REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 103

DECYZJA Nr 89/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) w związku z § 1 pkt 8 lit. a, c i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1

. W decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11) wprowadza się w następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wytyczne określają wymagania oraz zasady dotyczące znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej na podstawie umów o udzielenie zamówienia publicznego.";

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [Wytyczne określające wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej]

Załącznik do decyzji Nr 89/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 września 2023 r. (poz. 103)

Wytyczne określające wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wytyczne określają wymagania oraz zasady dotyczące znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej na podstawie umów o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej określa się zgodnie z zasadami i przepisami, o których mowa w ust. 1, obowiązującymi Normami Obronnymi, Normami STANAG, wynikającymi z ratyfikowanych umów międzynarodowych związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w NATO oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w § 2.

3. Użyte w wytycznych określenia oznaczają:

1) ADC - automatyczne gromadzenie danych (ang. Automatic Data Capture), bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu komputerowego lub innego urządzenia sterowanego mikroprocesorem bez użycia klawiatury, z użyciem określonej techniki ADC, np.: kodów kreskowych;

2) dostawca - osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub osobę fizyczną realizującą dostawę wyrobu (opakowanie, oznakowanie, transport i jego przekazanie) na rzecz komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej w ramach umowy z wykonawcą, w tym dystrybutora, importera lub producenta;

3) etykieta logistyczna - oznaczenie indywidualne jednostki logistycznej, zwane też etykietą transportową lub etykietą wysyłkową;

4) instytucja ekspercka - jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej właściwą w zakresie danego rodzaju sprzętu wojskowego;

5) GIAI - Globalny Identyfikator Indywidualnych Zasobów (ang. Global Individual Asset Identifier) identyfikator GS1 przeznaczony do identyfikacji zasobu numerem jednostki kodującej i indywidualnym identyfikatorem wewnętrznym;

6) GLN - Globalny Numer Lokalizacyjny (ang. Global Location Number) identyfikator GS1 przeznaczony do identyfikacji przedsiębiorstwa/organizacji jako jednostki prawnej lub do identyfikacji fizycznych lokalizacji jednostek logistycznych/handlowych (np.: regały, półki lub pola odkładcze w magazynie) dla potrzeb ADC;

7) grupy materiałowe - specyfikują pozycje materiałowe dla potrzeb znakowania wyrobów kodami kreskowymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ze względu na odrębny zakres informacyjny oraz cechy techniczno-eksploatacyjne etykiet z kodem kreskowym stosownie do rodzaju asortymentu i przeznaczenia produktów wyróżnia się:

a) Grupę materiałową 1 - produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne,

b) Grupę materiałową 2 - przedmioty umundurowania i wyekwipowania,

c) Grupę materiałową 3 - środki bojowe,

d) Grupę materiałową 4 - materiały pędne i smary (MPS),

e) Grupę materiałową 5 - pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy niewymieniony w lit. a-d;

8) ITIP - (ang. Identification of pieces of trade item, poprzednia nazwa GCTIN - Globalny Identyfikator Części Jednostki Handlowej ang. Global Component Trade Item Number) identyfikator GS1 przeznaczony do identyfikacji części jednostki handlowej: GTIN z określeniem numeru części i liczby wszystkich części z jakich składa się wyrób wieloczęściowy;

9) GRAI - Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (ang. Global Returnable Asset Identifier) identyfikator GS1 przeznaczony do identyfikacji zasobu: GTIN z nieobowiązkowym numerem seryjnym;

10) GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number) identyfikator GS1 przeznaczony do identyfikacji jednostek handlowych, różniących się od innych projektem lub zawartością;

11) hierarchia opakowań (struktura opakowaniowa) - zależności ilościowe i fizyczne jednostek opakowaniowych nadrzędnych i podrzędnych, określające ile, jakich opakowań podrzędnych znajduje się w opakowaniu nadrzędnym - z punktu widzenia funkcjonalności w łańcuchu dostaw wyróżnia się:

a) jednostki handlowe detaliczne o stałej i o zmiennej ilościowo zawartości,

b) jednostki handlowe niedetaliczne o stałej i o zmiennej ilościowo zawartości,

c) jednostki logistyczne handlowe o stałej i o zmiennej ilościowo zawartości,

d) jednostki logistyczne niehandlowe o jednorodnej rodzajowo zawartości (w tym standardowy mix) i o zróżnicowanej zawartości (mix);

12) Identyfikator Zastosowania GS1 (IZ) (ang. Application Identifier) - informację uzupełniającą przedstawianą w symbolice kodu kreskowego GS1, w szczególności GS1-128 lub GS1 DataMatrix, zgodnie ze standardem Systemu GS1;

13) Jednolity Indeks Materiałowy (JIM) - kod alfanumeryczny jednoznacznie identyfikujący wyrób lub jego element (bez danych produkcyjnych) stosowany w resorcie obrony narodowej;

14) jednostka handlowa - pozycję materiałową, która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw - identyfikacja i oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów kreskowych GS1 umożliwia automatyzację detalicznego punktu sprzedaży, przyjmowania, kompletacji i wydań wyrobów, gospodarki zapasami, automatycznego ponawiania zamówień, analizy sprzedaży i szerokiego zakresu innych aplikacji biznesowych;

15) jednostka handlowa sztukowa - wyrób, materiał, towar, produkt o stałej ilości, dla którego jednostką miary są sztuki;

16) jednostka logistyczna - zwartą, najczęściej zbiorczą formę opakowaniową, posiadającą własny Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC) i oznakowaną etykietą logistyczną GS1 z kodem kreskowym, służącą do przechowywania i transportowania wyrobów - stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek logistycznych w całym łańcuchu dostaw;

17) jednostka logistyczna handlowa - jednostkę logistyczną, która występuje na liście produktów producenta jako jednostka, która jest zamawiana, wyceniana i fakturowana - jednostka ta może mieć stałą lub zmienną ilość i dotyczyć także wyrobów sprzedawanych luzem;

18) jednostka logistyczna niehandlowa - jednostkę logistyczną utworzoną dla celów transportu i dystrybucji;

19) jednostka logistyczna jednorodna - jednostkę logistyczną zawierającą jeden typ jednostki handlowej;

20) jednostka logistyczna niejednorodna - jednostkę logistyczną zawierającą różne rodzaje jednostek handlowych na najwyższym poziomie pakowania;

21) Karta wyrobu - wniosek zgłoszeniowy do systemu jednolitego indeksu materiałowego dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN według Systemu GS1 występujących w dostawach wyrobów do resortu obrony narodowej;

22) NSN - unikalny numer magazynowy NATO (ang. NATO Stock Number) przydzielany na zasadach określonych przez NATO w ramach kodyfikacji wyrobów o przeznaczeniu obronnym;

23) odbiorca - jednostkę organizacyjną resortu obrony wskazaną w umowie przyjmującą na swoją ewidencję ilościowo-wartościową wyrób stanowiący przedmiot zamówienia;

24) opakowanie detaliczne - opakowanie stosowane dla wyrobów sprzedawanych w handlu detalicznym mogących stanowić przedmiot obrotu magazynowego;

25) opakowanie typu standardowy mix - formę opakowaniową zawierającą zestaw określonych wyrobów w uzgodnionych ilościach, np.: zestaw narzędzi;

26) organ logistyczny - jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej właściwą w sprawach logistycznych danego rodzaju sprzętu wojskowego;

27) organizacja krajowa GS1 (ang. GS1 Member Organization) - organizację będącą uczestnikiem Systemu GS1, odpowiedzialną za administrowanie Systemem GS1 w danym kraju (lub przypisanym obszarze) oraz zarządzanie prawidłowym stosowaniem Systemu GS1 przez organizacje członkowskie, w tym jednostki resortu obrony narodowej - organizacją krajową GS1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Fundacja GS1 Polska;

28) organizator systemu JIM - jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć organizacyjno-funkcjonalnych i technicznych w zakresie utrzymania i dystrybuowania bazy danych JIM - organizatorem systemu JIM w resorcie obrony narodowej jest Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ);

29) partia kompletacji - numer nadany dla grupy wyrobów przez wykonawcę na etapie zestawiania towarów według zamówienia - w ramach niniejszych wytycznych dotyczy środków bojowych jako wyrobów wieloczęściowych;

30) pozycja materiałowa - jednoznaczny identyfikator opakowania zawierający między innymi: surowiec, materiał, towar, artykuł, wyrób, które występują w magazynie w postaci fizycznej oraz są precyzyjnie opisane w bazie danych systemu informatycznego - pojęcie pozycji materiałowej stanowi uogólnienie znaczeń, które często używane są zamiennie, a dotyczą materiału, występującego w różnych postaciach fizycznych;

31) produkt leczniczy - produkt, którego definicja została określona w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) wyróżnia się np.:

a) produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza - Rp,

b) produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza - OTC;

32) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dokument opisujący tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia oraz inne wymagane dane niezbędne do udzielenia zamówienia. Ilekroć w wytycznych jest mowa o SWZ należy przez to rozumieć również inny, odpowiedni dokument, wymagany dla zamówień, do których nie sporządza się SWZ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);

33) sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

34) SSCC - Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (ang. Serial Shipping Container Code) numer identyfikacyjny GS1 stosowany do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (transportowych lub magazynowych);

35) System GS1 (ang. Global System One) - globalny międzynarodowy i międzybranżowy system obejmujący podstawowe standardy elektronicznej gospodarki, w tym jednoznacznej i automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych, składający się między innymi z:

a) identyfikatorów GS1, jednoznacznych w skali świata niezależnie od branży, wśród których należy między innymi wymienić:

- Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN),

- Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN),

- Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC),

- Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI),

- Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobu (GIAI),

- Identyfikator Zastosowania GS1 (IZ)

- które w systemach informatycznych stanowią referencje do pełnej informacji zapisanej w rekordzie bazy danych na temat identyfikowanego obiektu,

b) ustandaryzowanych technologii identyfikacji opartych o kody kreskowe GS1 i znaczniki radiowe (EPC),

c) ustandaryzowanych technologii elektronicznej wymiany danych (EDI, GS1 XML, GS1 EPCIS oraz katalogi elektroniczne - sieć GDSN),

d) globalnych rozwiązań organizacyjno-technicznych (np.: GS1 GTS2 - globalny standard śledzenia) oraz z narzędzi umożliwiających realizację następujących funkcji:

- jednoznacznej identyfikacji wszystkich elementów łańcucha dostaw,

- jednoznacznej identyfikacji i gromadzenia danych o jednostkach handlowych i logistycznych przemieszczających się w łańcuchu dostaw,

- współdzielenia informacji o jednostkach handlowych i logistycznych, a także o wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw;

36) system jednolitego indeksu materiałowego (System JIM) - zbiór elementów organizacyjno-funkcjonalnych służących do zarządzania bazą danych jednolitych indeksów materiałowych stosowanych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych resortu obrony narodowej;

37) wewnętrzny identyfikator jednostki handlowej - identyfikator wyrobu powiązany z JIM wykorzystywany na potrzeby rozwiązań informatycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z użyciem standardów GS1 (Identyfikatorów Zastosowania 91, 92, 93 i 94) - wewnętrznych identyfikatorów nie stosuje się w obrocie SpW na obszarze kraju lub pomiędzy innymi krajami NATO;

38) wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

39) wyrób - produkt stanowiący przedmiot zamówienia, w tym sprzęt wojskowy, przeznaczony na potrzeby obronności, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia lub innym dokumencie, o którym mowa w pkt 32 i wykonany na podstawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia;

40) wyrób detaliczny - wyrób, który jest przygotowany do obrotu detalicznego na potrzeby zaopatrywania jednostek wojskowych oznakowany kodem EAN/UPC oraz GS1 DataMatrix dla pozostałych wyrobów, w tym produktów leczniczych według kategorii dostępności Rp;

41) wyrób niedetaliczny - wyrób, który jest przygotowany do zaopatrywania wojskowych oddziałów gospodarczych w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych oznakowany kodem EAN/UPC, GS1-128, GS1 DataMatrix lub Data Matrix ECC 200;

42) wyrób medyczny - wyrób, którego definicja została określona w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1565), a sposoby oznaczeń kodowych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn.zm.) - wyróżnia się klasy dla których wymagania dot. znakowania kodem GS1 DataMatrix lub GS1-128 obowiązują:

a) klasy I - od 26 maja 2025 r.,

b) klasa IIa i IIb - od 26 maja 2023 r.,

c) klasy III - od 26 maja 2021 r.

- dla wyrobów niedetalicznych oraz EAN/UPC dla wyrobów detalicznych;

43) wyrób wieloczęściowy - wyrób dostarczany w częściach umieszczonych w oddzielnych opakowaniach detalicznych, niedetalicznych lub jednostkach logistycznych (np. pojazd ciężarowy z naczepą, zestaw treningowy w kilku kontenerach, zestaw obsługowo-naprawczy w kilku skrzyniach, amunicja artyleryjska w kilku skrzyniach i paletach, szafa ubraniowa w kilku paczkach);

44) zamawiający - komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej właściwą do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień, do których nie stosuje się tej ustawy.

Rozdział 2

Określanie wymagań na znakowanie wyrobów

§ 2. 1. Instytucje eksperckie i organy logistyczne, stosownie do kompetencji określonych w decyzji Nr 116/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 188), decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189, z 2022 r. poz. 187 oraz z 2023 r. poz. 21 i 29) i decyzji Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. uchylającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej oraz w sprawie podziału zadań wynikających z uchylenia decyzji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 191) przed wszczęciem przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia dokonują analizy potrzeb oraz określają wymagania, jakie muszą spełnić dostawy wyrobów do resortu obrony narodowej, zwanego dalej „RON", w zakresie znakowania kodem kreskowym.

2. Analiza potrzeb, o których mowa w ust. 1, obejmuje wymagania stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych, w tym udzielania zamówień, do których nie stosuje się tych przepisów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, Norm Obronnych, Norm STANAG, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w NATO, aktów prawnych i dokumentów wewnątrzresortowych oraz wymagania dotyczące wykorzystania technologii ADC w systemach informatycznych RON, a także inne uzasadnione potrzeby i cele jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje się z uwzględnieniem zasad znakowania określonych w § 3-7, stosownie do grup materiałowych.

4. Zamawiający wprowadza wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2, do dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia (SWZ) oraz do treści umowy.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami technicznymi lub innymi o obiektywnym charakterze, wyłączających możliwość znakowania kodem kreskowym wyrobów, w szczególności:

1) jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Minister Obrony Narodowej udzielił zezwolenia na odstąpienie od obowiązku stosowania, obowiązujących w tym zakresie, Norm Obronnych, w całości lub w części,

2) dla zamówień do których nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, w tym umów zawieranych z Agencją Wsparcia NATO (NATO Support Agency - NSPA)

- instytucja ekspercka lub organ logistyczny na wniosek zamawiającego lub w wyniku analizy potrzeb, o których mowa w ust. 1, a na tej podstawie zamawiający, może odstąpić od określenia wymagań na znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do RON, w całości lub w części.

6. Niniejsze wytyczne nie dotyczą asortymentu:

1) wyrobów niekonfekcjonowanych w szczególności: materiałów budowlanych sypkich piasek, cement, beton;

2) paliw stałych, gazowych i ciekłych niekonfekcjonowanych do celów grzewczych i technologicznych;

3) sprzętu jednostkowego lub małoseryjnego wykonywanego pod zamówienie;

4) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do realizacji zadań związanych z eksploatacją lub naprawą sprzętu, które po zakupie (dostawie) nie są przechowywane lub dystrybuowane w magazynach wojska, lecz kierowane do natychmiastowego użycia (np.: usprawnienia sprzętu, zatankowania pojazdu, zamontowania podzespołu w pojeździe).

Rozdział 3

Ogólne zasady znakowania wyrobów

§ 3. 1. Jednostki handlowe, w określonej formie opakowaniowej, występujące w dostawach wyrobów do RON są oznaczane i identyfikowane za pomocą numeru GTIN, zgodnie ze standardami GS1. Struktury numerów GTIN: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14 należy przedstawiać w odpowiednich liniowych symbolikach kodów kreskowych typu EAN/UPC (EAN-8, UPC-E, UPC-A, EAN-13), ITF-14 i GS1-128 lub symbolikach dwuwymiarowych: GS1 DataMatrix i Data Matrix wg ECC200 (wg STANAG 2290 NATO UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS).

2. Jednostki logistyczne występujące w dostawach wyrobów do RON są oznaczane i identyfikowane unikalnym numerem SSCC, zgodnie ze standardem GS1.

3. Wewnętrzny identyfikator wykorzystywany do identyfikacji wyrobów w ramach rozwiązań informatycznych wojska przedstawia się w symbolice kodu kreskowego GS1-128 lub GS1 DataMatrix. Wewnętrznego identyfikatora nie stosuje się do wyrobów produkowanych przez zakłady, ośrodki i innych wytwórców wojskowych na potrzeby sprzedaży oraz zaopatrywania innych państw członkowskich NATO.

4. Numer GTIN musi być unikatowy i nie może być ponownie zastosowany do oznaczania innego wyrobu.

5. Każda z symbolik kodów kreskowych, o których mowa w ust. 1, ma określony zakres zastosowania:

1) EAN/UPC (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E) - głównie dla przedstawienia GTIN, szczególnie na opakowaniach detalicznych;

2) EAN-13, UPC-A, ITF-14 - dla przedstawienia GTIN na opakowaniach niedetalicznych;

3) GS1 DataMatrix - szczególnie w sektorze ochrony zdrowia, np.: w przypadku gdy jest obowiązek przedstawienia GTIN i danych dodatkowych na opakowaniach detalicznych produktów leczniczych Rp oraz wyrobów medycznych klasy I, IIa i IIb oraz III na opakowaniach niedetalicznych, a także innych wyrobów, dla których wymagane jest znakowanie takim symbolem;

4) GS1-128:

a) dla wszystkich jednostek handlowych niedetalicznych w celu przedstawienia GTIN oraz dodatkowych atrybutów wyrobu,

b) dla wszystkich jednostek logistycznych,

c) dla niektórych jednostek handlowych detalicznych identyfikowanych indywidualnie (np.: oznaczenia w postaci plomb na broni sztukowej),

d) wyrobów medycznych - zamiennie do stosowania GS1 DataMatrix.

5) Data Matrix wg ECC200 - dla jednostek handlowych niedetalicznych identyfikowanych zgodnie ze standardem STANAG 2290 NATO UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS.

6. Każda jednostka handlowa może być jednocześnie jednostką logistyczną o jednorodnej rodzajowo zawartości.

7. Jednostki logistyczne, które nie są jednostkami handlowymi, są znakowane etykietami logistycznymi GS1, w których kodach kreskowych identyfikowana jest ich zawartość, w przypadku jednorodnej zawartości lub standardowego mix-u.

8. W celu przedstawiania informacji uzupełniających w postaci kodów kreskowych stosuje się IZ.

9. Wykonawcy umów przedstawiają daty na etykietach z kodem kreskowym z podaniem numeru dnia, miesiąca i roku według kalendarza (np.: „210131" dla formatu YYMMDD) - bez uproszczeń w postaci podwójnych zer.

10. Numer SSCC musi być unikatowy i nie można go stosować ponownie przed upływem:

1) dla wyrobów dostarczanych do RON i przechowywanych długoterminowo - 120 miesięcy od daty oznakowania;

2) dla wyrobów dostarczanych do RON i przechowywanych krótkoterminowo - 24 miesiące od daty oznakowania.

11. Etykiety logistyczne GS1 generowane są przez producenta lub dostawcę bezpośredniego który, przy użyciu własnego prefiksu firmy GS1, oznacza jednostki logistyczne.

Rozdział 4

Szczegółowe zasady znakowania wyrobów detalicznych i niedetalicznych

§ 4. 1. Dla jednostek handlowych sztukowych detalicznych, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, niebędących jednostkami logistycznymi i wyrobami wieloczęściowymi, obowiązują następujące zasady oznaczania kodem kreskowym:

1) Grupa materiałowa od 1 do 5 (za wyjątkiem produktów leczniczych, o których mowa w pkt 2, numer GTIN w symbolice kodu EAN-13, EAN-8, UPC-A lub UPC-E;

2) Grupa materiałowa 1 - produkty lecznicze Rp wprowadzone do obrotu od lutego 2019 r. - dane zapisane w symbolice kodu GS1 DataMatrix z użyciem IZ:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) numer seryjny opakowania produktu leczniczego z IZ 21,

c) termin przydatności - data bezpieczeństwa-ważności z IZ 17,

d) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10.

2. Przykłady oznaczeń kodowych dla wyrobów detalicznych określa załącznik nr 1.

3. Dla jednostek handlowych sztukowych niedetalicznych, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, niebędących jednostkami logistycznymi i wyrobami wieloczęściowymi, obowiązują następujące zasady oznaczania kodem kreskowym w symbolice GS1-128 z użyciem IZ:

1) Grupa materiałowa 1 - produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) termin przydatności - data jakości z IZ 15 dla artykułów spożywczych lub data bezpieczeństwa-ważności z IZ 17 dla produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych,

c) data produkcji z IZ 11 (nieobowiązkowo z wyjątkiem wyrobów medycznych nieposiadających termin przydatności),

d) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

e) numer seryjny z IZ 21 - jeżeli występuje dla wyrobu medycznego;

2) Grupa materiałowa 2 - przedmioty umundurowania i wyekwipowania:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) data gwarancji (certyfikat) - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo),

c) data produkcji z IZ 11;

3) Grupa materiałowa 3 - środki bojowe:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

c) data produkcji z IZ 11,

d) numer seryjny (egzemplarza) z IZ 21 - jeżeli występuje,

e) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

4) Grupa materiałowa 4 - produkty MPS:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) data produkcji z IZ 11,

c) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

d) data przydatności wskazana przez producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

5) Grupa materiałowa 5 - pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7 lit. a-d:

a) numer GTIN wyrobu z IZ 01,

b) data produkcji z IZ 11,

c) numer seryjny (egzemplarza) z IZ 21 dla wyrobów produkowanych z rozróżnieniem numeru seryjnego,

d) numer partii z IZ 10 dla wyrobów produkowanych z rozróżnieniem partii (np.: kamizelki ochronne, odzież filtracyjna),

e) data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo),

f) numer certyfikatu/numer świadectwa z IZ 95 potwierdzającego zdolności urządzenia, narzędzia lub innego środka (np.: do ochrony informacji niejawnych).

4. Dla wyrobów, o których mowa w ust. 3, można stosować zamiennie oznaczanie kodem kreskowym w symbolice GS1 DataMatrix z użyciem wskazanych powyżej IZ w sposób trwały i niezmienny w całym cyklu życia wyrobu.

5. Dla sprzętu i wyposażenia do zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych stosuje się oznaczanie kodem kreskowym w symbolice GS1 DataMatrix z użyciem wskazanych powyżej IZ w sposób trwały i niezmienny w całym cyklu życia wyrobu.

6. Dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, dla których właścicielem wzoru przemysłowego (dokumentacji techniczno-technologicznej) jest resort obrony narodowej, i występujących w różnych rozmiarach asortymentowych należy stosować rozróżnialność wyrobu według rozmiaru przez stosowanie odrębnych numerów GTIN.

7. Wyroby sztukowe o szczególnym znaczeniu dla wojska, wymagające unikalnego śledzenia, kontrolowania lub zarządzania w zakresie konserwacji, naprawy lub dostawy, mające wpływ na zdolność systemu broni, przedmiotu końcowego lub organizacji do wykonywania misji oraz dla których przepisy określają konieczność identyfikacji, rozliczenia, segregacji lub obchodzenia się z nimi w specjalny sposób (np. broń strzelecka i jej podzespoły, elementy kluczowe dla bezpieczeństwa lotów, sprzęt ochrony kryptograficznej), można oznaczać z wykorzystaniem unikalnej identyfikacji określonej w standardzie STANAG 2290 NATO UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS z wykorzystaniem symboliki kodu kreskowego Data Matrix ECC 200 wg wytycznych STANAG 4329 NATO STANDARD BAR CODE HANDBOOK (AAITP-09). Szczegółowe wymagania dotyczące wykorzystania unikalnej identyfikacji wyrobów definiuje instytucja ekspercka według kompetencji określonych w § 2.

8. Przykłady oznaczeń kodowych dla wyrobów niedetalicznych określa załącznik nr 2.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady znakowania wyrobów w jednostkach logistycznych

§ 5. 1. Dla jednostek logistycznych będących jednocześnie handlowymi, niebędących wyrobami wieloczęściowymi, obowiązują następujące zasady znakowania kodem kreskowym w symbolice GS1-128 z użyciem IZ:

1) Grupa materiałowa 1 - produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01,

c) termin przydatności - data jakości z IZ 15 (dla artykułów spożywczych) lub data bezpieczeństwa-ważności z IZ 17 (dla produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych),

d) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

e) data produkcji z IZ 11 (nieobowiązkowo z wyjątkiem wyrobów medycznych nieposiadających terminu przydatności),

f) numer seryjny z IZ 21 - jeżeli występuje dla wyrobu medycznego;

2) Grupa materiałowa 2 - przedmioty umundurowania i wyekwipowania:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01,

c) data gwarancji (certyfikat) - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo),

d) data produkcji z IZ 11;

3) Grupa materiałowa 3 - środki bojowe:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01,

c) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

d) data produkcji z IZ 11,

e) numer seryjny z IZ 21 - jeżeli występuje,

f) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

4) Grupa materiałowa 4 - produkty MPS:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01,

c) data produkcji z IZ 11,

d) partia producenta czyli numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

e) data przydatności wskazana przez producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

5) Grupa materiałowa 5 - pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7 lit. a-d:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 01,

c) data produkcji z IZ 11,

d) numer seryjny z IZ 21 - jeżeli występuje,

e) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo) oraz dodatkowo dla kamizelek kuloodpornych, akumulatorów i baterii, odkażalników i indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,

f) numer partii z IZ 10 dla wyrobów produkowanych z rozróżnieniem partii (np.: kamizelki ochronne, odzież filtracyjna),

g) numer certyfikatu/numer świadectwa z IZ 95 - jeżeli występuje, (obowiązkowo dla wyrobów mających zastosowanie do zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych).

2. Przykłady etykiet na jednostkach logistycznych handlowych określa załącznik nr 3.

3. Dla jednostek logistycznych niebędących handlowymi, w celu oznaczania jednostek logistycznych z jednorodną zawartością sztukowych wyrobów, niebędących wyrobami wieloczęściowymi, obowiązują następujące zasady znakowania kodem kreskowym w symbolice GS1-128 z użyciem IZ:

1) Grupa materiałowa 1 - produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobów w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 02 z informacją o ilości tych wyrobów z IZ 37,

c) termin przydatności - data jakości z IZ 15 - dla artykułów spożywczych lub data bezpieczeństwa, ważności z IZ 17 - dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

d) partia producenta czyli numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

e) data produkcji z IZ 11 (nieobowiązkowo z wyjątkiem wyrobów medycznych nieposiadających termin przydatności);

2) Grupa materiałowa 2 - przedmioty umundurowania i wyekwipowania:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 02 z informacją o ilości tych wyrobów z IZ 37,

c) data gwarancji (certyfikat) - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo),

d) data produkcji z IZ 11;

3) Grupa materiałowa 3 - środki bojowe:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 02 z informacją o ilości tych wyrobów z IZ 37,

c) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

d) data produkcji z IZ 11,

e) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

4) Grupa materiałowa 4 - produkty MPS:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 02 z informacją o ilości tych wyrobów z IZ 37,

c) data produkcji z IZ 11,

d) partia producenta - numer serii/partii produkcyjnej z IZ 10,

e) data przydatności wskazana przez producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo);

5) Grupa materiałowa 5 - pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7 lit. a-d:

a) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00,

b) GTIN wyrobu w ilości stanowiącej jednostkę logistyczną z IZ 02 z informacją o ilości tych wyrobów z IZ 37,

c) numer partii z IZ 10 dla wyrobów produkowanych z rozróżnieniem partii (np.: kamizelki ochronne, odzież filtracyjna),

d) data produkcji z IZ 11,

e) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo) oraz dodatkowo dla kamizelek kuloodpornych, akumulatorów i baterii, odkażalników i indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.

4. Jednostki logistyczne handlowe i niehandlowe o jednorodnej rodzajowo zawartości wyrobów identyfikowanych za pomocą numerów seryjnych można oznaczać z wykorzystaniem symboliki kodu kreskowego PDF-417 według standardu STANAG 4329 NATO STANDARD BAR CODE HANDBOOK (załącznik AAITP-09). Stosownie do wymagań instytucji eksperckiej lub organu logistycznego określonych w SWZ, wykaz numerów seryjnych zapisany w kodzie PDF-417 można umieszczać w części interpretacji etykiety logistycznej (bez podania numerów seryjnych czytelnych wzrokowo) lub na osobnej etykiecie uzupełniającej umieszczonej z lewej strony etykiety logistycznej (z podaniem numerów seryjnych czytelnych wzrokowo).

5. Wyroby mające zastosowanie do zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych oznacza się z wykorzystaniem symboliki kodu kreskowego GS1-128 lub GS1 DataMatrix.

6. Przykłady etykiet na jednostkach logistycznych niehandlowych określa załącznik nr 4.

7. Niezależnie od grupy wyrobów, przy oznaczaniu jednostek logistycznych, należy dążyć do stosowania w dostawach do RON dodatkowego atrybutu jednostki logistycznej z globalnym Identyfikatorem Zastosowania GS1: Dostawca - GLN dostawcy z IZ 412.

8. Niezależnie od grupy wyrobów, przy oznaczaniu jednostek logistycznych dedykowanych wyłącznie dla konkretnego odbiorcy o znanym numerze GLN, należy dążyć do stosowania w dostawach do RON dodatkowych atrybutów jednostek logistycznych z globalnymi Identyfikatorami Zastosowania GS1:

1) dostawca - GLN dostawcy z IZ 412;

2) odbiorca - GLN odbiorcy z IZ 410.

9. Ze względu na stosowanie JIM do identyfikacji wyrobów w resorcie obrony narodowej, na etykietach z oznaczeniem kodowym z numerem GTIN dla:

1) jednostek handlowych - opakowań niedetalicznych,

2) jednostek logistycznych z jednorodną zawartością

- należy stosować oznaczenie JIM wyłącznie pismem czytelnym wzrokowo w formie: „JIM: NNNNPLNNNNNNN", np.: JIM: 1250PL1234567.

10. Dla wyrobów dostarczanych do RON, które posiadają nadany numer NSN dla oznaczania:

1) jednostek handlowych z zawartością oznaczoną GTIN z IZ 01,

2) jednostek logistycznych z jednorodną zawartością oznaczoną GTIN z IZ 02

- należy stosować numer NSN (format: n13) z IZ 7001, np.: 1234567890123.

11. W uzasadnionych przypadkach można stosować:

1) zmienną liczbę sztuk z IZ 30 dla jednostki handlowej (logistycznej i nielogistycznej) o zmiennej ilości w sztukach;

2) dla jednostek handlowych i logistycznych o zmiennej ilości w innych jednostkach miary niż sztuka, w szczególności:

a) według kilogramów z dokładnością do: 0, 1, 2 lub 3 miejsc po przecinku, np.: IZ 3103,

b) według metrów z dokładnością do: 0, 1 lub 2 miejsc po przecinku, np.: IZ3112,

c) według litrów z dokładnością do: 0, 1 lub 2 miejsc po przecinku, np.: IZ 3152

- gdzie dla identyfikacji wyrobu stosuje się zawsze GTIN-14, który zaczyna się od cyfry 9 z IZ 01 dla jednostek handlowych lub z IZ 02 dla jednostek logistycznych niehandlowych.

12. Przy znakowaniu jednostek logistycznych z niejednorodną zawartością (mix) stosuje się następujące globalne Identyfikatory Zastosowania GS1:

1) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00;

2) data pakowania z IZ 13;

3) numer zamówienia z IZ 400;

4) numer GLN Dostawcy z IZ 412;

5) numer GLN Odbiorcy z IZ 410.

13. Przykłady etykiet na opakowaniach logistycznych z niejednorodną zawartością określa załącznik nr 5.

14. Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym nie mogą ograniczać producenta lub dostawcy przed umieszczaniem na etykiecie handlowej lub logistycznej dodatkowych oznaczeń w formie graficznej, tekstowej oraz w symbolice kodu kreskowego na wyrobach dostarczanych do RON, o ile oznaczenia te nie naruszają zasad Systemu GS1 lub innych wymagań określonych w SWZ.

15. W wymaganiach, o których mowa w § 2 ust. 1, można określić dodatkowe postanowienia dotyczące etykiet na jednostki logistyczne wynikające ze stosowania przepisów standaryzacyjnych, resortowych i branżowych (np.: dla potrzeb systemu śledzenia zasobów).

Rozdział 6

Szczegółowe zasady znakowania wyrobów wieloczęściowych w jednostkach logistycznych

§ 6. 1. Dla pojedynczej części wyrobu wieloczęściowego stanowiącej jednostkę logistyczną w opakowaniu jednostkowym (np.: I część zawierająca korpus rakiety) lub zbiorczym (np.: II część zawierająca 4 skrzydła rakiety jako 1 kpl.) stosuje się oznaczenia kodem kreskowym w symbolice GS1-128 z użyciem IZ:

1) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00;

2) ITIP części wyrobu z IZ 8006;

3) data produkcji z IZ 11 wyrobu wieloczęściowego;

4) numer seryjny wyrobu wieloczęściowego z IZ 21 - dla wyrobów skompletowanych trwale;

5) numer partii z IZ 10 wyrobu wieloczęściowego - jeżeli dotyczy;

6) partia kompletacji z IZ 90 - dotyczy grupy materiałowej 3 (środki bojowe);

7) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo).

2. Dla wielu części wyrobów wieloczęściowych dostarczanych w jednostkach logistycznych o jednorodnej rodzajowo zawartości obowiązują następujące zasady oznaczania kodem kreskowym w symbolice GS1-128 z użyciem IZ:

1) SSCC jednostki logistycznej z IZ 00;

2) ITIP części wyrobu z IZ 8026 z informacją o ilości tych części zawartych w jednostce logistycznej z IZ 37;

3) data produkcji z IZ 11 wyrobu wieloczęściowego;

4) numer partii z IZ 10 wyrobu wieloczęściowego - jeżeli dotyczy;

5) partia kompletacji z IZ 90 - dotyczy grupy materiałowej 3 (środki bojowe);

6) data gwarancji producenta - data ważności z IZ 17 (nieobowiązkowo).

3. Dla środków bojowych wydawanych z magazynu wojska stanowiących wyroby wieloczęściowe zaleca się stosować kompletację do jednostki logistycznej i oznaczać ją zgodnie z zawartością.

4. W części górnej lub środkowej etykiety jednostki logistycznej umieszcza się informację zawierającą nazwę wyrobu wieloczęściowego, numer części oraz nazwę jej zawartości i liczbę części z jakich składa się wyrób wieloskładnikowy.

5. Przykłady etykiet na jednostkach logistycznych wyrobów wieloczęściowych określa załącznik nr 6.

Rozdział 7

Wymagania wobec etykiet, druku etykiet i lokalizacji oznaczeń

§ 7. 1. Dla wyrobów dostarczanych do RON obowiązują wymagania i zasady dotyczące interpretacji, orientacji, wymiarów oraz barw symboli kodów kreskowych określone w standardach GS1 oraz normach ISO/IEC, które zapewniają wymaganą dokładność i jakość nadruku oraz właściwy kontrast gwarantujący odczyt kodu kreskowego.

2. Dobór wymiarów etykiet logistycznych jest uzależniony od ilości danych, współczynnika powiększenia kodu kreskowego oraz wielkości jednostki logistycznej. Dla wyrobów dostarczanych do RON zaleca się stałą szerokość etykiety 148 mm, a jej wysokość można zmieniać w zależności od ilości danych. Zaleca się stosować wymiar A5 o szerokości 148 mm i wysokości 210 mm.

3. Zasadą jest:

1) drukowanie etykiet logistycznych z oznaczeniem kodów kreskowych bezpośrednio przez producenta lub dostawcę bezpośredniego;

2) pozyskiwanie informacji do nadruku bezpośrednio z bazy danych odpowiedniej aplikacji, docelowo z użyciem sprzętu do generowania i drukowania symboli kodów kreskowych, za pomocą stosownego oprogramowania z wykorzystaniem drukarek kodów kreskowych lub drukarek biurowych o wymaganej rozdzielczości.

4. Dla wyrobów dostarczanych do RON, część oznaczeń kodami kreskowymi EAN/UPC i ITF-14 może stanowić element grafiki opakowania.

5. Trwałość etykiet określają cechy gwarantujące wymaganą jakość druku kodu kreskowego niezbędną do jego odczytu przez urządzenia ADC oraz odporność na zerwanie i zniszczenie w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych i środków konserwujących w trakcie przechowywania. Dla wyrobów dostarczanych do RON określa się wymagania dotyczące trwałości etykiet:

1) Grupa materiałowa 1 - produkty spożywcze, lecznicze oraz wyroby medyczne:

a) produkty z przeznaczeniem na przechowywanie długoterminowe - minimalna trwałość etykiety 120 miesięcy,

b) produkty z przeznaczeniem na przechowywanie krótkoterminowe - minimalna trwałość etykiety 24 miesiące,

c) produkty lecznicze i wyroby medyczne z przeznaczeniem na przechowywanie krótkoterminowe - minimalna trwałość etykiety 60 miesięcy,

d) mrożonki i inne produkty przechowywane w chłodniach - trwałość w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni Celsjusza, minimalna trwałość etykiety 24 miesiące,

e) produkty lecznicze i wyroby medyczne termolabilne przechowywane w chłodziarkach i lodówkach farmaceutycznych - trwałość w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni Celsjusza, minimalna trwałość etykiety 36 miesiące;

2) Grupa materiałowa 2 - przedmioty umundurowania i wyekwipowania:

a) przedmioty z przeznaczeniem na przechowywanie długoterminowe - minimalna trwałość etykiety 120 miesięcy,

b) przedmioty z przeznaczeniem na przechowywanie krótkoterminowe - minimalna trwałość etykiety 24 miesiące;

3) Grupa materiałowa 3 - środki bojowe:

a) środki bojowe z przeznaczeniem na przechowywanie długoterminowe - minimalna trwałość etykiety 120 miesięcy,

b) środki bojowe z przeznaczeniem na przechowywanie krótkoterminowe - minimalna trwałość etykiety 24 miesiące,

c) dla wszystkich środków bojowych niezależnie od okresu przechowywania - odporność na działanie substancji konserwacyjnych wskazanych przez producenta wyrobu;

4) Grupa materiałowa 4 - produkty MPS: paliwa, oleje i smary oraz pozostałe produkty MPS w beczkach i zbiornikach - minimalna trwałość etykiety 60 miesięcy w zakresie temperatur od -20 do +60 stopni Celsjusza i wilgotności względnej do 95%, odporność na działanie par, cieczy i smarów z zawartością opakowania oraz odporność na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

5) Grupa materiałowa 5 - pozostałe wyroby, w tym sprzęt wojskowy niewymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7 lit. a-d:

a) wyroby z przeznaczeniem na przechowywanie długoterminowe - minimalna trwałość etykiety 120 miesięcy,

b) wyroby z przeznaczeniem na przechowywanie krótkoterminowe - minimalna trwałość etykiety 24 miesiące,

c) wyroby z przeznaczeniem na przechowywanie na wolnym powietrzu - minimalna trwałość etykiety 24 miesiące w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni Celsjusza i wilgotności względnej do 95%, wymagana odporność na działanie substancji konserwacyjnych wskazanych przez producenta oraz na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych,

d) wyroby z długim okresem użytkowania mające zastosowanie do zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych - wymagana trwałość etykiety umożliwiająca odczytanie kodu kreskowego przez cały cykl życia produktu.

6. Wobec lokalizacji oznaczeń kodowych i etykiet na jednostkach detalicznych stosuje się następujące zasady:

1) kod kreskowy, łącznie z cyframi czytelnymi wzrokowo umieszczonymi poniżej (numer identyfikacyjny GTIN) musi być widoczny, wyraźny i łatwy do odczytu oraz łatwo dostępny dla skanera;

2) należy dokonywać nadruku kodu kreskowego na stosunkowo gładkiej powierzchni oraz unikać sytuacji, gdy nieregularny kształt opakowania mógłby uniemożliwić jego odczyt;

3) należy unikać umieszczania etykiet z kodem kreskowym wokół narożników lub zakładek, fałd, szwów, zgrzewów i wszelkich innych nierównych powierzchni opakowania;

4) w przypadku wyrobów lub opakowań cylindrycznych należy dążyć do umieszczania kresek kodu poziomo w stosunku do podstawy (drabinkowo), aby czytnik skanera mógł oczytać symbol na możliwie jak najbardziej płaskiej powierzchni (dotyczy to także powierzchni zakrzywionych, poziomy układ - w stosunku do podstawy - kresek kodu jest wymagany dla przedmiotów o zakrzywionej powierzchni i małym promieniu);

5) w przypadku wyrobów lub opakowań w kształcie wielościanów należy dążyć do umieszczania kodu kreskowego w prawej dolnej ćwiartce tylnej ścianki opakowania z uwzględnieniem odpowiedniego jasnego marginesu wokół symbolu kodu kreskowego z zachowaniem zasady odstępu od krawędzi opakowania. Alternatywą jest dolna ćwiartka innego boku opakowania.

7. Symbol kodu kreskowego nie może znajdować się bliżej niż 8 mm lub dalej niż 100 mm od krawędzi opakowania lub pojemnika.

8. Na jednostkach niedetalicznych (hurtowych) oraz logistycznych stosuje się następujące zasady lokalizacji kodu kreskowego:

1) umieszczanie dwóch etykiet na sąsiadujących bokach jednostek niedetalicznych/transportowych;

2) w przypadku lokalizacji etykiet na skrzyniach dolna krawędź kodu kreskowego powinna być umieszczona na wysokości min. 32 mm od podstawy jednostki. Symbol powinien być umieszczony w odległości przynajmniej 19 mm od krawędzi pionowych opakowania, z uwzględnieniem jasnego marginesu. Przy wykorzystaniu kodu ITF-14, zewnętrzna krawędź lewego lub prawego pasa wspornikowego kodu powinna znajdować się w odległości przynajmniej 19 mm od pionowych krawędzi boku jednostki;

3) w przypadku lokalizacji etykiet na niskich skrzyniach, tackach, pudłach, jeżeli wysokość skrzyni, tacki lub pudła jest mniejsza niż 50 mm i niemożliwe jest wydrukowanie pełnego kodu kreskowego wraz z jego interpretacją mogącą być odczytaną przez człowieka lub jeżeli budowa jednostki uniemożliwia umieszczenie pełnego symbolu kodu, powinny być wzięte pod uwagę następujące rozwiązania we wskazanej kolejności:

a) umieszczenie interpretacji kodu na lewo od symbolu kodu z uwzględnieniem jasnego marginesu,

b) jeżeli wysokość jednostki jest mniejsza niż 32 mm, symbol kodu może być umieszczony na górnej powierzchni opakowania, a kreski kodu powinny być umieszczone prostopadle do najkrótszego boku, nie bliżej niż 19 mm od krawędzi;

4) w przypadku lokalizacji etykiet na paletach, symbole kodu kreskowego powinny znajdować się na wysokości między 400 mm a 800 mm od podstawy jednostki i nie bliżej niż w odległości 50 mm od krawędzi pionowej. Przykład zalecanej lokalizacji etykiety logistycznej GS1 na palecie określa załącznik nr 7.

9. W celu wydrukowania dodatkowych informacji na jednostce handlowej (np.: numeru seryjnego), gdy jednostka została już oznaczona numerem GTIN przedstawionym w symbolu EAN-13 lub ITF-14 lub GS1-128 z IZ 01, można zastosować:

1) naniesienie etykiety z dodatkowymi informacjami w symbolu GS1-128, obok już poprzednio naniesionego symbolu, gdzie wszystkie symbole powinny znajdować się na tej samej stronie opakowania i w pobliżu siebie;

2) naniesienie etykiety zakrywającej poprzednie symbole, wówczas to numer GTIN przedstawiony w zakrytym symbolu musi zostać wydrukowany na etykiecie, razem z innymi danymi uzupełniającymi w kodzie GS1-128.

Rozdział 8

Ocena oznakowania wyrobów dostarczonych przez wykonawców

§ 8. 1. Instytucje eksperckie i organy logistyczne, w zakresie wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1, określają postanowienia dotyczące okazania przez wykonawcę świadectwa poprawności oraz zgodności oznaczeń kodowych i etykiet logistycznych z Systemem GS1, w tym ich graficznego przedstawienia.

2. Oceny właściwego, zgodnego z postawieniami niniejszej decyzji oraz dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 4, oznakowania wyrobów dostarczonych przez wykonawców, dokonują:

1) komórki lub jednostki organizacyjne RON jako odbiorcy przedmiotu zamówienia;

2) inne komórki lub jednostki organizacyjne, niż te o których mowa w pkt 1 - określone przez zamawiającego w SWZ i umowie.

3. W sytuacjach, gdy jakość etykiet i ich zawartość merytoryczna budzi zastrzeżenia, zamawiający lub odbiorcy przedmiotu zamówienia powinni zażądać od wykonawcy kopii poświadczenia poprawności merytoryczno-technicznej etykiety z kodem kreskowym według procedur określonych dla Systemu GS1.

4. Zgłoszenia niewłaściwego oznakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do RON w ramach niniejszych wytycznych należy kierować do Inspektoratu Wsparcia SZ, który przekazuje uwagi do krajowej organizacji Systemu GS1.

Rozdział 9

Karta wyrobu

§ 9. 1. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wojska wyrobów oznakowanych kodem kreskowym, zamawiający zamieszcza w SWZ wymóg w zakresie wypełnienia przez wykonawcę Karty wyrobu, której wzór określa załącznik nr 8.

2. Zamawiający zobowiąże wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia wskazanych w SWZ. Zasady przekazania Karty Wyrobu określa się w wymaganiach, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Odbiorcy, o których mowa w ust. 2, stosownie do posiadanych kompetencji weryfikują, wprowadzają lub wnioskują o wprowadzenie identyfikatorów GTIN w systemie informatycznym Systemu JIM.

4. Zasady aktualizacji bazy danych JIM w oparciu o identyfikatory GTIN określa Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dla jednostek organizacyjnych RON.

5. Numer GTIN w bazie danych JIM można przyporządkować tylko do jednego indeksu JIM.

6. System informatyczny Systemu JIM stanowi podstawowe źródło danych o identyfikatorach GTIN do zastosowania w systemach informatycznych RON posiadających możliwość identyfikacji wyrobów z wykorzystaniem urządzeń ADC.

Rozdział 10

Udział jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w Systemie GS1

§ 10. 1. W celu zapewnienia jednoznacznej, niepowtarzalnej identyfikacji wyrobów z wykorzystaniem kodów kreskowych GS1, dla których właścicielem wzoru przemysłowego/dokumentacji techniczno-technologicznej jest RON, zostały określone następujące jednostki kodujące:

1) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej,

2) Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej,

3) 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny,

4) Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

- reprezentowane przez jednostki organizacyjne RON - uczestników Systemu GS1.

2. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych sprawuje funkcje koordynujące zadania zapewniające jednoznaczną, niepowtarzalną identyfikację jednostek logistycznych wojska z wykorzystaniem numerów SSCC przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.

3. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zgłasza do krajowej organizacji GS1 jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1 i 2, a także wnioskuje o zawieszenie lub odwieszenie ich uczestnictwa oraz wycofanie z Systemu GS1.

Załączniki do Wytycznych określających wymagania
w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów
dostarczanych do resortu obrony narodowej

Przykłady oznaczeń kodowych dla wyrobów detalicznych

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2

Przykłady oznaczeń kodowych dla wyrobów niedetalicznych


Załącznik nr 3

PRZYKŁADY ETYKIET NA JEDNOSTKACH LOGISTYCZNYCH HANDLOWYCH


Załącznik nr 4

PRZYKŁADY ETYKIET NA JEDNOSTKACH LOGISTYCZNYCH NIEHANDLOWYCH


Załącznik nr 5

PRZYKŁADY ETYKIET NA OPAKOWANIACH LOGISTYCZNYCH Z NIEJEDNORODNĄ ZAWARTOŚCIĄ


Załącznik nr 6

PRZYKŁADY ETYKIET NA JEDNOSTKACH LOGISTYCZNYCH WYROBÓW WIELOCZĘŚCIOWYCH


Załącznik nr 7

PRZYKŁAD ZALECANEJ LOKALIZACJI ETYKIETY LOGISTYCZNEJ GS1 NA PALECIE


Załącznik nr 8

KARTA WYROBU


Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA