REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2023 Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lutego 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem", w 2023 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264, z 2022 r. poz. 114 oraz z 2023 r. poz. 1), zwaną dalej „decyzją Nr 122/MON", z uwzględnieniem przepisów niniejszej decyzji.

§ 2.

1. Dochody budżetu resortu w 2023 r. wynoszą 87 609 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 r. określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2023 r. wynoszą 96 920 509 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

4. Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich na 2023 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 4.

§ 3.

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2023 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 4.

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2023 r. realizowanych przez dysponenta części budżetowej określa załącznik Nr 6.

§ 5.

1. Przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej „ZIOTP", wynoszą:

1) przychody - 948 798 tys. zł;

2) koszty - 948 748 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 7.

§ 6.

Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 8.

§ 7.

Zestawienie wydatków z budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych określa załącznik Nr 9.

§ 8.

1. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2023 r. określa załącznik Nr 10.

2. Dysponenci środków budżetowych drugiego i trzeciego stopnia nie ujmują w sprawozdaniu RB-BZ1 informacji dotyczących wykonania celów i mierników.

3. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekażą informacje niezbędne do sporządzenia RB-BZ1 przez dysponenta części budżetowej, w odrębnym trybie, określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części budżetowej uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 103 911 tys. zł, w tym na nagrody 83 129 tys. zł, a na zapomogi 20 782 tys. zł;

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w wysokości 21 237 tys. zł, w tym na nagrody 16 990 tys. zł, a na zapomogi 4 247 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w wysokości 531 tys. zł;

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł;

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 287 tys. zł;

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 759 tys. zł;

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1)) w wysokości 250 tys. zł;

8) fundusz na wyróżnienia, o których mowa w art. 428 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) w wysokości 2 598 tys. zł;

9) fundusz na stypendia Ministra Obrony Narodowej za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wysokości 204 tys. zł;

10) fundusz na stypendia Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w wysokości 7 000 tys. zł;

11) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych w wysokości 386 773 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

12) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników w wysokości 73 555 tys. zł (§ 401), pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

13) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 224 093 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

14) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej w wysokości 288 998 tys. zł nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje, o których mowa w załączniku Nr 11;

15) wpłatę na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768 i 1846), w wysokości 500 000 tys. zł;

16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" w wysokości 225 000 tys. zł, nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 10.

1. W ramach limitów wydatków dysponentów środków budżetowych w § 401, § 402 i § 479 uwzględniono wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2023 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 12.

2. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta środków budżetowych.

3. Pozostałą część wydatków w § 401, § 402 i § 479 pozostawiono w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

4. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, § 402-002 i § 479-002.

5. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach, o których mowa w ust. 4.

6. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

§ 11.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).

§ 12

.1. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych miejsc powstawania kosztów, zwanych dalej „MPK", dotyczących zamierzeń realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę budżetową, dysponenci środków budżetowych składają do Departamentu Budżetowego za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELP Desk", po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez nadrzędnego dysponenta środków budżetowych. Zamierzenia ujęte w „Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2028" nie wymagają akceptacji.

2. Ewidencji na MPK, utworzonych na podstawie ust. 1, podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w częściach ich dotyczących.

§ 13.

Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2023 r. plan finansowy w układzie zadaniowym zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14.

Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 9 pkt 1-7, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części budżetowej.

§ 15.

1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości - 114 171 tys. zł (§ 405 i § 407 rozdział 75217);

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości - 213 366 tys. zł (§ 405 i § 407 rozdział 75218).

2. Zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 16.

1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części budżetowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z art. 152, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub regulacjami zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie realizacji: programu „Strzelnica w powiecie", programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego, programu „CYBER.MIL z klasą", projektu Branżowe Oddziały Wojskowe, kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej oraz na realizację wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;

5) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji zadań ujętych w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców";

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych, w tym państwowego instytutu badawczego, uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych i zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonywaniem analiz aktualnych zagrożeń biologicznych i opracowywaniem propozycji rekomendacji i ich aktualizacji w tym zakresie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;

8) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w zakresie realizacji kursów obronnych i wyższych kursów obronnych;

9) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej - dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników urzędu Ministra Obrony Narodowej;

11) Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa - dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na realizację projektu „Akademia_CYBER.MIL";

12) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej - w zakresie dotacji udzielonej z budżetu Wojskowemu Instytutowi Techniki Pancernej i Samochodowej na realizację zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W zakresie wpłaty, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, właściwy jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 30 listopada 2023 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 15 grudnia 2023 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

5. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 6.

6. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 8 grudnia 2023 r.

7. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, upływa z dniem 27 października 2023 r.

8. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów do przedmiotowych umów (przed terminem ich zakończenia) pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części budżetowej.

§ 17.

1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2023 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej oraz rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2023 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;

2) przesyła się właściwym dysponentom środków budżetowych w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 18.

1. Ustala się wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2023 r. (§ 307-001) w wysokości określonej w załączniku Nr 13.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego nadzoruje wykorzystanie środków na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

3. Zmniejszenie lub zwiększenie limitów, o których mowa w ust. 1, dokonywane będzie decyzją dysponenta części budżetowej zmieniającą decyzję budżetową.

§ 19.

Wydatki z tytułu:

1) zwrotu opłat wizowych dokonanych w kraju przez żołnierzy i pracowników resortu w związku z ich skierowaniem i pełnieniem służby oraz wykonywaniem pracy poza granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych,

2) płatności za paliwa płynne dostarczone Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki

- realizuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Rozdział 3

Zasady uruchamiania środków budżetowych

§ 20.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Terminy uruchamiania w trakcie roku środków budżetowych oraz środków niewygasających ustala Departament Budżetowy.

§ 21.

1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej i subwencji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 16 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części budżetowej, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

§ 22.

Osoby funkcyjne lub instytucje realizujące wydatki, o których mowa w § 9 pkt 14, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON, należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.

§ 23.

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do wprowadzania, w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, wniosków do Ministra Finansów o wydanie decyzji dotyczących zmian budżetu w części 29 Obrona narodowa, w związku z uruchamianymi rezerwami budżetu państwa.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 24.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po I półroczu, a rozliczenie roczne do dnia 9 lutego 2024 r.

§ 25.

1. Dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 16 ust. 1, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą, Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia przekazania uczelni wojskowej informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 16 ust. 1, rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2023 r. do dnia 9 lutego 2024 r.

4. Osoby, o których mowa w § 16 ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2023 r. do dnia 23 lutego 2024 r.

§ 26.

1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 193)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP osobom funkcyjnym pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 27.

Dyrektor Departamentu Innowacji przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 9 lutego 2024 r.

§ 28.

Szef Agencji Uzbrojenia może występować raz na kwartał do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o ewentualne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich.

§ 29.

Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego.

§ 30.

1. Realizacja zadań jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego właściwego dysponenta środków budżetowych, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów-komendantów oraz szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego.

2. W ramach planu finansowego dysponentów środków budżetowych nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

3. Dysponenci środków budżetowych każdorazowo informują kierowników zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych o zmniejszeniu planów finansowych skutkujących zmianami zgłoszonych i zaakceptowanych potrzeb w zaopatrywanych jednostkach i komórkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 31.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. M. Wiśniewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 R.]

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE]]

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWE]

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH]

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2023 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 5

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2023 R. W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2023 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 6

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2023 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [PRZYCHODY I KOSZTY „ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO”]

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I KOSZTY „ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO"

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2023 R.]

Załącznik Nr 10

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 11

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 R.]

Załącznik Nr 12

WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [WYDATKI NA UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI ZAWODOWYMI NA 2023 R. (§ 307-001)]

Załącznik Nr 13

WYDATKI NA UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI ZAWODOWYMI NA 2023 R. (§ 307-001)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA