REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 112

DECYZJA Nr 98/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 6. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz.1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się odznakę pamiątkową 6. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, zwaną dalej „odznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 3.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO]

Załączniki do decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 września 2023 r. (poz. 112)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO


Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 6. BATALIONU DOWODZENIA IM. GEN. BRONI JÓZEFA KUROPIESKI 6. BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", 6. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, zwanego dalej „6 bdow", stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników 6 bdow za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla 6 bdow. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Podstawą odznaki, o wymiarach 35x45 mm, jest czworokątna tarcza barwy szarej z żółtą wypustką w górnej części. Użyty kształt oraz barwy nawiązują do wyglądu patek noszonych na mundurach przez żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, zwanej dalej „1 SBS", której tradycje dziedziczy 6. Brygada Powietrznodesantowa, zwana dalej „6 BPD", w której skład wchodzi 6 bdow. W centralnej części odznaki znajduje się czasza spadochronu barwy srebrnej. Wypełniona przestrzeń między linkami spadochronu wraz z odwróconym trójkątem równobocznym, umiejscowionym na linkach nośnych w dolnej części spadochronu, tworzą wizerunek błyskawicy, będącej symbolem korpusów/grup osobowych (specjalności): łączności, informatyki oraz rozpoznania występujących w 6 bdow. Kształt oraz biało-czerwone barwy grotu błyskawicy nawiązują do oznaczeń umieszczanych na hełmach, sprzęcie i broni Kwatery Głównej 1 SBS. Stanowią jednocześnie nawiązanie do głównego zadania 6 bdow jakim jest zabezpieczenie funkcjonowania systemu dowodzenia 6 BPD. Na czaszę spadochronu nałożono ciemnoszarą cyfrę „6" - numer taktyczny 6 bdow.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy 6 bdow, zwanemu dalej „Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w 6 bdow co najmniej roku;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w 6 bdow co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 6 bdow przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla 6 bdow, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca powołuje 6-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - Mąż Zaufania Korpusu Oficerów;

2) sekretarz - Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów;

3) Mąż Zaufania Korpusu Szeregowych;

4) Szef Sekcji Personalnej S-1;

5) Szef Sekcji Wychowawczej;

6) przedstawiciel pracowników 6 bdow.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 4/6 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy 6 bdow skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Dowódcy.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych 6 bdow, za zgodą Dowódcy.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Dowódcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-09-21
  • Data obowiązywania: 2023-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA