Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 31

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania oraz posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych pozwalających na identyfikację żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi posługują się wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214, z 2022 r. poz. 655, 1488 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214, z 2022 r. poz. 655, 1488 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289);

2) dokumencie - rozumie się przez to dokumenty publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394 i 1415) lub inne dokumenty, które uniemożliwiają ustalenie danych pozwalających na identyfikację żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi posługują się, wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze;

3) komórce wydającej dokumenty - rozumie się przez to komórkę organizacyjną Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, za której pośrednictwem Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wydaje dokumenty;

4) wnioskodawcy - rozumie się przez to komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej lub szefa wewnętrznej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze;

5) użytkowniku - rozumie się przez to żołnierza Żandarmerii Wojskowej wykonującego czynności operacyjno-rozpoznawcze.

§ 2.

1. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wydaje dokumenty na pisemny i uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę za pośrednictwem komórki wydającej dokumenty, która opiniuje wniosek.

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić Zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej do wydawania dokumentów w jego imieniu.

§ 3.

Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w której dokument będzie wykorzystywany;

2) uzasadnienie do potrzeby posiadania dokumentu przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz określenie okoliczności, w jakich będzie wykorzystywany;

3) rzeczywiste i fikcyjne dane osobowe użytkownika, w zakresie niezbędnym do opracowania danego rodzaju dokumentu obejmujące, w szczególności jego:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) miejsce zamieszkania i zameldowania;

4) w przypadku występowania o dokumenty potwierdzające uprawnienia lub kwalifikacje, kopie własnych dokumentów potwierdzających te uprawnienia lub kwalifikacje;

5) w przypadku występowania o wydanie dokumentu w postaci dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie wykonania badań technicznych środka transportu, na który wydawany jest ten dowód rejestracyjny;

6) aktualny wzór dokumentu, jeżeli nie został określony w odrębnych przepisach;

7) w przypadku występowania o wydanie dokumentu dotyczącego obiektu, kryptonim i numer rejestracyjny teczki obiektu;

8) inne informacje konieczne do opracowania treści dokumentu.

§ 4.

1. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, na szczególnie uzasadniony wniosek wnioskodawcy, może zezwolić użytkownikowi na uzyskanie w trybie administracyjnym, na podstawie posiadanego już dokumentu, wtórnika posiadanego dokumentu lub kolejnego dokumentu.

2. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie potrzeby uzyskania wtórnika posiadanego dokumentu lub kolejnego dokumentu, przyczyny jego uzyskania w trybie administracyjnym oraz okoliczności, w których będzie wykorzystywany.

3. O wydaniu użytkownikowi wtórnika dokumentu lub kolejnego dokumentu wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia, w formie pisemnej, komórkę wydającą dokument, a Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - organ, który sporządził dokument posiadany przez użytkownika.

§ 5.

1. Dokument potwierdzający określone uprawnienia lub kwalifikacje można wydać użytkownikowi posiadającemu te uprawnienia lub kwalifikacje na podstawie odrębnych przepisów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokument, o którym mowa w ust. 1, można wydać użytkownikowi, który nie posiada uprawnień wymaganych przez odrębne przepisy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zabronione jest podejmowanie przez użytkownika czynności, do których wykonywania uprawnia ten dokument.

§ 6.

1. Użytkownik może posługiwać się dokumentem wyłącznie w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

2. Użytkownik pobiera dokument wyłącznie na czas niezbędny do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

3. Dokumenty przechowują żołnierze wyznaczeni rozkazem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w komórce wydającej dokumenty, wewnętrznej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej wykonującej czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz żołnierze wyznaczeni rozkazem komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, którym przekazano dokumenty.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba stałego posiadania dokumentu przez użytkownika.

§ 7.

1. Ewidencję dokumentów prowadzą żołnierze wyznaczeni rozkazem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w komórce wydającej dokumenty, wewnętrznej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej wykonującej czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz żołnierze wyznaczeni rozkazem komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, którym przekazano dokumenty.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w postaci rejestru papierowego. Ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej.

§ 8.

Wydawanie i zwrot dokumentów przez użytkownika odbywa się za pokwitowaniem w rejestrze bieżącego wykorzystania prowadzonego w postaci papierowej.

§ 9.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej informuje o utracie albo zniszczeniu dokumentu oraz przyczynach tej utraty albo zniszczenia organ sporządzający dokument.

§ 10.

1. Dokumenty, które utraciły ważność, niewykorzystywane lub nieprzydatne w pracy operacyjno-rozpoznawczej wnioskodawca przekazuje do komórki wydającej dokumenty.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, komórka wydająca zwraca do organu sporządzającego dokument.

§ 11.

Do wydawania, posługiwania się, przechowywania, w tym ewidencji dokumentów stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi się posługują przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 290 oraz z 2015 r. poz. 212).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-04-06
  • Data obowiązywania: 2023-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe