REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 102

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie, utworzonemu zarządzeniem Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 139, z 2014 r. poz. 177 i 407 oraz z 2022 r. poz. 167), działającemu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) w formie jednostki budżetowej, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 311).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [STATUT PODMIOTU LECZNICZEGO SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO W WARSZAWIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 11/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2023 r. (poz. 102)

STATUT PODMIOTU LECZNICZEGO SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

§ 1.

1. Podmiot leczniczy Służba Wywiadu Wojskowego w Warszawie jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429).

2. Działalność lecznicza jest prowadzona przez Ambulatorium Służby Wywiadu Wojskowego, zwane dalej „Ambulatorium SWW".

3. Siedzibą Ambulatorium SWW jest miasto Warszawa.

4. Obszarem działania Ambulatorium SWW jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ambulatorium SWW określa regulamin organizacyjny Ambulatorium SWW.

6. Ambulatorium SWW używa pieczęci podłużnej o treści: „Służba Wywiadu Wojskowego - Ambulatorium", z adresem.

§ 2.

Ambulatorium SWW działa na podstawie ustaw, statutu oraz „Regulaminu organizacyjnego" Ambulatorium SWW.

§ 3.

1. Celem Ambulatorium SWW jest wykonywanie działalności leczniczej dla funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników Służby Wywiadu Wojskowego określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991), w szczególności w zakresie szczepień ochronnych, opieki stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dopuszczających do pracy lub służby, a także wynikającym z potrzeb związanych z realizacją ustawowych zadań przez Służbę Wywiadu Wojskowego.

2. Ambulatorium SWW udziela również świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

§ 4.

Działalnością Ambulatorium SWW kieruje Szef Służby Wywiadu Wojskowego za pośrednictwem dyrektora Biura Finansowo - Logistycznego Służby Wywiadu Wojskowego i przy pomocy kierownika Ambulatorium SWW.

§ 5.

W skład Ambulatorium SWW mogą wchodzić w szczególności:

1) gabinet lekarski;

2) gabinet stomatologiczny;

3) gabinet rehabilitacyjny;

4) gabinet zabiegowy;

5) gabinet profilaktyczny (medycyna pracy).

§ 6.

Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania Ambulatorium SWW określa Szef Służby Wywiadu Wojskowego w „Regulaminie organizacyjnym" Ambulatorium SWW.

§ 7.

Działalność Ambulatorium SWW jest finansowana ze środków budżetowych Służby Wywiadu Wojskowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-30
  • Data wejścia w życie: 2023-09-14
  • Data obowiązywania: 2023-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA