REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 70

DECYZJA NR 59/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki absolwenta, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Szkoły Podoficerskiej Logistyki w Grupie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2, 3 i 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką", Szkoły Podoficerskiej Logistyki w Grupie, zwaną dalej „SPLog";

2) odznakę absolwenta SPLog, zwaną dalej „odznaką absolwenta";

3) oznakę rozpoznawczą SPLog, zwaną dalej „oznaką";

4) proporczyk na beret żołnierzy SPLog, zwany dalej „proporczykiem".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2;

5) wzór odznaki absolwenta określony w załącznikach Nr 3 i 4;

6) wzór legitymacji odznaki absolwenta określony w załącznikach Nr 5 i 6;

7) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 7,

b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 8;

8) wzór proporczyka określony w załączniku Nr 9.

§ 3.

Nadaje się:

1) regulamin odznaki określony w załączniku Nr 10;

2) regulamin odznaki absolwenta określony w załączniku Nr 11.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załączniki do decyzji Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 czerwca 2023 r. (poz. 70)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

.

Załącznik 3. [WZÓR SREBRNEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 3

WZÓR SREBRNEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 4. [WZÓR ZŁOTEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 4

WZÓR ZŁOTEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI SREBRNEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 5

WZÓR LEGITYMACJI SREBRNEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 6. [WZÓR LEGITYMACJI ZŁOTEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 6

WZÓR LEGITYMACJI ZŁOTEJ ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 7. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 7

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY

Załącznik 8. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 8

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE NA MUNDUR POLOWY

Załącznik 9. [WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 9

WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

Załącznik 10. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 10

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", Szkoły Podoficerskiej Logistyki w Grupie, zwanej dalej „SPLog", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników SPLog za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla SPLog. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego z obramowaniem barwy amarantowej i wklęsłymi ramionami. Użyta barwa amarantowa nawiązuje do historycznej barwy pododdziałów taborowych, które wykonywały w przeszłości zadania logistyczne. Górna połowa krzyża jest barwy granatowej, nawiązującej do barw służb logistycznych oraz szkolnictwa wojskowego. Dolna połowa krzyża jest barwy czarnej, symbolizującej techniczny charakter kształcenia. Pośrodku krzyża umieszczono herb powiatu świeckiego - miejsca stacjonowania SPLog. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się srebrna litera „S", na prawym ramieniu krzyża - srebrna litera „P", a na dolnym ramieniu krzyża - srebrne litery „Log". Użyte elementy stanowią skrót nazwy SPLog. Tło odznaki wypełnia w górnej części srebrne półkoło zębate - symbol logistyki, a w dolnej części srebrny półwieniec laurowy - symbol zwycięstwa.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Komendantowi SPLog, zwanemu dalej „Komendantem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w SPLog co najmniej roku;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w SPLog co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w SPLog przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla SPLog, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Komendant na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Komendant powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - kierownik Sekcji Szkolenia;

2) sekretarz - kierownik Sekcji Personalnej;

3) kierownik Sekcji Wychowawczej;

4) przedstawiciel pracowników SPLog.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu prawa do odznaki lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Komendantowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy SPLog skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych SPLog, za zgodą Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.

Załącznik 11. [REGULAMIN ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE]

Załącznik Nr 11

REGULAMIN ODZNAKI ABSOLWENTA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ LOGISTYKI W GRUPIE

1. Odznaka absolwenta, zwana dalej „odznaką", Szkoły Podoficerskiej Logistyki w Grupie, zwanej dalej „SPLog", jest zewnętrznym symbolem ukończenia kursu podoficerskiego prowadzonego w SPLog. Celem wprowadzenia odznaki jest uhonorowanie żołnierzy, którzy opanowali wiedzę i umiejętności, uzyskując kwalifikacje w specjalnościach logistycznych, niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych.

2. Odznaka nadawana jest w dwóch wzorach:

1) srebrnej odznaki absolwenta SPLog;

2) złotej odznaki absolwenta SPLog.

3. Wzór srebrnej odznaki absolwenta SPLog ma kształt koła o średnicy 45 mm. Podstawę odznaki stanowi okrąg, którego górna połowa stylizowana jest na koło zębate - symbol logistyki, a dolna na wieniec laurowy - symbol zwycięstwa. Na koło nałożony jest wizerunek skrzyżowanego miecza i kłosa, symbolizujący służby uzbrojenia i żywnościowe, na którym centralnie umieszczono tarczę z amarantową obwódką podzieloną w lewy skos na dwa pola barwy granatowej i czarnej. Na tarczy znajduje się wizerunek głowy i skrzydła orła z wyrastającą z jego barku wzniesioną ręką zbrojną z mieczem, będący elementem herbu powiatu świeckiego - miejsca stacjonowania SPLog. W dolnej części odznaki, pomiędzy kłosem i mieczem, umieszczono srebrną tabliczkę z szarym napisem „SPLog" - skrótem nazwy SPLog. Użyta barwa amarantowa obwódki nawiązuje do historycznej barwy pododdziałów taborowych, które wykonywały w przeszłości zadania logistyczne. Barwa granatowa górnego pola tarczy nawiązuje do barw służb logistycznych oraz szkolnictwa wojskowego. Barwa czarna dolnego pola tarczy symbolizuje techniczny charakter kształcenia. Półkoło zębate, półwieniec laurowy oraz wizerunek skrzyżowanego miecza i kłosa są barwy srebrnej.

4. Wzór złotej odznaki absolwenta SPLog ma kształt koła o średnicy 45 mm. Podstawę odznaki stanowi okrąg, którego górna połowa stylizowana jest na koło zębate - symbol logistyki, a dolna na wieniec laurowy - symbol zwycięstwa. Na koło nałożony jest wizerunek skrzyżowanego miecza i kłosa, symbolizujący służby uzbrojenia i żywnościowe, na którym centralnie umieszczono tarczę z amarantową obwódką podzieloną w lewy skos na dwa pola barwy granatowej i czarnej. Na tarczy znajduje się wizerunek głowy i skrzydła orła z wyrastającą z jego barku wzniesioną ręką zbrojną z mieczem, będący elementem herbu powiatu świeckiego - miejsca stacjonowania SPLog. W dolnej części odznaki, pomiędzy kłosem i mieczem, umieszczono złotą tabliczkę z szarym napisem „SPLog" - skrótem nazwy SPLog. Użyta barwa amarantowa obwódki nawiązuje do historycznej barwy pododdziałów taborowych, które wykonywały w przeszłości zadania logistyczne. Barwa granatowa górnego pola tarczy nawiązuje do barw służb logistycznych oraz szkolnictwa wojskowego. Barwa czarna dolnego pola tarczy symbolizuje techniczny charakter kształcenia. Półkoło zębate, półwieniec laurowy oraz wizerunek skrzyżowanego miecza i kłosa są barwy złotej.

5. Prawo do otrzymania odznaki we wzorze srebrnej odznaki absolwenta SPLog przysługuje absolwentom SPLog, którzy ukończyli kurs podoficerski prowadzony w SPLog.

6. Prawo do otrzymania odznaki we wzorze złotej odznaki absolwenta SPLog przysługuje absolwentom SPLog, którzy ukończyli kurs podoficerski prowadzony w SPLog z wybitnymi osiągnięciami lub zasługami, które przyczyniły się do rozwoju SPLog.

7. Odznakę nadaje Komendant SPLog, zwany dalej „Komendantem", a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Komendanta.

8. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

9. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

10. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystej zbiórki z okazji zakończenia nauki w SPLog, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

11. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

13. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych SPLog, za zgodą Komendanta.

14. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

15. Zakupu pozostałych odznak dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-06-07
  • Data obowiązywania: 2023-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA