REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 46

ZARZĄDZENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji umowy offsetowej związanej z pozyskaniem, w ramach umowy dostawy, od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki śmigłowców uderzeniowych AH-64E „Apache"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) oraz art. 2 pkt 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej „Zespołem", do przeprowadzenia negocjacji umowy offsetowej związanej z pozyskaniem, w ramach umowy dostawy, od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki śmigłowców uderzeniowych AH-64E „Apache", zwanej dalej „Umową Offsetową".

2. W trakcie przygotowania i prowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół działa na podstawie instrukcji negocjacyjnej, opracowanej w oparciu o „Procedurę zawarcia umowy offsetowej (umów offsetowych) związanej (związanych) z pozyskaniem, od Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE, pozyskiwanych w trybie umowy międzyrządowej w ramach FMS"1).

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - przedstawiciel Szefa Agencji Uzbrojenia;

2) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Szefa Agencji Uzbrojenia;

3) sekretarz - przedstawiciel Szefa Agencji Uzbrojenia;

4) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

d) przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

e) przedstawiciel Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,

f) czterech przedstawicieli Szefa Agencji Uzbrojenia,

g) przedstawiciel Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

h) dwóch przedstawicieli Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. W pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, mogą uczestniczyć:

1) przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) przedstawiciel Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej;

3) przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą brać udział w pracach Zespołu, świadcząc na jego rzecz pomoc prawną.

4. W pracach Zespołu, w charakterze wsparcia organizacyjno-technicznego, mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Agencji Uzbrojenia.

5. Osoby biorące udział w pracach Zespołu wykonują swoje zadania zgodnie z właściwością reprezentowanych resortów, urzędów, służb oraz komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i harmonogram kolejnych posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu składa we własnym imieniu oraz odbiera, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, od osób wskazanych w § 2 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218), oraz niezwłocznie przekazuje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zbierane są w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby składającej oświadczenie.

4. W przypadku, gdy odebrane oświadczenie nie zostało podpisane lub jest niezgodne z ustalonym wzorem albo osoba, która je złożyła oświadczyła w nim, że istnieją okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z prac Zespołu, przewodniczący Zespołu nie dopuszcza osoby, która złożyła takie oświadczenie do prac Zespołu, zawiadamiając o tym pisemnie organ lub instytucję, która wyznaczyła taką osobę. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia oświadczenia.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia Zespołu, z głosem doradczym bez prawa udziału w głosowaniu, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

7. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.

8. Sekretarz Zespołu niezwłocznie przekazuje osobom, o których mowa w § 2 ust. 1-3, sporządzone protokoły lub inne dokumenty lub ich projekty.

§ 4.

1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zespół może podejmować decyzje w trybie zdalnym, w tym obiegowym lub, z zastrzeżeniem, że decyzje nie obejmują informacji niejawnych, na posiedzeniach organizowanych w formule wideokonferencji, w formie uchwał, których tekst zostanie podpisany przez głosujących członków Zespołu i przesłany sekretarzowi na piśmie lub za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej.

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

4. Obserwatorzy, o których mowa w § 2 ust. 2, przedstawiciele Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 6, nie biorą udziału w głosowaniu.

5. Wewnętrzny tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 5.

1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów przejazdów, dojazdów oraz noclegów.

2. Proces negocjacji prowadzi się mając na uwadze konieczność zachowania ich transparentności, w szczególności poprzez dokumentowanie ich przebiegu w sposób umożliwiający ustalenie podejmowanych czynności i osób je realizujących.

3. Z procesu negocjacji sporządza się wykaz podmiotów biorących w nich udział, w tym ekspertów, zawierający co najmniej dla każdego z podmiotów:

1) nazwę podmiotu oraz wskazanie jego przedstawicieli biorących udział w procesie negocjacji;

2) terminy kontaktów;

3) formę kontaktu;

4) wskazanie pism, protokołów, korespondencji elektronicznej, opisujących przebieg procesu negocjacji, a w przypadku ich braku wskazanie sporządzonych notatek opisujących kontakty lub nagrań rejestrujących ich przebieg.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, jest tworzony na bieżąco w trakcie prac Zespołu.

§ 6.

1. Obsługę administracyjno-biurową oraz organizacyjno-techniczną Zespołu realizuje Agencja Uzbrojenia.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane w ramach planu wydatków Agencji Uzbrojenia.

§ 7.

1. Zespół powołuje się na czas wykonywania zadania, o którym mowa w § 1.

2. Z dniem zatwierdzenia Umowy Offsetowej przez Radę Ministrów:

1) Zespół ulega rozwiązaniu się;

2) zarządzenie traci moc.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Określonej przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 28 grudnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-21
  • Data wejścia w życie: 2023-04-22
  • Data obowiązywania: 2023-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA