REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 98

DECYZJA Nr 85/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie naboru do centrów szkolenia w 2024 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2024 r. szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych będzie realizowane w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, zwanych dalej „centrami szkolenia".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do centrów szkolenia przeprowadza się spośród osób o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2023 r. poz. 557 i 834), zwanego dalej „rozporządzeniem", posiadających co najmniej świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły zasadniczej lub szkoły zawodowej.

§ 3.

1. Limit przyjęć do centrów szkolenia wynosi 139 miejsc.

2. Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 2024 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe, o którym mowa w decyzji, realizuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do szefa dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji, w sposób określony w art. 79 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615) wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w centrum szkolenia wraz z dołączonymi do nich dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia, w następujących terminach:

1) do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - do dnia 7 marca 2024 r.;

2) do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych:

a) do dnia 27 października 2023 r. - I edycja (rozpoczęcie w dniu 4 marca 2024 r. - zakończenie w dniu 5 listopada 2024 r.),

b) do dnia 26 kwietnia 2024 r. - II edycja (rozpoczęcie w dniu 2 września 2024 r. - zakończenie w dniu 6 maja 2025 r.).

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

3. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w centrum szkolenia.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do centrów szkolenia stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do centrów szkolenia uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) a także mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Dyrektora Departamentu Kadr.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do centrów szkolenia na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) i przekażą komendantom centrów szkolenia, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do centrów szkolenia odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc, określonego w załączniku do decyzji;

2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji;

3) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem centrów szkolenia do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4) komendanci centrów szkolenia - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego w centrach szkolenia.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, o których mowa w § 3 ust. 1, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci centrów szkolenia, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dyrektora Departamentu Kadr oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.

§ 10.

Komendanci centrów szkolenia przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr odpowiednio:

1) harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w centrach szkolenia - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w centrum szkolenia - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po dniu jego zakończenia;

3) meldunek o stawieniu się osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w centrum szkolenia - w terminie 14 dni od dnia ich stawiennictwa w centrum szkolenia;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia wojskowego - w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego szkolenia.

§ 11.

1. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiada za działania promocyjne wszystkich form kształcenia skierowane do osób, ujętych w załączniku do decyzji.

2. Działania promocyjne Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji realizuje we współpracy z komendantami centrów szkolenia oraz z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITU MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH W 2024 R. PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)]

Załącznik do decyzji Nr 85/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2023 r. (poz. 98)

ZESTAWIENIE LIMITU MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH W 2024 R. PRZYGOTOWUJĄCE DO PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH)

Kod i nazwa korpusu osobowego

Kod i nazwa grupy osobowej

DYSPONENT LIMITU

DKWS

DGW

IWspSZ

DKWOC

KGŻW

OGÓŁEM

28

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

B

eksploatacji systemów łączności


20

4

15

10

49

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI


20

4

15

10

49

26

W OJSK SPECJALNYCH

B

lądowych działań specjalnych

45

45

D

wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych

45

45

RAZEM CENTRUM SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH

90

90

OGÓŁEM W CENTRACH SZKOLENIA

90

20

4

15

10

139

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-09-08
  • Data obowiązywania: 2023-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA