REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 115

DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 10 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Kształcenie, egzaminowanie i certyfikowanie ze znajomości języków obcych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW", oraz pracowników SWW, na poziomach 1, 2, 3 i 4, zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001, odbywa się w Centrum Kształcenia SWW.

2. W Centrum Kształcenia SWW odbywa się również doskonalenie znajomości języków obcych osób, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

1. Komendant Centrum Kształcenia SWW prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób, o których mowa w § 1, będących kandydatami do odbycia kursu językowego przygotowującego do egzaminu STANAG 6001 w Centrum Kształcenia SWW, zwanych dalej „kandydatami".

2. Kwalifikacją obejmuje się kandydatów posiadających świadectwo znajomości języka obcego zgodne z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 na poziomie o jeden niżej od poziomu kursu, z wyjątkiem kursów na poziomie 1.

3. Nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy na tym samym poziomie osób, które nie otrzymały świadectwa znajomości języka obcego na poziomie założonym w programie kursu.

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, przed zakwalifikowaniem na kurs wyższego poziomu, mają obowiązek zaliczenia brakujących sprawności.

5. Kwalifikacja na semestralny kurs językowy polega na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego oceniającego poziom znajomości języka obcego przez kandydatów.

6. Kwalifikacja na kurs doskonalący, kurs wyrównawczy i kurs organizowany doraźnie odbywa się według zasad ustalanych każdorazowo przez komendanta Centrum Kształcenia SWW w zależności od rodzaju i celu kursu.

§ 3.

1. Szef SWW lub upoważniona przez niego osoba kieruje kandydata do odbycia kursu językowego w Centrum Kształcenia SWW.

2. Szef SWW lub upoważniona przez niego osoba może - stosownie do potrzeb - skierować kandydata na kurs języka obcego albo, w szczególnie uzasadnionym przypadku, wyłącznie na egzamin kończący kurs języka obcego prowadzonego w:

1) uczelniach wojskowych i Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) ośrodkach językowych za granicą, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;

3) w pozostałych ośrodkach resortu obrony narodowej, w uzgodnieniu z ich przełożonymi;

4) podmiotach innych, niż wymienione w pkt 1-3, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby.

3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może mieć miejsce w przypadku zakwalifikowania kandydata na kurs językowy lub spełnienia innych wymagań koniecznych do wzięcia udziału w egzaminie kończącym kurs językowy.

4. Podstawą skierowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest rozkaz personalny.

§ 4.

Komendant Centrum Kształcenia SWW opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szefowi SWW:

1) ramowe programy nauczania języków obcych w SWW, zgodne z ramowymi programami nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej, rozszerzone o tematykę i słownictwo specjalistyczne;

2) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej SWW obejmujący w szczególności:

a) zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej SWW,

b) zasady prowadzenia egzaminów,

c) zasady certyfikacji językowej dla osób planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa,

d) zasady przechowywania prac i protokołów egzaminacyjnych,

e) wzory dokumentów;

3) zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

4) modele egzaminów ze znajomości języków obcych na poziomach 1, 2, 3 i 4;

5) harmonogram kursów językowych w danym roku;

6) harmonogram sesji egzaminacyjnych w danym roku.

§ 5.

1. Kształcenie językowe w Centrum Kształcenia SWW odbywa się w oparciu o programy, o których mowa w § 4 pkt 1.

2. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje kursy zgodne z programami, o których mowa w § 4 pkt 1, i dzieli się na 3 kursy:

1) 1 - podstawowy;

2) 2 - średniozaawansowany;

3) 3 - zaawansowany.

3. Kursy językowe prowadzone są w formie:

1) semestralnych kursów językowych;

2) kursów doskonalących i wyrównawczych;

3) kursów organizowanych doraźnie.

4. Kursy językowe prowadzone są w trybie nauczania stacjonarnego albo w trybie nauczania stacjonarno-zaocznego.

5. Osoby zakwalifikowane na kurs językowy mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach i przystąpić do egzaminu językowego z czterech sprawności językowych na poziomie kursu.

§ 6.

Komendant Centrum Kształcenia SWW powołuje Komisje Egzaminacyjne SWW do przeprowadzenia egzaminów zgodnych z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 na poziomach 1-4.

§ 7.

1. Zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 przyjmuje się następujące określenia poziomów znajomości języków obcych:

1) poziom 0 - brak znajomości języka;

2) poziom 0+ - znajomość niepełna podstawowa;

3) poziom 1 - znajomość podstawowa;

4) poziom 1+ - znajomość podstawowa plus;

5) poziom 2 - znajomość średniozaawansowana;

6) poziom 2+ - znajomość średniozaawansowana plus;

7) poziom 3 - znajomość zaawansowana;

8) poziom 3+ - znajomość zaawansowana plus;

9) poziom 4 - znajomość biegła;

10) poziom 4+ - znajomość biegła plus;

11) poziom 5 - znajomość doskonała.

2. Opis wymagań językowych na poszczególnych poziomach znajomości języków obcych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty i przepisy, o których mowa w § 4 pkt 4 i § 14.

3. Poziom znajomości języka:

1) określa się Standardowym Profilem Językowym (SPJ), który jest zestawieniem poziomów w obrębie poszczególnych sprawności językowych w kolejności: słuchanie (S), mówienie (M), czytanie (C), pisanie (P); poziom każdej sprawności językowej wpisuje się osobno na świadectwie znajomości języka obcego;

2) ustala się na podstawie części egzaminu prowadzonego na danym poziomie; części egzaminu ocenia się odrębnie dla każdej sprawności językowej; co najmniej 70% uzyskanych punktów odpowiada pełnemu poziomowi, a wynik 60-69% oznacza uzyskanie niższego poziomu ze znacznikiem „+"; w przypadku uzyskania mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania z danej sprawności językowej na świadectwie wpisuje się dotychczas posiadaną sprawność językową.

§ 8.

1. Osoby składające egzamin ze znajomości języka obcego przed Komisją Egzaminacyjną SWW otrzymują świadectwo określające poziom każdej sprawności językowej odpowiadające świadectwom zgodnym z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 wystawianym w resorcie obrony narodowej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, na ich wniosek otrzymują świadectwo określające poziom każdej sprawności językowej odpowiadające świadectwom zgodnym z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 wystawianym w resorcie obrony narodowej w języku angielskim.

3. Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa są zobowiązane przystąpić do certyfikacji językowej przed Komisją Egzaminacyjną SWW, jeśli upłynęły 24 miesiące od daty wystawienia ostatniego świadectwa.

4. Osoby przystępujące do certyfikacji językowej przed Komisją Egzaminacyjną SWW otrzymują certyfikaty językowe odpowiadające certyfikatom zgodnym z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 wystawianym w resorcie obrony narodowej.

5. Członkowie komisji egzaminacyjnych podpisują imieniem i nazwiskiem protokół z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego.

6. Wzory protokołu z przeprowadzonego egzaminu, świadectwa oraz certyfikatu określają odpowiednio załączniki nr 1-4 do decyzji.

§ 9.

1. Osobie, o której mowa w § 1 ust. 1, wydaje się świadectwo, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez konieczności udziału w kursie języka obcego i egzaminie ze znajomości języka obcego, jeżeli przedstawi:

1) dyplom ukończenia krajowych albo zagranicznych studiów filologicznych pierwszego stopnia albo dwujęzycznych studiów lingwistycznych pierwszego stopnia - świadectwo znajomości języka obcego na poziomie SPJ 3333;

2) dyplom ukończenia krajowych albo zagranicznych studiów filologicznych drugiego stopnia albo dwujęzycznych studiów lingwistycznych drugiego stopnia - świadectwo znajomości języka obcego na poziomie SPJ 4444;

3) dokument potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 2, albo inne uprawnione instytucje resortów obrony innych państw, zgodny z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 - świadectwo znajomości języka obcego na poziomie potwierdzonym w tym dokumencie.

2. Świadectwo, o którym mowa w § 8 ust. 1, wydaje, na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, skierowany do Komendanta Centrum Kształcenia SWW Komisja Egzaminacyjna SWW w trakcie najbliższej sesji egzaminacyjnej, poprzez przeniesienie standardowego profilu językowego z dokumentu, o którym mowa w ust. 1, na świadectwo, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Dokumenty poświadczające znajomość języka obcego inne niż wymienione w ust. 1 nie stanowią podstawy do wydania świadectwa, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 10.

1. W przypadku utraty albo zniszczenia oryginału świadectwa albo certyfikatu dopuszcza się wydanie duplikatu świadectwa albo certyfikatu, na wniosek osoby, o której mowa w § 1 ust. 1, skierowany do Komendanta Centrum Kształcenia SWW.

2. Podstawę wydania duplikatu, o którym mowa w ust. 1, stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu albo certyfikacji. Nie wydaje się duplikatu świadectwa albo certyfikacji w przypadku braku protokołu z przeprowadzonego egzaminu albo certyfikacji. W takim przypadku osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana do powtórnego złożenia egzaminu na danym poziomie albo certyfikacji.

3. Nie pobiera się opłaty za wydanie duplikatu egzaminu albo certyfikatu.

4. Komendant Centrum Kształcenia SWW prowadzi ewidencję wydanych duplikatów.

5. Wzory duplikatu świadectwa i duplikatu certyfikatu, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do decyzji.

§ 11.

Egzamin eksternistyczny mogą składać osoby nieposiadające świadectwa znajomości języka obcego zgodnego z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001. W takim przypadku:

1) osoba składająca egzamin sama określa poziom egzaminu;

2) nie obowiązuje wymóg wcześniejszego złożenia egzaminu na poziomie niższym;

3) w przypadku niezaliczenia którejś ze sprawności, na świadectwie wpisywane jest „0" lub, w przypadku przedstawienia przez zdającego świadectwa niższego poziomu, posiadana sprawność;

4) dopuszcza się możliwość dokonywania przez Komisję Egzaminacyjną zapisu audio ze sprawności „mówienie (M)".

§ 12.

W przypadku negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem dwóch miesięcy.

§ 13.

1. Osobom, o których mowa w § 1 ust. 1, które w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskały po raz pierwszy świadectwo znajomości języka obcego na poziomie „SPJ 3333" lub „SPJ 4444", Szef SWW, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadr, przyznaje jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej nagrodzie przyznawanej w resorcie obrony narodowej.

2. Nagród, o których mowa w ust. 1, nie przyznaje się osobom, które:

1) ukończyły krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia albo studia filologiczne z danego języka z wyłączeniem osób, które ukończyły wymienione studia w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, pracy w resorcie obrony narodowej albo służby w SWW i nie korzystały ze środków finansowych resortu obrony narodowej albo SWW w związku z pobieraniem nauki na wymienionych studiach;

2) zostały skierowane przez resort obrony narodowej albo SWW albo uzyskały zgodę na podjęcie studiów zagranicznych albo na kursy językowe w kraju lub za granicą trwające powyżej 30 dni i korzystały w tym zakresie ze środków finansowych resortu obrony narodowej albo SWW;

3) zostały skierowane na kursy językowe i uczestniczyły w nich, ale ich nie ukończyły bez względu na przyczyny, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyły w trybie eksternistycznym.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio przepisy decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

§ 15.

1. Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 1-3 decyzji uchylanej w § 16, zachowują moc do czasu wydania dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 2-4 niniejszej decyzji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

2. Świadectwa i certyfikaty wydane na podstawie decyzji uchylanej w § 16 zachowują ważność.

§ 16.

Traci moc decyzja Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 58).

§ 17.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA SWW EGZAMINU]

Załączniki do decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2023 r. (poz. 115)

Załącznik nr 1

WZÓR - PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W CENTRUM KSZTAŁCENIA SWW EGZAMINU

Załącznik nr 2

Załącznik 2. [WZÓR – ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA EGZAMINU]

WZÓR - ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA EGZAMINU

Załącznik 3. [WZÓR – CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY]

Załącznik nr 3

WZÓR - CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY

Załącznik 4. [WZÓR – CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA]

Załącznik nr 4

WZÓR - CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

WZÓR - CERTIFICATE

Załącznik 5. [WZÓR – DUPLIKAT ŚWIADECTWA]

Załącznik nr 5

WZÓR - DUPLIKAT ŚWIADECTWA

WZÓR - DUPLIKATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY

Załącznik 6. [WZÓR – DUPLIKAT CERTYFIKATU]

Załącznik nr 6

WZÓR - DUPLIKAT CERTYFIKATU

WZÓR - DUPLIKATE CERTIFICATE 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-26
  • Data obowiązywania: 2023-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA