REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 99

DECYZJA Nr 86/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie naboru do szkół podoficerskich w 2024 r. na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej zakończone egzaminem na podoficera

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2024 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów przeprowadza się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu, zwanych dalej „szkołami podoficerskimi".

§ 2.

Nabór na szkolenie wojskowe do szkół podoficerskich przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz.U. poz. 1448 oraz z 2023 r. poz. 557 i 834), zwanego dalej „rozporządzeniem", posiadających co najmniej świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej albo szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 3.

1. Limit przyjęć do szkół podoficerskich wynosi 1202 miejsca.

2. Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2024 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych), określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe, o którym mowa w decyzji, realizuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 5.

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do szefa dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji w sposób określony w art. 79 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615), wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 6 rozporządzenia, w następujących terminach:

1) do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu - do dnia 15 czerwca 2024 r.;

2) do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie:

a) w grupach osobowych:

- przeciwlotniczych zestawów rakietowych,

- bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów,

- ruch lotniczy,

- artylerii przeciwlotniczej,

- radiotechniczna,

- inżynieryjno-lotnicza - I edycja (rozpoczęcie szkolenia marzec 2024 r.)

- do dnia 15 listopada 2023 r.,

b) w grupie osobowej inżynieryjno-lotnicza - II edycja (rozpoczęcie szkolenia lipiec 2024 r.) - do 2 kwietnia 2024 r.,

c) w grupie osobowej inżynieryjno-lotnicza - III edycja (rozpoczęcie szkolenia listopad 2024 r.) - do dnia 9 sierpnia 2024 r.;

3) do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce - do dnia 26 lipca 2024 r.;

4) do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu:

a) I edycja (rozpoczęcie szkolenia styczeń 2024 r.) - do dnia 23 października 2023 r.,

b) II edycja (rozpoczęcie szkolenia kwiecień 2024 r.) - do dnia 2 stycznia 2024 r.,

c) III edycja (rozpoczęcie szkolenia październik 2024 r.) - do dnia 10 czerwca 2024 r.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 970).

3. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia mogą być dostarczone do komisji rekrutacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

§ 6.

1. Podstawę przyjęcia osób do szkół podoficerskich stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podoficerskich uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nie osoby oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Dyrektora Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - przedstawiciele Dowódcy Garnizonu Warszawa.

3. Preferowane kierunki wykształcenia oraz kwalifikacje osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do szkół podoficerskich na potrzeby właściwego korpusu osobowego (grupy osobowej) określą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), i przekażą komendantom szkół podoficerskich, Dyrektorowi Departamentu Kadr, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

§ 7.

Za przeprowadzenie naboru do szkół podoficerskich odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc, określonego w załączniku do decyzji;

2) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem szkół podoficerskich do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

3) komendanci szkół podoficerskich - w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.

§ 8.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, o którym mowa w § 3 ust. 1, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 8, ustalają komendanci szkół podoficerskich, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr, Dowódcę Garnizonu Warszawa w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) określonej w załączniku do decyzji.

§ 10.

Komendanci szkół podoficerskich przesyłają Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr, a w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa:

1) harmonogram w zakresie realizacji procesu rekrutacji i szkolenia wojskowego w szkołach podoficerskich - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji;

2) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po dniu jego zakończenia;

3) meldunek o stawieniu się osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej - w terminie 14 dni od dnia ich stawiennictwa w szkole podoficerskiej;

4) sprawozdanie z przebiegu szkolenia wojskowego - w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

§ 11.

1. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiada za działania promocyjne wszystkich form kształcenia skierowanych do osób niebędących żołnierzami, ujętych w załączniku do decyzji.

2. Działania promocyjne Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji realizuje we współpracy z komendantami szkół podoficerskich oraz z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 ust. 3 oraz § 10 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2024 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)]

Załącznik do decyzji Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2023 r. (poz. 99)

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2024 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-09-08
  • Data obowiązywania: 2023-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA