REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 111

DECYZJA Nr 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielonarodowego Centrum Szkolenia Integracji Powietrzno-Lądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową Wielonarodowego Centrum Szkolenia Integracji Powietrzno-Lądowej, zwaną dalej „odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2023 r. (poz. 111)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WIELONARODOWEGO CENTRUM SZKOLENIA INTEGRACJI POWIETRZNO-LĄDOWEJ

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", Wielonarodowego Centrum Szkolenia Integracji Powietrzno-Lądowej, zwanego dalej „WCSIP-L", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników WCSIP-L za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla WCSIP-L. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 30x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 663. Dywizjonu Samolotów Artylerii, którego tradycje dziedziczy WCSIP-L, zatwierdzonej rozkazem Dowództwa II Korpusu Polskiego Nr 82 z dnia 6 lipca 1946 r. Podstawą odznaki jest biało-czerwona szachownica lotnicza - symbol Sił Powietrznych, obrócona pod kątem 45o. Górny i dolny kwadrat jest barwy białej z czerwoną obwódką, natomiast lewy i prawy kwadrat jest barwy czerwonej z białą obwódką. Na szachownicę lotniczą nałożony jest wizerunek orła ze skrzydłami uniesionymi ku górze, trzymającego w szponach pocisk artyleryjski. Orzeł i pocisk są barwy oksydowanego srebra.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy WCSIP-L, zwanemu dalej „Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w WCSIP-L co najmniej trzech lat;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w WCSIP-L co najmniej trzech lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w WCSIP-L przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla WCSIP-L, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, zwany dalej „Rektorem-Komendantem", na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Rektora-Komendanta oraz księdze ewidencji wydanych odznak.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Rektor - Komendant powołuje 5-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Prorektor Lotniczej Akademii Wojskowej do spraw wojskowych;

2) Dowódca;

3) przedstawiciel korpusu oficerów WCSIP-L;

4) przedstawiciel korpusu podoficerów WCSIP-L ;

5) przedstawiciel pracowników WCSIP-L.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Rektora-Komendanta.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznawanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/5 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Rektorowi-Komendatowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą żołnierze i pracownicy WCSIP-L skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Rektor-Komendant z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Rektora-Komendanta.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WCSIP-L, za zgodą Rektora-Komendanta.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Rektora-Komendanta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-09-21
  • Data obowiązywania: 2023-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA