REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 150

DECYZJA Nr 127/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie udziału resortu obrony narodowej w Europejskim Funduszu Obronnym oraz powołania zespołu koordynacyjnego ds. EDF

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), § 1 pkt 8 lit. a i b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1

. Decyzja określa zasady i warunki udziału komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w Europejskim Funduszu Obronnym.

§ 2

. Użyte w decyzji definicje oznaczają:

1) członek kierownictwa - właściwą osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, której podporządkowany jest Departament Innowacji;

2) Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund, EDF) - program, o którym mowa w Rozporządzeniu EDF;

3) grupa ekspercka - grupę ekspertów ds. technicznych aspektów projektów odpowiedzialnych za analizę i bieżącą ocenę rezultatów realizowanych projektów w zakresie ich funkcjonalności i operacyjnego wykorzystania (np. end-user advisory group);

4) grupa konsultacyjna ds. EDF - grupę ekspertów polskich instytucji naukowo-badawczych i podmiotów przemysłowych, ustanowioną w celu oddziaływania na pożądane kierunki wykorzystania EDF, we współpracy z resortem obrony narodowej;

5) jednostka organizacyjna - jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872);

6) kierownik projektu EDF - przedstawiciela koordynatora nadzoru odpowiedzialnego za zarządzanie umową na realizację projektu EDF;

7) Komitet Programowy EDF - komitet, o którym mowa w art. 34 Rozporządzenia;

8) komórka organizacyjna - komórka, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

9) konkurs - procedura wyboru inicjowana zaproszeniem do składania wniosków (ang. call for proposals), o której mowa w art. 11 Rozporządzenia;

10) koordynator nadzoru - szef (dowódca, dyrektor, kierownik) komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej, zarządzającej umową na realizację projektu w danym obszarze tematycznym EDF;

11) krajowy punkt kontaktowy ds. EDF - podmiot koordynujący działania promocyjne i informacyjne resortu obrony narodowej dotyczące udziału Polski w EDF;

12) Letter of Intent (LoI) - list intencyjny stanowiący poparcie resortu obrony narodowej dla projektu rozwojowego, zawierający między innymi zharmonizowane wymagania dotyczące opracowywanej technologii lub sprzętu wojskowego;

13) Letter of Support (LoS) - list poparcia wskazujący, że zakres projektu jest zgodny z priorytetami określonymi w dokumencie: „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035";

14) lider - państwo członkowskie lub stowarzyszone z UE, które koordynuje realizację projektu EDF po stronie rządowej;

15) Memorandum of Understanding (MoU) - dokument stanowiący porozumienie międzynarodowe w sprawie realizacji projektu rozwojowego;

16) projekt badawczy - działanie, o którym mowa w art. 2 pkt 11 Rozporządzenia;

17) projekt rozwojowy - działanie, o którym mowa w art. 2 pkt 12 Rozporządzenia;

18) ramy bezpieczeństwa (ang. Specific Security Framework) - szczególne uregulowania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące ochrony i przetwarzania informacji niejawnych, o których mowa w art. 27 ust. 4. Rozporządzenia;

19) raport specjalny - dokumentację, o której mowa w art. 2 pkt 23 Rozporządzenia;

20) Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/697 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Obronny i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/1092 (Dz. U. UE L 170 z 12.05.2021, str. 149);

21) wniosek o poparcie projektu badawczego - wniosek o udzielenie poparcia w formie LoS komórki organizacyjnej właściwej w zakresie zarządzania działalnością naukowo-badawczą w resorcie obrony narodowej dla projektu badawczego w ramach EDF, składany przez polski podmiot w konsorcjum;

22) wniosek o poparcie projektu rozwojowego - wniosek o udzielenie poparcia w formie LoI resortu obrony narodowej z możliwością współfinansowania z budżetu resortu obrony narodowej projektu rozwojowego w ramach EDF, składany przez polski podmiot w konsorcjum;

23) zespół koordynacyjny ds. EDF - zespół zadaniowy resortu obrony narodowej złożony z przedstawicieli komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialny za wsparcie Dyrektora DIn w procesie przygotowania i realizacji działań resortu obrony narodowej związanych z udziałem w EDF.

§ 3.

Użyte w decyzji skróty oznaczają:

1) AU - Agencję Uzbrojenia;

2) CBS - Centralną Bazę Specjalistyczną - cyfrowe repozytorium opracowań wyników międzynarodowych projektów i programów, w tym wyników prac badawczych zrealizowanych w ramach EDF, oraz innych publikacji naukowych, będących wynikiem realizacji programów oraz projektów UE i NATO;

3) CBW - Centralną Bibliotekę Wojskową, odpowiedzialną za prowadzenie Centralnej Bazy Specjalistycznej;

4) DA - Departament Administracyjny;

5) DC - Departament Cyberbezpieczeństwa;

6) DIn - Departament Innowacji;

7) DKWOC - Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;

8) DOIN - Departament Ochrony Informacji Niejawnych;

9) DPBM - Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;

10) DPZ - Departament Polityki Zbrojeniowej;

11) DWSZ - Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;

12) DWSZdr - Departament Wojskowej Służby Zdrowia;

13) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

14) Ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

15) SG WP - Sztab Generalny Wojska Polskiego;

16) SKW - Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

17) WLW - Władzę Lotnictwa Wojskowego.

§ 4.

Członek kierownictwa kieruje całością prac związanych z udziałem resortu obrony narodowej w EDF, w szczególności:

1) koordynuje działania związane z udziałem w EDF za pośrednictwem Dyrektora DIn;

2) powołuje członków zespołu koordynacyjnego ds. EDF i zatwierdza regulamin jego funkcjonowania;

3) corocznie wydaje wytyczne do udziału resortu obrony narodowej w EDF określające w szczególności obszary priorytetowe dla resortu obrony narodowej oraz kryteria oceny dla wniosków o poparcie projektu rozwojowego i wniosków o poparcie projektu badawczego;

4) akceptuje stanowisko resortu obrony narodowej do propozycji zawartych w Programie Prac EDF;

5) podejmuje decyzje o poparciu lub współfinansowaniu projektów rozwojowych przez resort obrony narodowej;

6) akceptuje stanowisko resortu obrony narodowej do wyników konkursów;

7) zatwierdza wykaz, o którym mowa w § 11 ust. 4.

§ 5.

Dyrektor DIn w ramach koordynacji działań resortu obrony narodowej związanych z EDF w szczególności:

1) przekazuje informację do Komisji Europejskiej o przedstawicielach resortu obrony narodowej do udziału w pracach w Komitecie Programowym EDF, którzy zostali wyznaczeni przez szefów właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;

2) przygotowuje, po zaopiniowaniu przez zespół koordynacyjny ds. EDF, stanowisko resortu obrony narodowej do Programu Prac EDF i Perspektywy Wieloletniej EDF oraz przedkłada je do akceptacji członka kierownictwa;

3) koordynuje udział resortu obrony narodowej w pracach nad definiowaniem założeń konkursów, w tym zharmonizowanych wymagań dotyczących opracowywanej technologii lub sprzętu wojskowego oraz, w uzgodnieniu z zespołem koordynacyjnym ds. EDF, przekazuje informację do Komisji Europejskiej o przedstawicielach do udziału w grupach eksperckich, którzy zostali wyznaczeni przez szefów właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;

4) dokonuje oceny wniosków o poparcie projektów rozwojowych lub wniosków o poparcie projektów badawczych w oparciu o kryteria oceny, o których mowa w § 4 pkt 3. Pozytywnie ocenione wnioski uzgadnia w resorcie obrony narodowej;

5) po pozytywnym uzgodnieniu wniosku o poparcie projektu badawczego lub wniosku o poparcie projektu rozwojowego może wystawić LoS, po uzyskaniu stosownego umocowania;

6) opracowuje LoI dla projektów rozwojowych, w których liderem jest resort obrony narodowej oraz przeprowadza proces jego uzgodnienia w resorcie obrony narodowej, a także na szczeblu międzynarodowym w trybie roboczym;

7) przeprowadza proces uzgodnienia w resorcie obrony narodowej LoI dla projektów rozwojowych, których liderami są inne państwa, a które to projekty mogą uzyskać poparcie resortu obrony narodowej;

8) po uzyskaniu stosownego umocowania podpisuje LoI dla projektów rozwojowych, które uzyskały poparcie resortu obrony narodowej;

9) po uzyskaniu zgody Ministra przeprowadza proces uzgodnienia projektu MoU dla projektów rozwojowych, które zostały poparte LoI oraz wybrane do realizacji w ramach konkursów EDF, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2;

10) po uzyskaniu stosownego umocowania podpisuje MoU dla projektów rozwojowych, które uzyskały finansowanie w ramach EDF, w tym współfinansowanych przez resort obrony narodowej;

11) pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego ds. EDF lub za zgodą Ministra deleguje to uprawnienie na inny podmiot;

12) opracowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez członka kierownictwa regulamin zespołu koordynacyjnego ds. EDF;

13) ustanawia, prowadzi ewidencję i koordynuje działalność grupy konsultacyjnej ds. EDF.

§ 6.

1. Powołuje się zespół koordynacyjny ds. EDF.

2. W skład zespołu koordynacyjnego ds. EDF wchodzą:

1) przewodniczący zespołu koordynacyjnego ds. EDF - Dyrektor DIn;

2) zastępca przewodniczącego zespołu koordynacyjnego ds. EDF - Szef Szefostwa Badań i Rozwoju AU;

3) członkowie zespołu koordynacyjnego ds. EDF - przedstawiciele: SG WP, DA, DC, DOIN, DPBM, DPZ, DWSZ, DWSZdr, WLW, AU oraz DKWOC.

3. Przewodniczący zespołu koordynacyjnego ds. EDF może zapraszać inne osoby, z głosem doradczym, do udziału w pracach zespołu zadaniowego.

4. Zasady funkcjonowania oraz tryb pracy zespołu koordynacyjnego ds. EDF określa regulamin zespołu koordynacyjnego ds. EDF.

§ 7.

Z uwzględnieniem § 5 i § 6, inne właściwe merytorycznie komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne uczestniczą w działaniach dotyczących EDF poprzez:

1) udział, na wniosek Dyrektora DIn, w przygotowaniu i opiniowaniu propozycji do Programu Prac EDF i Perspektywy Wieloletniej EDF;

2) ocenę wniosków o poparcie propozycji projektów badawczych lub wniosków o poparcie projektów rozwojowych planowanych do zgłoszenia w ramach konkursów EDF;

3) opracowywanie lub uzgodnienie zharmonizowanych wymagań dotyczących opracowywanej technologii lub sprzętu wojskowego dla projektów rozwojowych, które mogą uzyskać poparcie resortu obrony narodowej;

4) uzgodnienie LoI dla projektów rozwojowych, które mogą uzyskać poparcie resortu obrony narodowej;

5) uzgodnienie MoU dla projektów rozwojowych, które uzyskały poparcie resortu obrony narodowej oraz zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów EDF;

6) opiniowanie, na wniosek Dyrektora DIn, dokumentów merytorycznych powstałych w trakcie realizacji projektu rozwojowego;

7) na wniosek Dyrektora DIn zapewnienie udziału podległych ekspertów do nadzoru merytorycznego projektu rozwojowego, w tym udziału w testach i badaniach prototypu oraz ocenie wyników projektu.

§ 8.

Dyrektor DWSZ odpowiada za:

1) opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów porozumień międzynarodowych dla projektów rozwojowych, które zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów EDF oraz w których resort obrony narodowej pełni funkcję lidera;

2) przeprowadzenie na szczeblu międzyresortowym procesu uzgodnień projektów porozumień międzynarodowych dla projektów rozwojowych, o których mowa w pkt 1, stanowiących umowy międzynarodowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127).

§ 9.

1. Treść LoI, zharmonizowanych wymagań dotyczących technologii obronnych lub sprzętu wojskowego oraz MoU może być przygotowywana i uzgadniana w języku angielskim, bez konieczności sporządzania tłumaczeń roboczych.

2. Poparcie projektu rozwojowego może mieć inną formę niż LoI. W takim przypadku przepisy dotyczące LoI stosuje się odpowiednio.

§ 10.

1. DIn współpracuje z krajową władzą bezpieczeństwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532) oraz z DOIN i z SKW w zakresie udziału w procesie ustanawiania ram bezpieczeństwa dla poszczególnych projektów.

2. W zakresie ram bezpieczeństwa w projektach EDF z zaangażowaniem resortu obrony narodowej w odniesieniu do polskich uczestników konsorcjum, stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 poz. 81, 1834 i 1860).

§ 11.

1. Funkcję koordynatora nadzoru projektu EDF pełni:

1) Szef AU - dla projektów rozwojowych w obszarze techniki i technologii obronnych;

2) Dowódca DKWOC - dla projektów rozwojowych z obszaru kryptologii, cyberbezpieczeństwa i informatyki;

3) Dyrektor DWSZdr - dla projektów rozwojowych w zakresie medycznego wsparcia pola walki;

4) kierownik innej właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej.

2. Podmioty właściwe w zakresie rozstrzygania sporów kompetencyjnych określa § 17 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)).

3. Koordynator nadzoru w ramach pełnionej funkcji, w zakresie kompetencyjnej odpowiedzialności, wyznacza kierownika projektu EDF.

4. Wykaz koordynatorów nadzoru oraz kierowników projektów EDF opracowywany jest przez Dyrektora DIn w uzgodnieniu z zespołem koordynacyjnym ds. EDF.

§ 12.

1. Ocena wniosku o poparcie projektów rozwojowych lub wniosków o poparcie projektów badawczych podlega uzgodnieniu przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.

2. Wniosek o poparcie projektu rozwojowego lub wniosek o poparcie projektu badawczego opiniowany jest przez SKW w zakresie zapewnienia ochrony bezpieczeństwa prac rozwojowych. Negatywna opinia SKW skutkuje odrzuceniem ww. wniosku.

§ 13.

1. Raporty specjalne z projektów badawczych przekazywane są przez Dyrektora DIn do właściwych koordynatorów nadzoru oraz do Dyrektora CBW w celu wprowadzenia do CBS.

2. Zasady dystrybucji i udostępniania raportów specjalnych określa Dyrektor DIn w uzgodnieniu z Dyrektorem CBW.

3. Raporty specjalne podlegają zaopiniowaniu w resorcie obrony narodowej w zakresie możliwości zastosowania technologii będących wynikiem projektu na rzecz modernizacji Sił Zbrojnych RP.

§ 14.

1. Finansowanie projektów rozwojowych współfinansowanych przez resort obrony narodowej ujęte jest w Planie badań naukowych i rozwoju technologii resortu obrony narodowej.

2. Środki finansowe na współfinansowanie projektów rozwojowych przez resort obrony narodowej zabezpieczane są zgodnie z decyzją Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46).

§ 15

. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, stosownie do właściwości, na wniosek, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji przepisów niniejszej decyzji.

§ 16.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178, z 2021 r. poz. 142, 214 i 256, z 2022 r. poz. 58 oraz z 2023 r. poz. 96.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-13
  • Data wejścia w życie: 2023-11-13
  • Data obowiązywania: 2023-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA