REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 100

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W 2024 r. przeprowadza się nabór na kurs oficerski do następujących uczelni wojskowych:

1) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej „WAT";

2) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej „AMW";

3) Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej „AWL";

4) Lotniczej Akademii Wojskowej, zwanej dalej „LAW".

§ 2.

Nabór na kurs oficerski do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2023 r. poz. 557 i 834), zwanego dalej „rozporządzeniem", posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

2) osób będących pracownikami resortu Obrony Narodowej, o których mowa w decyzji Nr 166/DSS Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2023 r. w sprawie promowania pełnienia służby wojskowej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (niepublikowana), którzy są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

3) podoficerów zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);

4) szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

§ 3.

Limit przyjęć na kurs oficerski dla kandydatów na oficerów w 2024 r. przygotowujący do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.

§ 4.

Tryb przeprowadzenia naboru w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na kurs oficerski realizuje się zgodnie z rozporządzeniem.

§ 5.

Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych uzgadniają z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorem Departamentu Kadr szczegółowe warunki przyjęć na kurs oficerski.

§ 6.

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi:

1) o których mowa w § 2 pkt 1, ubiegające się o przyjęcie na kurs oficerski w uczelniach wojskowych, składają wnioski do szefa dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji, w sposób określony w art. 79 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615), w następujących terminach:

a) do dnia 15 maja 2024 r. na 12 - miesięczny kurs oficerski, realizowany w AMW,

b) do dnia 1 października 2023 r. na 3 - miesięczny kurs oficerski, realizowany w WAT,

c) do dnia 7 czerwca 2024 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL,

d) do dnia 29 stycznia 2024 r. na 3-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL,

e) do dnia 10 czerwca 2024 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w LAW;

2) o których mowa w § 2 pkt 2, ubiegające się o przyjęcie na kurs oficerski w uczelniach wojskowych, składają wnioski do szefa dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji w sposób określony w art. 79 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny w następujących terminach:

a) do dnia 15 maja 2024 r. na 3 - miesięczny kurs oficerski, realizowany w AMW,

b) do dnia 29 stycznia 2024 r. na 3 - miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL,

c) do dnia 1 października 2023 r. na 3 - miesięczny kurs oficerski, realizowany w WAT.

§ 7.

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

1) do dnia 29 stycznia 2024 r. na 3-miesięczny kurs oficerski, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowany w AWL;

2) do dnia 9 października 2023 r. na 6-miesięczny kurs oficerski, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowany w AWL;

3) do dnia 7 czerwca 2024 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, w przypadku szeregowych zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4, realizowany w AWL;

4) do dnia 12 stycznia 2024 r. na 6-miesięczny kurs oficerski, w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowany w LAW;

5) do dnia 1 lipca 2024 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, w przypadku szeregowych zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 4, realizowany w LAW;

6) do dnia 16 października 2023 r. na 6-miesięczny kurs oficerski w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowane w AMW

7) do dnia 19 sierpnia 2024 r. na 6-miesięczny kurs oficerski w przypadku podoficerów zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 3, realizowany w WAT.

§ 8

. Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski na potrzeby korpusu osobowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

§ 9.

1. Osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wymaganych kwalifikacji, mogą dostarczyć do komisji rekrutacyjnej świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o przyjęcie na kurs oficerski oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 6 pkt 4 i 5 rozporządzenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej.

2. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1, ubiegające się o przyjęcie na kurs oficerski na potrzeby korpusu osobowego medycznego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej w uczelni wojskowej, powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, wydanego na podstawie przepisów branżowych regulujących wykonywanie danego zawodu medycznego.

§ 10.

1. Podstawę przyjęcia osób na kurs oficerski w uczelniach wojskowych stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

2. W procesie postępowania rekrutacyjnego uczestniczą osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nie osoby, oraz przedstawiciele Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także mogą uczestniczyć przedstawiciele Dyrektora Departamentu Kadr, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz osoby spoza resortu obrony narodowej zaproszone w charakterze ekspertów.

3. Wskazane jako przydatne kierunki ukończonych studiów określą i prześlą do Departamentu Kadr, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji:

1) osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) - w porozumieniu z Rektorami-Komendantami uczelni wojskowych;

2) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w porozumieniu z rektorami-komendantami uczelni wojskowych oraz osobami wskazanymi w pkt 1, dla kursu oficerskiego realizowanego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

4. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia decyzji, prześlą Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego harmonogram rekrutacji i plan realizacji kursu oficerskiego w tych uczelniach.

5. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, informują Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

§ 11.

W przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, nie posiadających ukończonego kierunku studiów, o którym mowa w § 10 ust. 3, Dyrektor Departamentu Kadr może ze względu na Potrzeby Sił Zbrojnych RP pozytywnie zaopiniować wniosek, o którym mowa w § 6 oraz umożliwić tym osobom udział w postępowaniu rekrutacyjnym w uczelni wojskowej.

§ 12.

W ramach postępowania rekrutacyjnego sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się:

1) dla żołnierzy zawodowych - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 332 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi - zgodnie z regułami określonymi przez senat uczelni wojskowej.

§ 13.

Za przeprowadzenie naboru na kurs oficerski w uczelniach wojskowych w 2024 r. odpowiadają:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie kwalifikowania kandydatów do postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski w uczelni wojskowej oraz określenia limitu przyjęć wskazanego w załączniku do decyzji i nadzoru nad ich przestrzeganiem;

2) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelniach wojskowych oraz w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego - w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację kursu oficerskiego;

3) Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez wojskowe centra rekrutacji;

4) Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.

§ 14.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, o którym mowa w § 3, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

§ 15.

Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 14, ustalają rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osoby, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) .

§ 16.

Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przesyłają:

1) Dyrektorowi Departamentu Kadr:

a) sprawozdanie z postępowania rekrutacyjnego - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po dniu jego zakończeniu,

b) imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na kurs oficerski, zawierającą stopień wojskowy, PESEL i miejsce pełnienia służby (nazwę jednostki wojskowej) - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęciem kursu oficerskiego.

c) meldunek o stawieniu się osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej na kursie oficerskim oraz żołnierzy zawodowych zakwalifikowanych na kurs oficerski - w terminie 7 dni od dnia ich stawienia się w uczelni wojskowej;

2) Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - sprawozdanie i meldunek, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i c, w terminach w nich wskazanych;

3) stosownie do potrzeb: Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz poszczególnym dowódcom (szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którym podlegają zakwalifikowani na kurs oficerski żołnierze - imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na kurs oficerski, o której mowa w pkt 1 lit b, celem powiadomienia ich bezpośrednich przełożonych;

4) osobom, o których mowa w art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, posiadającym kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) - imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych, zakwalifikowanych na kurs oficerski w uczelniach wojskowych.

§ 17.

1. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiada za działania promocyjne wszystkich form kształcenia skierowanych do osób niebędących żołnierzami, o których mowa w załączniku do decyzji.

2. Działania promocyjne Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji realizuje we współpracy z rektorami-komendantami uczelni wojskowych oraz z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

3. Dowódcy, komendanci, szefowie, dyrektorzy odpowiednio jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, umożliwią osobom, o których mowa w § 2 pkt 2, przygotowanie się do postępowania rekrutacyjnego na kurs oficerski, prowadzonego w uczelniach wojskowych oraz udział w tym postępowaniu.

§ 18.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 10 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE LIMITU PRZYJĘĆ NA KURS OFICERSKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW PRZYGOTOWUJĄCY DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH) W 2024 R.]

Załącznik do decyzji Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2023 r. (poz. 100)

ZESTAWIENIE LIMITU PRZYJĘĆ NA KURS OFICERSKI DLA KANDYDATÓW NA OFICERÓW PRZYGOTOWUJĄCY DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W OKREŚLONYCH KORPUSACH OSOBOWYCH (GRUPACH OSOBOWYCH) W 2024 R.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-09-08
  • Data obowiązywania: 2023-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA