REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 108

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie testowania rozwiązań technicznych w ramach Pilnej Potrzeby Innowacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zasady koordynacji i realizacji testowania rozwiązań technicznych w ramach Pilnej Potrzeby Innowacyjnej w resorcie obrony narodowej.

§ 2.

Koordynacja i realizacja testowania rozwiązań technicznych w ramach Pilnej Potrzeby Innowacyjnej w resorcie obrony narodowej ma na celu:

1) zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności uczestniczących w procesach Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych oraz pozyskiwania SpW (zakupu), o dostępnych w kraju rozwiązaniach technicznych, w szczególności podwójnego zastosowania;

2) określenie potencjalnych możliwości wykorzystania testowanych rozwiązań technicznych i produktów w procesie zaspokajania perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ewaluacji testowanych rozwiązań technicznych w SpW;

3) pozyskanie wiarygodnej informacji o parametrach rozwiązań technicznych i produktów, które potencjalnie mogłyby być wykorzystane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) DIn - Departament Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) Innowator - podmiot zgłaszający propozycję rozwiązania wyzwania technologicznego, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) instytut - instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej;

4) jednostka organizacyjna - jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872);

5) komórka organizacyjna - komórkę, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy o obronie Ojczyzny;

6) MVP (ang. Minimum Viable Product) - rozwiązanie techniczne o deklarowanym przez Innowatora zestawie cech, który jest wystarczający, aby poddać go testom, w celu potwierdzenia deklarowanych parametrów i funkcjonalności oraz oceny możliwości zaspokojenia Pilnej Potrzeby Innowacyjnej;

7) PBNiRT - Plan Badań Naukowych i Rozwoju Technologii - dokument, o którym mowa w § 3 pkt 27 decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46);

8) PPI - Pilna Potrzeba Innowacyjna - niesformalizowany dokument zawierający opis wymagających poprawy uwarunkowań codziennej działalności służbowej użytkownika końcowego;

9) projekt - przedsięwzięcie trwające od momentu zgłoszenia PPI do DIn do momentu zakończenia testów rozwiązania technicznego;

10) rozwiązanie techniczne - produkt lub technologia zgłoszone przez Innowatorów, mające potencjał rozwiązania PPI;

11) testowanie rozwiązań technicznych - organizowane przez użytkownika końcowego sprawdzenie rozwiązania technicznego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, na przykład: na statku powietrznym, w pojeździe lądowym, na okręcie lub w informatycznym środowisku operacyjnym, mające na celu weryfikację stopnia rozwiązania PPI. Do organizacji testów rozwiązania technicznego nie mają zastosowania przepisy dotyczące pozyskiwania sprzętu wojskowego;

12) użytkownik końcowy - przedstawiciela rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego dostęp do doświadczeń i wiedzy, definiującego PPI oraz minimalne cechy funkcjonalne oraz techniki i taktyki użycia rozwiązania technicznego;

13) wstępne konsultacje rynkowe - działania, o których mowa w art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);

14) wyzwanie technologiczne - dokument opracowany na podstawie PPI przez ZP (zespół projektowy), zawierający w szczególności uszczegółowioną PPI, scenariusze testów lub kryteria oceny rozwiązań technicznych;

15) ZP - zespół projektowy - powołany decyzją Dyrektora DIn, w uzgodnieniu z zainteresowanymi komórkami lub jednostkami organizacyjnymi, zespół złożony z przedstawicieli: DIn, właściwego merytorycznie koordynatora działalności naukowo-badawczej, o którym mowa w decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej, użytkownika końcowego, właściwego instytutu badawczego oraz merytorycznych komórek lub jednostek organizacyjnych.

Rozdział 2

Działalność związana z poszukiwaniem i testowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych

§ 4.

PPI jest zgłaszana bezpośrednio do DIn przez użytkownika końcowego.

§ 5.

Poszukiwanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych realizuje się poprzez dystrybucję w środowisku naukowo-przemysłowym wyzwań technologicznych oraz organizację konkursów na rozwiązanie zidentyfikowanego wyzwania technologicznego, w trakcie których są one testowane.

§ 6.

Zgłoszenie PPI do DIn rozpoczyna projekt, który składa się z następujących etapów: inicjacji projektu, przygotowania konkursu, poszukiwania i selekcji rozwiązań technicznych, prezentacji rozwiązań technicznych oraz zakończenia projektu.

Rozdział 3

Inicjacja projektu

§ 7.

Dyrektor DIn, w celu dokonania wstępnej oceny zasadności i możliwości zaspokojenia PPI, występuje do właściwych merytorycznie komórek lub jednostek organizacyjnych o opinię do PPI, a w przypadku pozytywnych opinii, wnioskuje do nich o wskazanie swoich przedstawicieli do ZP do przygotowania konkursu. Dyrektor DIn wskazuje swoich przedstawicieli na Przewodniczącego ZP oraz Sekretarza ZP.

§ 8.

ZP opracowuje dokument o nazwie wyzwanie technologiczne, zgodnie z załącznikiem do decyzji jako uszczegółowienie PPI, w szczególności w zakresie określenia progowych i docelowych funkcjonalności umożliwiających udział w konkursie, charakterystyki MVP, scenariuszy jego testowania i kryteriów oceny.

§ 9.

ZP może w ramach przygotowania wyzwania technologicznego przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe.

§ 10.

Wyzwanie technologiczne podlega zaopiniowaniu przez właściwy merytorycznie instytut oraz uzgodnieniu przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, w zakresie prowadzenia testów z udziałem użytkownika końcowego.

§ 11.

Etap inicjacji projektu zostaje zakończony z chwilą zatwierdzenia przez Dyrektora DIn przedstawionego przez Przewodniczącego ZP wyzwania technologicznego.

Rozdział 4

Przygotowanie konkursu

§ 12.

Konkurs realizuje się z wykorzystaniem zasad i trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem, że budżet konkursu nie będzie przekraczać progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 13.

Regulamin konkursu opracowuje ZP.

§ 14.

Regulamin konkursu zawiera procedurę dwuetapową:

1) wyłonienie opracowań studialnych, zawierających opis posiadanego rozwiązania technicznego i zakresu niezbędnych prac przygotowawczych do uzyskania statusu MVP;

2) złożenie prac konkursowych i prezentację rozwiązań technicznych.

§ 15.

W przypadku, jeśli wstępne konsultacje rynkowe wskazują na możliwość realizacji wyzwania technologicznego przez dostępne na rynku produkty, regulamin konkursu może przewidywać jedynie fazę prezentacji rozwiązań technicznych.

§ 16.

Środki finansowe na realizację konkursu zostają zaplanowane w PBNiRT. Przepisy decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej stosuje się odpowiednio do terminów planowania i sprawozdawczości w zakresie środków finansowych.

§ 17.

Oceny rozwiązań technicznych w I etapie konkursu dokonuje się w oparciu o kryteria: stopnia rozwiązania wyzwania technologicznego na etapie zgłoszenia, możliwości spełnienia progowych i docelowych wymagań wskazanych przez użytkownika końcowego, osiągnięcia poziomu MVP przez produkt, propozycji dodatkowych funkcjonalności oraz innowacyjności rozwiązania technicznego.

§ 18.

Oceny rozwiązań technicznych w II etapie konkursu dokonuje się w oparciu o kryterium stopnia rozwiązania wyzwania technologicznego, a także dodatkowe kryteria określone na etapie inicjowania konkursu.

§ 19.

Regulamin konkursu przewiduje nagrody finansowe dla najlepszych rozwiązań technicznych. Regulamin konkursu może przewidywać dodatkowe wyróżnienia na podstawie oceny innowacyjności i potencjału aplikacyjnego prezentowanego rozwiązania technicznego.

§ 20.

Dyrektor DIn zatwierdza regulamin konkursu i powołuje Komisję konkursową, w skład której wchodzi ZP.

§ 21.

Etap przygotowania projektu zostaje zakończony z chwilą ogłoszenia konkursu.

Rozdział 5

Poszukiwanie i selekcja rozwiązań technicznych

§ 22.

Innowator zgłasza opracowanie studialne, zgodne z formularzem określonym w regulaminie konkursu.

§ 23.

Oceny proponowanych w opracowaniach studialnych propozycji rozwiązań technicznych dokonuje Komisja konkursowa w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu.

§ 24.

Do II etapu konkursu ukierunkowanego na prezentację rozwiązań technicznych zostają zaproszeni Innowatorzy w liczbie zapewniającej konkurencję, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu.

§ 25.

Etap poszukiwania i selekcji rozwiązań technicznych zostaje zakończony z chwilą poinformowania Innowatorów o wynikach oceny opracowań studialnych. W informacji podaje się uzasadnienie oceny opracowań studialnych.

Rozdział 6

Prezentacja rozwiązań technicznych

§ 26.

Innowator prezentuje swoje rozwiązanie techniczne w miejscu i terminie określonym w regulaminie konkursu. W prezentacji bierze udział Komisja konkursowa.

§ 27.

Na prezentację rozwiązań technicznych Dyrektor DIn może zaprosić, jako obserwatorów, przedstawicieli instytucji, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103), przedstawicieli instytucji, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) oraz przedstawicieli spółek przemysłowych krajowego potencjału obronnego.

§ 28.

Komisja konkursowa ocenia rozwiązania techniczne pod kątem technicznych możliwości spełnienia deklarowanych przez Innowatora parametrów. Innowator jest zobowiązany przedstawić dowody na spełnienie deklarowanych parametrów i przedstawić metodykę ich weryfikacji.

§ 29.

Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs, wybierając najlepsze rozwiązanie/rozwiązania techniczne.

§ 30.

Protokół z prac Komisji konkursowej oraz rozstrzygnięcie konkursu są zatwierdzane przez Dyrektora DIn.

§ 31.

Etap prezentacji rozwiązań technicznych zostaje zakończony z chwilą ogłoszenia informacji o wynikach konkursu.

Rozdział 7

Zakończenie projektu

§ 32.

Dyrektor DIn przekazuje informację o wyniku konkursu wraz ze stosownymi dokumentami merytorycznymi (opracowania studialne, oceny parametrów i inne) do instytucji zgłaszającej PPI, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Agencji Uzbrojenia.

§ 33.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Szef Agencji Uzbrojenia mogą wykorzystać informacje, o których mowa w § 32, w ramach procesu Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych (PPdZO).

§ 34.

Projekt zostaje zakończony z chwilą przekazania informacji wskazanej w § 32.

Rozdział 8

Testowanie rozwiązań technicznych

§ 35.

Za koordynację procesów planowania, organizacji i prowadzenia testowania rozwiązań technicznych odpowiada Dyrektor DIn.

§ 36.

Regulamin konkursu powinien przewidywać dodatkową nagrodę dla Innowatorów w postaci umożliwienia testowania rozwiązań technicznych wraz z ZP.

§ 37.

Testowanie rozwiązań technicznych odbywa się w jednostce wojskowej wskazanej w ramach uzgodnień wyzwania technologicznego.

§ 38.

Instytut, którego przedstawiciel został włączony do ZP, przed rozpoczęciem testowania rozwiązań technicznych dokonuje weryfikacji bezpieczeństwa obsługi w oparciu o przygotowaną przez siebie metodykę weryfikacji.

§ 39.

Przed rozpoczęciem testowania rozwiązań technicznych Innowator przedstawia instrukcję użytkowania oraz prowadzi szkolenie ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa.

§ 40.

Koszty organizacji i prowadzenia testowania rozwiązań technicznych, w szczególności koszty przygotowania i udostępniania poligonów, strzelnic oraz wydzielenia niezbędnego SpW i środków bojowych, zabezpieczają właściwe organy planujące i realizujące budżet zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

§ 41.

Przekazanie egzemplarzy rozwiązań technicznych w celu prowadzenia testowania odbywa się pomiędzy Innowatorem a kierownikiem (komendantem/dowódcą/szefem) jednostki wojskowej prowadzącej testowanie na podstawie protokołu przyjęcia-przekazania albo innego dokumentu takiego jak umowa użyczenia/darowizny/sprzedaży.

§ 42.

Do czynności wynikających z § 37-§ 41 nie mają zastosowania przepisy decyzji Nr 186/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofywania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 269).

Rozdział 9

Punkt kontaktowy dla Innowatorów

§ 43.

PKI powołuje swoją decyzją Dyrektor DIn. Dyrektor DIn może powołać jeden lub więcej PKI. W przypadku powołania jednego PKI funkcję tę pełni Sekretarz ZP. Stosownie do potrzeb można powołać więcej PKI ze składu ZP.

§ 44.

PKI podlega Dyrektorowi DIn w ramach zadań wynikających z realizacji niniejszej decyzji.

§ 45.

PKI w szczególności:

1) prowadzi korespondencję z Innowatorami;

2) organizuje inicjatywy promujące przedsięwzięcie;

3) stanowi obsługę administracyjną ZP i Dyrektora DIn - w zakresie jego kompetencji.

Rozdział 10

Zadania osób funkcyjnych

§ 46.

W zakresie przewidzianym niniejszą decyzją Dyrektor DIn pełni rolę Zamawiającego, który w szczególności:

1) koordynuje całość przedsięwzięć związanych z realizacją projektu oraz testowaniem rozwiązań technicznych z udziałem użytkownika końcowego;

2) zatwierdza regulamin konkursu;

3) powołuje Komisję konkursową;

4) planuje środki finansowe na realizację konkursu;

5) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu lub unieważnia konkurs;

6) organizuje odprawy informacyjne dla przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych, podczas których przedstawia trwające i rozpoczynające się inicjatywy innowacyjne, tj. programy, projekty dotyczące badań naukowych lub inne zamierzenia związane z nowymi technologiami, organizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, koordynowane przez DIn. Na odprawę informacyjną Dyrektor DIn może zapraszać z głosem doradczym przedstawicieli środowisk innowacyjnych, w tym parków naukowo-technologicznych, przedstawicieli instytucji, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 o systemie instytucji rozwoju, oraz przedstawicieli instytucji, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 o Sieci Badawczej Łukasiewicz;

7) w ramach promocji konkursu przekazuje informacje o inicjacji i przebiegu projektu oraz organizacji spotkań informacyjnych dla Innowatorów.

§ 47.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych, stosownie do swojej właściwości, na wniosek Dyrektora DIn, udzielą niezbędnej pomocy w ramach realizacji postanowień niniejszej decyzji.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 48.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WYZWANIE TECHNOLOGICZNE]

Załącznik do decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 września 2023 r. (poz. 108)

WYZWANIE TECHNOLOGICZNE

I. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU

1.

Geneza

Jakie jest tło prowadzące do decyzji o zajęciu się tym problemem? (max. 300 słów)

Z jakiej sytuacji wynika zgłaszany problem? Kto jest nim dotknięty? Od jak dawna istnieje?

2.

Istota

Opisz na czym polega problem. (max. 300 słów)

Jaki efekt, po wdrożeniu z sukcesem może zostać osiągnięty? Jak zmieni się aktualna sytuacja?

II. FUNKCJONALNOŚCI

1.

Otoczenie

Czy istnieje przedmiot, sprzęt, z którym rozwiązanie techniczne miałoby współpracować?

Czy istnieje sprzęt, środowisko, program bądź inne rozwiązanie techniczne, z którym wynik projektu będzie współpracował?

2.

Progowe

Jakie podstawowe właściwości musi posiadać finalne rozwiązanie techniczne?

Jakie funkcjonalności musi posiadać rozwiązanie techniczne? Jakie parametry minimalne musi posiadać wynik?

Z jakim systemem musi współpracować / być kompatybilny?

3.

Docelowe

Możliwe do określenia pozostałe pożądane właściwości rozwiązania technicznego?

Funkcjonalności, które rozwiązanie techniczne mogłoby posiadać (nie są konieczne do uzyskania, ale wpłyną na atrakcyjność rozwiązania technicznego).

III. ODBIORCY

1.

Użytkownicy

Kto będzie głównym beneficjentem wyników projektu? Jakie korzyści odniesie?

Co w ich codziennej pracy zmieni wdrożone rozwiązanie techniczne?

2.

Interesariusze

Kto jeszcze może być zainteresowany rozwiązaniem technicznym?

Kto poza zgłaszającym może napotykać na analogiczny problem? Kto poza zgłaszającym może być zainteresowany rozwiązaniem technicznym?

IV. Charakterystyki MVP

Jakie miary pozwolą na ocenę skutków wdrożenia rozwiązania technicznego?

Co może być określone jako miara osiągnięcia celu? W jaki sposób będzie to widoczne? W czym rozwiązanie powinno być lepsze niż aktualnie wykorzystywane? Podaj mierniki, które odnosząc się do Genezy, będą wskazywały jak skutecznie realizowana jest zmiana, która ma zajść w wyniku wdrożenia rozwiązania technicznego.

V. Rozwiązania

Czy istnieją podobne rozwiązania techniczne w Siłach Zbrojnych RP lub innych państw?

TAK / NIE - jeśli „TAK", to jakie: ……………………………………..

VI. Testerzy, Kryteria oceny

Kto będzie testował i weryfikował pozyskane rozwiązania techniczne?

Osoby wyznaczone do prowadzenia testowania rozwiązań technicznych? Jednostka wojskowa w której zostaną przeprowadzone testowania? Ćwiczenie wojskowe podczas którego można przeprowadzić testowania?

VII. Kontakt

Wyznaczony do kontaktu w celu dalszego procedowania sprawy.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-09-19
  • Data obowiązywania: 2023-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA