REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 96

ZARZĄDZENIE Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 3 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) wykonywanie zadań na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa, w zakresie czynności nadzoru wobec jednostek organizacyjnych wskazanych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych, w ramach pośrednictwa, o którym mowa w tej decyzji;";

2) w § 12:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pełnomocnictwami lub upoważnieniami udzielonymi przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1.",

b) w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) opracowywanie analiz, opinii, informacji i innych materiałów odpowiednio do zakresu kompetencyjnego komórki organizacyjnej.",

c) w ust. 4 uchyla się pkt 2a;

3) w § 18 w ust. 1 wyrazy „Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni" zastępuje się wyrazami „Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni";

4) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Budżetowy odpowiada za planowanie i wykonywanie budżetu resortu, tworzenie systemu finansowania jednostek budżetowych resortu, organizację służby finansowej w resorcie oraz koordynację w resorcie zadań związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.",

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) opracowywanie prognoz kształtowania dochodów i wydatków obronnych na potrzeby planowania średniookresowego, uwzględniających:

- wydatki części budżetu 29 - Obrona narodowa na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

- wydatki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych,",

- w pkt 2:

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) opracowywanie planu finansowego dysponenta części budżetowej i dokonywanie w nim zmian,",

- - w lit. c skreśla się wyrazy „i Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych",

- w pkt 3 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) określanie zasad funkcjonowania i realizacji zadań przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne w zakresie wykonywania umowy dotyczącej obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych;",

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) koordynacja zadań związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym:

a) współudział w opracowywaniu i aktualizacji prognozy przychodów i wydatków oraz planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i jego zmian,

b) opracowanie informacji z realizacji planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.";

5) w § 22a w ust. 3:

a) w pkt 3 uchyla się lit. b,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługa i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz innych podmiotów wykonujących zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa wskazanych przez Ministra;",

c) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) monitorowanie ważności posiadanych licencji i certyfikatów oprogramowania użytkowanego w Ministerstwie;

7) koordynacja rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) oraz rekomendowanie rozwiązań związanych z jego bezpieczeństwem.";

6) w § 23:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Departament Infrastruktury odpowiada za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, określanie zasad ochrony środowiska w resorcie oraz projektowanie rozwiązań systemowych w zakresie budownictwa wojskowego oraz zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

2. Celem Departamentu jest zapewnienie warunków do zarządzania nieruchomościami, rozbudowy i utrzymania infrastruktury wojskowej zgodnie z potrzebami systemu obronnego państwa, jak również warunków do realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania.",

b) w ust. 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przygotowywanie materiałów analitycznych w zakresie:

a) ochrony przeciwpożarowej,

b) wojskowego dozoru technicznego,

c) gospodarki energetycznej w tym działań związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,

d) standaryzacji rozwiązań budowlanych w resorcie,

e) ochrony i zapewnienia ciągłości działania obiektów wojskowych zaliczanych do infrastruktury krytycznej,

f) budownictwa specjalnego

- na potrzeby sprawowania przez Ministra nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi za pośrednictwem Dyrektora Departamentu;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z:

a) uczestnictwa resortu w „Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa" (NSIP), w tym współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO oraz właściwymi instytucjami NATO,

b) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153), oraz innych umów międzynarodowych;",

- w pkt 5 po wyrazie „środowiska" dodaje się przecinek i wyrazy „w szczególności dotyczących pozyskiwania przez resort środków pozabudżetowych, w tym środków z UE, na realizację przedsięwzięć w tym zakresie",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

„9) udział w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju i polskich obszarów morskich ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

10) przygotowywanie rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;

11) współpraca z ministerstwem właściwym do spraw transportu w zakresie opracowania wykazu dróg o znaczeniu obronnym lub ich odcinków oraz ich finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Dróg Samorządowych.";

7) w § 23a w ust. 3:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ochrona praw własności intelektualnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego w sprawach z tego obszaru - z wyłączeniem zadań przypisanych innym komórkom i jednostkom organizacyjnym;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywanie w ramach pośrednictwa, o którym mowa w decyzji w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych, zadań dotyczących instytutów badawczych, z wyłączeniem instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia oraz instytutu, o którym mowa w § 22a ust. 3 pkt 4 lit. c, w szczególności wynikających z uprawnień Ministra jako organu nadzorującego.";

8) w § 24:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Departament Kadr odpowiada za zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia, procesem kształtowania dyscypliny wojskowej oraz kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia, kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia oraz żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

2. Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia, tworzenie warunków do kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie oraz systemu uposażeń żołnierzy.",

b) w ust. 3:

- w pkt 2:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) powoływanie do służby wojskowej, w tym do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zawodowej służby wojskowej żołnierzy kształconych w uczelniach wojskowych oraz rozmieszczanie, ocenianie i zwalnianie żołnierzy z zawodowej służby wojskowej,",

- - w lit. b wyrazy „rezerwie kadrowej" zastępuje się wyrazem „dyspozycji",

- - lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzenie ewidencji wojskowej w zakresie żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia, w tym identyfikacja potrzeb dotyczących zakresu informacyjnego i funkcjonalnego systemu teleinformatycznego, w którym ta ewidencja jest prowadzona,",

- - w lit. e po wyrazie „państwa" dodaje się wyrazy „oraz kwalifikowanie do udziału w studiach i kursach w uczelniach wojskowych w kraju",

- - lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) procedowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i medali resortowych żołnierzom, byłym żołnierzom, pracownikom resortu, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju), jak również nadzorowanie procesu wręczenia wyżej wymienionych odznaczeń i medali,",

- - lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) zastępstwo Ministra w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia oraz uposażeniem żołnierzy;",

- w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„planowanie i realizowanie procesu kształtowania dyscypliny wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia i żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, w tym:",

- w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia i żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, w tym:",

- w pkt 5:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową, dyscyplinarną i uposażeniową wobec żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia i żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, w tym:",

- - lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie służby wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia i żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi i ich uposażeń oraz dyscypliny wojskowej,",

- - dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) realizacja przedsięwzięć związanych z emisją legitymacji służbowych żołnierzy zawodowych.";

9) w § 25 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) realizacja zadań na rzecz rozpowszechniania w resorcie wiedzy w zakresie ochrony dóbr kulturalnych, w szczególności postanowień konwencyjnych i przepisów prawa krajowego;";

10) § 26 otrzymuje brzmienie:

㤠26. Departament Kontroli

1. Departament Kontroli odpowiada za organizowanie systemu kontroli oraz proces planowania i realizacji działalności kontrolnej w jednostkach organizacyjnych, organach i innych podmiotach, w zakresie posiadanych przez Ministra uprawnień kontrolnych wobec tych podmiotów, z wyłączeniem kontroli w zakresie gotowości mobilizacyjnej i bojowej oraz za prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie.

2. Celem działania Departamentu jest zapewnienie Ministrowi informacji o działaniu jednostek organizacyjnych, organów i innych podmiotów, wobec których Minister posiada uprawnienia kontrolne, funkcjonowaniu przyjętych w resorcie rozwiązań systemowych oraz zapewnienie Ministrowi i Dyrektorowi Generalnemu informacji na temat funkcjonowania komórek organizacyjnych.

3. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań dotyczących działalności kontrolnej w podmiotach, o których mowa w art. 6 w ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), z wyłączeniem działalności kontrolnej w zakresie gotowości mobilizacyjnej i bojowej;

2) planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej w zakresie posiadanych przez Ministra uprawnień kontrolnych oraz przedstawianie Ministrowi propozycji zamierzeń kontrolnych, z wyłączeniem działalności kontrolnej w zakresie gotowości mobilizacyjnej i bojowej;

3) prowadzenie kontroli funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 6 w ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w tym:

a) racjonalności, efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych,

b) wykonania budżetu przez dysponentów środków budżetowych oraz gospodarowania majątkiem przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w tym przez jednostki organizacyjne realizujące zadania poza granicami kraju i wydzielone do NATO i UE,

c) wykorzystywania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem gotowości mobilizacyjnej i bojowej,

d) ustalanie przyczyn powstania oraz wskazywanie kierunków działań naprawczych ujawnianych niegospodarności, naruszeń dyscypliny finansów publicznych i innych nieprawidłowości;

4) prowadzenie kontroli w podmiotach niewymienionych w art. 6 w ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

5) współpraca w zakresie działalności kontrolnej z Najwyższą Izbą Kontroli oraz z organami kontroli innych państw;

6) planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej.";

11) w § 27 w ust. 3:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem w uczelniach wojskowych kandydatów na oficerów;",

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) inicjowanie rozwoju potencjału naukowo-badawczego w uczelniach wojskowych poprzez aktywizację studentów i doktorantów, w tym organizacja konkursów mających na celu rozpowszechnianie działalności naukowej, popularyzowanie wizerunku Sił Zbrojnych oraz budowanie postaw patriotycznych, we współpracy z uczelniami.";

12) w § 28:

a) w ust. 2 po wyrazie „resorcie" dodaje się wyrazy „oraz ochrony danych osobowych w Ministerstwie",

b) w ust. 4 w pkt 3 po wyrazie „osobowych" dodaje się przecinek i wyrazy „w tym konsultowanie spraw oraz opracowywanie odpowiedniej dokumentacji z tego zakresu dla Ministerstwa",

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W Departamencie realizowana jest obsługa osoby upoważnionej do przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615), na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.";

13) § 30 otrzymuje brzmienie:

㤠30. Departament Polityki Zbrojeniowej

1. Departament Polityki Zbrojeniowej odpowiada za organizację i nadzorowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego (SpW), a także realizację przedsięwzięć dotyczących działalności Ministra w zakresie problematyki zbrojeniowej.

2. Celem Departamentu jest wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w szczególności poprzez wykorzystanie możliwości krajowego i zagranicznego przemysłu obronnego.

3. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) udział w procesie planowania rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego w zakresie problematyki zbrojeniowej, w tym:

a) identyfikowanie aktualnych i pożądanych możliwości udziału krajowego potencjału przemysłu obronnego w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,

b) prowadzenie analiz dotyczących pożądanych kierunków modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,

c) przygotowywanie propozycji działań do dokumentów strategicznych państwa w perspektywie średniookresowej w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,

d) przygotowywanie informacji w zakresie ustanawiania, utrzymania lub rozwoju zdolności przemysłowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewniających zachowanie bezpieczeństwa dostaw na potrzeby przygotowania wniosku o ocenę występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa;

2) udział w procesie programowania rozwoju Sił Zbrojnych, w tym inicjowanie - w ramach NATO, UE, innych organizacji międzynarodowych lub państw - prac projektowych dotyczących zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych;

3) organizowanie systemu pozyskiwania SpW i monitorowanie funkcjonowania tego systemu;

4) pełnienie funkcji organu wykonawczego Rady Modernizacji Technicznej, o której mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie Rady Modernizacji Technicznej;

5) organizowanie adekwatnych do potrzeb resortu działań w zakresie współpracy zbrojeniowej, w tym:

a) organizowanie działań w zakresie zagranicznej współpracy zbrojeniowej, w tym realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem w międzynarodowych projektach zbrojeniowych w ramach współpracy dwustronnej, wielostronnej, a także Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia NATO (CNAD) w zakresie:

- podejmowania działań na rzecz ustanowienia lub dołączenia strony polskiej do międzynarodowych projektów zbrojeniowych,

- koordynowania udziału w międzynarodowych projektach zbrojeniowych realizowanych przez komórki lub jednostki organizacyjne,

- prowadzenia międzynarodowych projektów zbrojeniowych, w których Departament pełni rolę wiodącą,

b) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 648 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w tym realizacja zadań na rzecz Ministra określonych w art. 648 tej ustawy;

6) wykonywanie zadań:

a) wynikających z uprawnień Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra w zakresie wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825) oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309),

b) w zakresie obowiązków Ministra, jako organu kontroli, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415).";

14) w § 32 w ust. 3:

a) w pkt 2 w lit. e wyrazy „art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330)" zastępuje się wyrazami „art. 291 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny",

b) w pkt 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kształtowanie systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz monitorowanie wielkości zatrudnienia i limitów zatrudnienia bazowego oraz realizacji wydatków na wynagrodzenia, w tym w szczególności:",

- po lit. a dodaje się lit. aa i ab w brzmieniu:

„aa) opracowywanie projektów decyzji w sprawie limitów zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń,

ab) uzgadnianie i opiniowanie dokumentów koncepcyjnych, planistycznych oraz dokumentów organizacyjno-etatowych, z wyłączeniem dokumentów dotyczących Ministerstwa, z uwzględnieniem limitów zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń oraz skutków społecznych dotyczących pracowników, a także pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,",

c) w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w zakresie:

- prowadzenia postępowań powypadkowych i odszkodowawczych żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 527 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

- opracowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania odszkodowania, o którym mowa w art. 520 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;";

15) w § 33 w ust. 3:

a) w pkt 3:

- w lit. a wyrazy „wytycznych Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami „projektu wytycznych",

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) uzgadnianie zakresu udziału działów administracji rządowej w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej i opracowywanie dokumentu „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej",",

- uchyla się lit. f,

- lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) planowanie, organizowanie i realizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz koordynowanie działalności ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli;",

b) uchyla się pkt 6;

16) w § 34:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem Departamentu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie na rzecz pełniących służbę, zatrudnionych, weteranów i weteranów poszkodowanych oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich personelu cywilnego.",

b) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określenie standardów:

a) ochrony zdrowia i opieki psychologicznej,

b) wytwarzania, przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,

c) osłony sanitarnohigienicznej

- w resorcie;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) określanie standardów i wymagań osłony weterynaryjnej w resorcie, przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących używanie psów i koni w Siłach Zbrojnych oraz monitorowanie regulacji prawnych z tego obszaru;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizacja zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie, w tym:

a) projektowanie rozwiązań systemowych w tym zakresie,

b) prowadzenie spraw dotyczących nakładania na SPZOZ i IB zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzoru nad ich realizacją,

c) realizacja zadań na potrzeby zaspokajania dodatkowych potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 11a i 11b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)),

d) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie orzecznictwa wojskowo-lekarskiego;",

- uchyla się pkt 11,

- uchyla się pkt 13;

17) w § 35:

a) w ust 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowanie rekrutacji i nadzór nad prowadzeniem szkolenia żołnierzy zawodowych (z wyłączeniem rekrutacji kandydatów do służby na stanowiskach wojskowych zaszeregowanych od stopnia generała brygady i wyższego) będących kandydatami do wyznaczenia na stanowiska w ataszatach obrony w placówkach zagranicznych oraz w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, a także obsługa administracyjno-kadrowa żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego w ataszatach obrony w placówkach zagranicznych oraz żołnierzy zawodowych w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w zakresie obserwatorów wojskowych i ekspertów narodowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych:

a) organizowanie rekrutacji kandydatów,

b) opracowanie harmonogramu przygotowania kandydatów i nadzór nad jego realizacją,

c) obsługa administracyjno-kadrowa,

d) monitorowanie udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;",

- w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wniosków Ministra do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie zgód na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego;";

18) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 odpowiada za działalność kompetencyjną i organizacyjno-etatową w resorcie oraz określanie potrzeb mobilizacyjnych i wojennych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych realizowanych w ramach programowania rozwoju Sił Zbrojnych w zakresie stanów osobowych i świadczeń na rzecz obrony.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz do ich pokojowego, kryzysowego, mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania",

c) w ust 3:

- uchyla się pkt 2,

- w pkt 4:

- - lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) opracowywanie meldunków o stanie wojsk,",

- - w lit. e skreśla się wyrazy „oraz ewidencji wojskowej",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w zakresie uzupełnień Sił Zbrojnych realizowanie na rzecz Ministra oraz Dyrektora Departamentu Kadr zadań związanych z mobilizacyjnym rozmieszczaniem w strukturach wojennych, w tym międzynarodowych, żołnierzy zawodowych będących w kompetencji tych osób;",

- uchyla się pkt 6,

- w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) koordynowanie realizacji zadań Szefa SG WP dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym w kraju i za granicą oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy, pracowników i pracowników Ministerstwa;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra, jako organu wyższego stopnia, w sprawach świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 309 i art. 312 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.";

19) w § 38 w ust. 3 uchyla się pkt 5a;

20) w § 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Logistyki - P4 odpowiada za zarządzanie systemem funkcjonalnym logistyki w resorcie, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do zabezpieczenia logistycznego działań oraz opracowywanie planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców, zgłaszanie potrzeb Sił Zbrojnych do Rządowego Programu Rezerw Strategicznych (RPRS), a także koordynowanie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS).",

b) w ust. 3:

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„programowanie rozwoju systemu funkcjonalnego logistyki oraz koordynowanie jego rozwoju w Siłach Zbrojnych we wszystkich podsystemach oraz obszarach HNS, mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych, w tym:",

- w pkt 8 wyraz „PMG" zastępuje się wyrazami „planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców",

- w pkt 9 po wyrazie „Zbrojnymi" skreśla się przecinek i wyrazy „w tym TOAW,";

21) w § 40 w ust. 3:

a) w pkt 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa",

- w lit. d po wyrazie „obronnych" skreśla się przecinek i wyrazy „w tym udział w określaniu wymagań obronnych w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego",

- po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

„da) koordynowanie procesu przygotowywania wniosków inwestycyjnych, o których mowa w przepisach dotyczących zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, w tym ich ewidencjonowanie i weryfikacja;",

- uchyla się lit. e,

b) uchyla się pkt 4;

22) w § 42 w ust. 3 w pkt 5 wyraz „CPR" zastępuje się wyrazami „planów rzeczowych";

23) w § 48 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zapewnienie realizacji zadań przypisanych w „Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" dla komórki wewnętrznej właściwej w zakresie spraw archiwizacji dokumentacji jawnej;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178, z 2021 r. poz. 142, 214 i 256 oraz z 2022 r. poz. 58.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234 i 1429.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-09-01
  • Data obowiązywania: 2023-09-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA