normalizacyjnej, na zasadach określonych w regułach prac normalizacyjnych obowiązujących w resorcie obrony narodowej. KKJ obowiązany jest monitorować postęp realizacji zgłoszonej pracy normalizacyjnej i współpracować w tym zakresie z Centrum.";

4) użyte w § 3 ust. 5, 6 i 10, § 4 ust. 3, § 5 ust. 5 i 7, § 6 ust. 11, 17, 20, 21, 24 i 26, § 8 ust. 6, 13, 14 i 17, § 9 ust. 7 i 9 oraz w § 10 pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnej liczbie i w różnym przypadku wyrazy "kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej", użyte w § 8 ust. 8 i 9 wyrazy "kierownik, o którym mowa w § 6 ust. 8," oraz użyte w § 9 ust. 1 wyrazy "kierowników komórek i jednostek organizacyjnych" i w ust. 2 wyrazy "kierowników komórek/jednostek organizacyjnych", zastępuje się skrótem "KKJ";

5) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumenty standaryzacyjne NATO wprowadzone do stosowania w oryginale mogą podlegać tłumaczeniu przez Centrum na język polski w kolejności ustalonej przez dyrektora Centrum. Tłumaczenie tego dokumentu dokonane przez Centrum traktowane jest jako dokument pomocniczy w realizacji zadań służbowych.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dokumenty standaryzacyjne NATO będące podstawą do opracowania NO lub PDNO mogą podlegać tłumaczeniu przez Centrum na język polski w kolejności ustalonej przez dyrektora Centrum.",

c) w ust. 4 skreśla się wyraz "corocznie",

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Tłumaczenie dokumentu standaryzacyjnego NATO może być sporządzone samodzielnie, zgodnie z decyzją KKJ. Tłumaczenie tego dokumentu należy niezwłocznie przekazać do Centrum w celu włączenia do zasobu tłumaczeń Centrum.";

6) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W odniesieniu do dokumentów standaryzacyjnych NATO oznaczonych jako "NATO UNCLASSIFIED" zastosowanie mają regulacje zawarte w dokumencie C-M(2002)60 ? "The Management of Non-Classified NATO Information".",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dalsze udostępnianie dokumentu standaryzacyjnego NATO pozyskanego z Centrum, jak również tłumaczenia takiego dokumentu, wymaga zgody dyrektora Centrum.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W odniesieniu do niejawnych dokumentów standaryzacyjnych NATO zastosowanie mają regulacje zawarte w dokumencie C-M(2002)49 ? "Security within the North Atlantic Treaty Organization" (w aktualnej wersji) wraz z wydanymi na jego postawie aktami wykonawczymi.";

7) w § 6:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Analizy treści dokumentu wprowadzanego przez STANAG dokonuje KKJ. Analiza dokonywana jest na bieżąco w przypadku powzięcia wiedzy o istnieniu projektu ratyfikacyjnego (RD) takiego dokumentu lub na wniosek dyrektora Centrum.",

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

"11a. Propozycja odpowiedzi krajowej w sprawie ratyfikacji dokumentu STANAG, o której mowa w ust. 11, opracowywana jest w odniesieniu do wszystkich dokumentów STANAG podlegających procesowi ratyfikacji przez państwa członkowskie NATO.

11b. W propozycji odpowiedzi krajowej w sprawie ratyfikacji dokumentu STANAG należy wskazać, gdy ma to zastosowanie, planowany dokument implementacyjny.",

c) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Proces krajowego zatwierdzenia dokumentu STANREC ma na celu wypracowanie stanowiska w sprawie możliwości jego opublikowania. Decyzja taka powinna wynikać z analizy dokumentu STANREC dokonywanej przez KKJ.",

d) uchyla się ust. 27;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7.

Wprowadzanie do stosowania

1. Podstawową formą wprowadzenia do stosowania postanowień dokumentu standaryzacyjnego NATO w resorcie obrony narodowej jest wprowadzenie tego dokumentu w oryginale. W takim przypadku dokument ten stosowany jest w całości, bez zmian.

2. Dopuszcza się wprowadzenie do stosowania postanowień dokumentu standaryzacyjnego NATO w resorcie obrony narodowej poprzez opracowanie:

1) NO lub PDNO;

2) doktryny lub dokumentu doktrynalnego;

3) Polskiej Normy (PN-V);

4) innych dokumentów wprowadzanych do stosowania według właściwości na podstawie decyzji KKJ, w tym dokumentów uzupełniających opracowywanych w ramach standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wprowadzenie do stosowania postanowień dokumentu standaryzacyjnego NATO poprzez opracowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, wymaga uzasadnienia przedstawionego w propozycji odpowiedzi krajowej w sprawie ratyfikacji dokumentu STANAG.

4. Za realizację przedsięwzięć związanych z procesem opracowania dokumentu wprowadzającego do stosowania postanowienia dokumentu standaryzacyjnego NATO odpowiada KKJ.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, opracowywane są w ramach resortowej działalności normalizacyjnej, w trybie i na zasadach określonych w regułach prac normalizacyjnych obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, opracowywane są w ramach standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Dokumenty, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, opracowywane są wyłącznie w przypadku, gdy decyzją KKJ, nie jest zasadne opracowanie dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3.";

9) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Implementacja postanowień dokumentu STANAG może być procesem złożonym, wymagającym realizacji szeregu przedsięwzięć, w szczególności związanych z: nabyciem sprzętu wojskowego, przygotowaniem lub zmodyfikowaniem procesu edukacyjnego, przeprowadzeniem procesu szkoleniowego, przygotowaniem specjalistycznego laboratorium badawczego, utworzeniem nowej struktury organizacyjnej w resorcie obrony narodowej. Przedsięwzięcia, które należy uwzględnić podczas planowania implementacji dokumentu STANAG określa załącznik Nr 5.";

10) w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Po otrzymaniu, w terminie określonym przez dyrektora Centrum (na podstawie terminu organu zlecającego), stanowiska krajowego, o którym mowa w ust. 7, Centrum przekazuje je do NSO, za pośrednictwem PPW lub w inny ustalony sposób.";

11) w § 10:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wprowadzania dokumentów standaryzacyjnych NATO do stosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w postaci dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 4, w ramach swojej właściwości,",

- uchyla się pkt 2,

- w pkt 3:

- - lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) delegowania przedstawicieli do prac we właściwych gremiach standaryzacyjnych NATO, zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej przepisami w przedmiotowym zakresie,

b) realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów standaryzacyjnych NATO we właściwych gremiach standaryzacyjnych NATO, w tym przyjmowania przez przedstawicieli delegowanych do prac we właściwych gremiach standaryzacyjnych NATO roli opiekuna (custodian) dla dokumentów standaryzacyjnych NATO istotnych z punktu widzenia interesu krajowego,",

- - lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) inicjowania prac w celu wprowadzania dokumentów standaryzacyjnych NATO do stosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w postaci dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 w ramach swojej właściwości,",

- - dodaje się lit. j i k w brzmieniu:

"j) przesyłania do Centrum, w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni lub w uzasadnionym przypadku w innym terminie określonym przez dyrektora Centrum, uzupełnionego w zakresie właściwości zestawienia, o którym mowa w pkt 5 lit. h,

k) kierowania personelu resortu obrony narodowej realizującego zadania w obszarze standaryzacji NATO, w tym przedstawicieli delegowanych do prac we właściwych gremiach standaryzacyjnych NATO, na szkolenia dotyczące postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO organizowane przez Centrum oraz inne szkolenia krajowe i zagraniczne w tym zakresie;",

- w pkt 5:

- - lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) gromadzenia i udostępniania dokumentów związanych z implementacją i wdrażaniem dokumentów standaryzacyjnych NATO oraz informacji dotyczących postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO, w szczególności w oparciu o wnioski i propozycje zgłaszane przez KKJ,",

- - dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) prowadzenia i aktualizowania zestawienia obejmującego stan realizacji procesu ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO w resorcie obrony narodowej, uwzględniającego w szczególności:

- wykaz dokumentów standaryzacyjnych NATO podlegających procesowi ratyfikacji w resorcie obrony narodowej,

- właściwych KKJ dla poszczególnych STANAG i STANREC,

- dotychczasowe i planowane działania w ramach procesu ratyfikacji/implementacji w odniesieniu do poszczególnych STANAG i STANREC, ze wskazaniem dokumentów STANAG i STANREC, w odniesieniu do których dotychczas nie zostały podjęte działania w zakresie ratyfikacji lub zatwierdzania,

i) przesyłania zestawienia, o którym mowa w lit. h, do właściwego KKJ w celu aktualizacji.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zagadnienia związane z postępowaniem z dokumentami standaryzacyjnymi NATO, dotyczące w szczególności:

1) uczestnictwa w pracach gremiów standaryzacyjnych NATO,

2) dokumentów, dla których przyjęto rolę opiekuna (custodian),

3) aktualnego stanu prac w odniesieniu do dokumentów standaryzacyjnych NATO w zakresie właściwości,

5) planowanych przeglądów dokumentów standaryzacyjnych NATO,

6) wniosków i propozycji

- właściwi KKJ przesyłają do Centrum w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni.";

12) Załącznik Nr 5 do instrukcji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;

13) uchyla się Załącznik Nr 10 i 11 do instrukcji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [Załącznik Nr 5 – WSKAZÓWKI WS. IMPLEMENTOWANIA DOKUMENTÓW STANAG]

Załącznik do decyzji Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 listopada 2022 r. (poz. 182)

Załącznik Nr 5

WSKAZÓWKI WS. IMPLEMENTOWANIA DOKUMENTÓW STANAG

Implementacja dokumentu STANAG oznacza wypełnienie postanowień wyszczególnionych w Porozumieniu Standaryzacyjnym NATO.

Implementacja dokumentów STANAG wraz z towarzyszącymi im normami NATO, w terminie i zakresie zgodnym z odpowiedzią ratyfikacyjną, jest jednym z podstawowych obowiązków państw członkowskich.

Implementowanie dokumentu STANAG wraz z towarzyszącymi normami NATO oznacza wprowadzenie ich do stosowania w resorcie obrony narodowej w oryginale lub za pomocą dokumentów normatywnych (w tym resortowych dokumentów normalizacyjnych, doktryn, dokumentów doktrynalnych, decyzji, instrukcji, wymogów dotyczących sprzętu wojskowego) i postępowanie zgodnie z nimi podczas ćwiczeń i operacji oraz wykonanie dodatkowych, niezbędnych działań, np. modyfikacja systemu edukacyjnego (w tym treningów i szkoleń), pozyskanie sprzętu wojskowego.

Implementowanie dokumentu STANAG z obszaru operacyjnego może obejmować:

- odpowiednie umocowanie prawne dokumentu STANAG w rodzajach sił zbrojnych i rodzajach wojsk; wprowadzenie do stosowania dokumentu STANAG w resorcie obrony narodowej w oryginale lub poprzez aktualizację lub wydanie dokumentów normatywnych, w tym dokumentów normalizacyjnych, doktryn, procedur i regulacji,

- udostępnienie i zaznajomienie z zawartością dokumentu STANAG personelu resortu obrony narodowej realizującego działania objęte dokumentem STANAG,

- aktualizację procesu edukacyjnego i szkoleń zgodnie z treścią dokumentu STANAG,

- stosowanie postanowień dokumentu STANAG podczas szkoleń i ćwiczeń zarówno na poziomie krajowym, jak i NATO.

Implementowanie dokumentu STANAG z obszaru materiałowo-technicznego może obejmować:

- odpowiednie umocowanie prawne dokumentu STANAG w rodzajach sił zbrojnych i rodzajach wojsk; wprowadzenie do stosowania dokumentu STANAG w resorcie obrony narodowej w oryginale, poprzez aktualizację lub wydanie dokumentów normatywnych, w tym dokumentów normalizacyjnych, oraz stosowanie w projektach, gdzie przywołany jest on jako wymaganie,

- pozyskanie sprzętu wojskowego,

- zapewnienie, że STANAG jest stosowany w wykonywanych badaniach (jeśli jest przywołany w wymaganiach), a sprzęt wojskowy spełnia wymogi i charakterystyki określone w dokumencie STANAG,

- zapewnienie, że STANAG ujęty jest w programie badań i weryfikacji sprzętu wojskowego,

- aktualizację materiałów edukacyjnych i szkoleniowych zgodnie z postanowieniami STANAG w taki sposób, aby użytkownik wiedział, jak optymalnie wykorzystywać sprzęt wojskowy,

- stosowanie sprzętu wojskowego w ćwiczeniach zgodnie z przeznaczeniem i ocena możliwości jego optymalnego wykorzystania.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA